Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Materijali za 15. radnu sjednicu planiranu za 03.07.2018. godine

Materijali za 15. radnu sjednicu planiranu za 03.07.2018. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJALE U PDF FORMATU

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 18. 06. 2018. godine

S A Z I V A M

15. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 03. 07. 2018. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 

 1. Izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.
 2. Prijedlog Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.
 3. Prijedlog Odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra – put.
 4. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta radi izgradnje gradskog groblja.
 5. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (Medžlisu islamske zajednice Gradačac).
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (Kovgrad d.o.o.)
 7. Prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac (škola Požarike).
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine.
  TEKSTUALNI DIO
  GRAFIČKI DIO
 9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i stavljanju na javni uvid i javnu raspravu Nacrta Urbanističkog projekta “Stara autobuska stanica”.
  TEKSTUALNI DIO
  GRAFIČKI DIO
 10. Prijedlog za izmjenu Statuta Općine Gradačac.
 11. Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja pasa te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Gradačac.
 12. Zaključak o ispravljanju greške u Odluci Općinskog vijeća br. 01-05-140/17, od 04.05.2017. godine.
 13. Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja Odluke o visini naknade-paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e.
 14. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac.
 15. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Redžić Mirele.
 16. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažene jedinice garažno-poslovnog prostora.
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upranog odbora JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac.
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava do završetka procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 19. Prijedlog Programa i Plana zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2018/2019. godina
  PRILOG - 1
  PRILOG - 2
 20. Srednjoročni plan potencijalnih JPP projekata.
 21. Godišnji plan potencijalnih JPP projekata.
 22. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima iz sudskih postupaka.
 23. Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.
 24. Razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. godina.
 25. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

                     NAPOMENA:

           - Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 15. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj  formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

-         Materijal po Ad. 13. Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja Odluke o visini naknade-paušala članovima Općinskog vijeća, volonterskog dodatka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e, bit će dostavljen naknadno poslije očitovanja Komisije za Statut I opća akta.

-          Materijal po Ad. 16. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažene jedinice garažno-poslovnog prostora, Stručnoj službi Općoinksog vijeća nije dostavljen do momenta slanja materijala i bit će dostavljen naknadno.

-          Materijali po Ad. 17. i Ad. 18. bit će dostavljeni naknadno poslije ustanovljavanja prijedloga rješenja od strane Komisije za izbore i imenovanja.

-          Materijal po Ad. 24. postaljven je na web stranici Vlade TK www.vladatk.kim.ba

-          Komisija za izbore i imenovanja je zaključila da se uz materijale za ovu sjednicu Vijeća dostavi i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, sa javnim oglasom, a da se o uvrštavanju u dnevni red ove sjednice Općinskog vijeća očituje Komisija za Statut opća i akta i Općinsko vijeće.