A+ R A-

OPĆINSKA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I INSPEKCIJSKI NADZOR

Pomoćnik općinskog načelnika:
Duraković Šefik
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
a)Odsjek za opću upravu:
Šef Odsjeka:
Turbić Emina
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
b) Odsjek za inspekcijske poslove:
Šef odsjeka:
Hadžimuhamedović Enes
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pomoćnik Općinskog načelnika za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu

Opis poslova:

1) rukovodi Službom i organizira vršenje svih poslova iz djelokruga rada Službe,

2) raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova,

3) osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe,

4) vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera,

5) izvršava poslove po nalogu Općinskog načelnika i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten

posebnim rješenjem Općinskog načelnika,

6) vrši analizu izvještaja i informacija i drugih stručnih analitičkih materijala iz djelokruga rada

Službe,

7) prikuplja, sređuje i obrađuje podatke iz djelokruga rada Službe i informiše javnost o radu

Službe, stanju u oblastima i mjerama koje se poduzimaju,

8) po potrebi obavlja poslove svečanog zaključenja braka,

9) za izvršavanje poslova neposredno odgovara Općinskom načelniku.

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU

U okviru Odsjeka vrše se sljedeći poslovi:

1. Izvršavanja zakona, podzakonskih propisa i propisa koje donosi Opcinsko vijece iz oblasti lokalne

samouprave opcine, drugih propisa i opcih akata iz oblasti gradanskih stanja i drugih oblasti za

koje je Odsjek nadležan, pripremanje i preduzimanje odgovarajucih mjera, radnji i postupaka radi

izvršavanja ovih poslova,

2. davanja strucnih mišljenja u prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih akata iz oblasti

koje su u djelokrugu Službe i Odsjeka,

3. vrši poslove vodenja maticnih knjiga, maticnog registra, izdavanje izvoda iz maticnih knjiga,

maticnog registra, izdavanje izvoda iz maticnih knjiga i uvjerenja o cinjenicama upisanim u

maticne knjige i druge poslove vezane za maticne knjige u skladu sa Zakonom o maticnim

knjigama,

4. poslovi upravnog rješavanja iz oblasti primjene Zakona o maticnim knjigama, Zakona o

slobodnom pristupu informacijama i ostalim oblastima koji su u nadležnosti ovog Odsjeka,

5. vrši poslove iz nadležnosti opcinskog organa uprave vezano za uspostavu i održavanje Registra

maticnih podataka,

6. vrše se poslovi prijavljivanja namjere za zakljucivanje braka i provodenje procedure propisane

Porodicnim zakonom,

7. vrše se poslovi priznavanja ocinstva u skladu sa zakonom,

8. poslovi iz nadležnosti organa uprave vezane za opci biracki spisak,

9. vrše se poslovi Centra za pružanje usluga gradanima (ovjere prepisa i legalizacije potpisa, naplate

opcinske administrativne takse, pružanja informacija gradanima vezano za postupke i procedure

opcinskih službi i poslovi prijemne kancelarije i pisarnice);

10. poslovi pohranjivanja, evidencije, brige i zaštite arhivske grade Opcine Gradacac u skladu sa

Zakonom o arhivskoj djelatnosti;

11. vodenja propisanih evidencija u oblasti iz djelokruga službe i izdaje uvjerenja o cinjenicama na

osnovu tih evidencija,

12. vodenja postupka radi utvrdivanja cinjenica o kojma se ne vodi službena evidencija i izdaje

odgovarajuca uvjerenja o tim cinjenicama,

13. organizovanja i planiranja informacionog sistema, predlaganje mjera daljeg razvoja

informacionog sistema, pracenja razvoja informaticke opreme i predlaganje primjenu iste,

14. izrade elaborata, programa, analiza projekata, planova i izvještaja iz djelokruga poslova odsjeka,

na osnovu odgovarajucih podataka,

15. vrše se i drugi poslovi u skladu sa zakonom i aktima Opcinskog vijeca i Opcinskog nacelnika.

ODSJEK ZA INSPEKCIJE

 

U okviru Odsjeka vrše se poslovi inspekcijskog nadzora u oblastima:

1. komunalnih poslova,

2. urbanističko-građevinskih poslova,

3. sanitarnih poslova.