A+ R A-

Odluke donesene u toku 2019-e godine u okvru postupaka javnih nabavki

DECEMBAR 2019-e

Direktni sporazum - Nabavka namještaja za potrebe matične službe

Direktni sporazum - Elaborat Domažić

Direktni sporazum - Ukrašavanje grada

Konkurentski zahtjev - nabavka rabljenog putničkog vozila

NOVEMBAR 2019-e

Otvoreni postupak - Sanacija lokalnih cesta oštećenih prilikom izgradnje mreže

Konkurentski postupak - nabavka računara i informatičke opreme

Direktni sporazum - revizija glavnog projekta kanalizacione mreže u sjevernom dijelu

Direktni sporazum - izgradnja stadiona Mionica I

Konkurentski postupak - Izgradnja stadiona u MZ Zelinja Donja

Otvoreni postupak - Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta

Direktni sporazum - licenca za antivirus

Direktni sporazum - PONOR

Direktni sporazum - Oprema za STEM projekat

Direktni sporazum - Izgradna kanalizacione mreže

Otvoreni postupak - Izgradnja stadiona Mionica 1 - prva faza

Direktni sporazum - Serverski softveri

OKTOBAR 2019-e

Direktni sporazum - Materijal za čišćenje

SEPTEMBAR 2019-e

Poništenje postupka - Izrada glavnog projekta - sanacija bedema

Poništenje postupka - Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta starog grada

Poništenje postupka - Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila

Direktni sporazum - Prevoz učenika MZ Jasenica - Gradačac - MZ Jasenica

Poništenje postupka - Izgradnaj stadiona Mionica 1

AVGUST 2019-e

Direktni sporazum - Usluge razglasa i rasvjete

Otvoreni postupak - Sanacija pet kuća Požarike - Begovina

Konkurentski zahtjev - Nabavka kompjuterskog materijala

Konkurentski zahtjev - Izvođenje pripremnih radova na izgradnji dijela kraka 7 u industrijskoj zoni

Poništenje postupka - Usluge prevoza učenika MZ Jasenica - Gradačac

Obustava postupka - Geofizičko snimanje

JULI 2019-e

Direktni sporazum - Bravarski materijal

Odluka o provedenom konkurentskom zahtjevu - Nabavka vatrogasnog vozila

Odluka o direktnom sporazumu - Izrada eko ostrva

JUNI 2019-e

Odluka o direktnom sporazumu - Orezivanje stabala

Otvoreni postupak - Nabavka i ugradnja dječijih igrališta

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka usluga vatrometa

Odluka o direktnom sporazumu - Usluge popravke i održavanje zgrade - krečenje

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka ogreva drva za potpalu

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka poklona od bakrorezbarije

MAJ 2019-e

Odluka o usvajanju žalbe ponuđača i poništenju postupka javne nabavke

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka napitaka

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka autoguma

Odluka o direktnom sporazumu - Održavanje spomenika, jarbola na području općine

Odluka o direktnom sporazumu - Prevoz učenika

Odluka o direktnom sporazumu - Osiguranje zaposlenih

APRIL 2019-e

Odluka o direktnom sporazumu - Servisiranje fotokopir aparata

Odluka o direktnom sporazumu - Nabavka vozila

Odluka o direktnom sporazumu - Revizija projekta sanacije oštećenog fudbalskog terena

Odluka o direktnom sporazumu - Izrada projektne dokumentacije za proširenje kanalizacione mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u provedenom otvorenom postupku javne nabavke usluga - održavanje javne rasvjete na području općine za 2019-u godinu

 

JANUAR - MART 2019-e

Direktni sporazumi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - benzin dizel

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu MZ Svirac - Mejremići

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova interventne sanacije na nekategorisanim putevima na području općine Gradačac

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge popravka i održavanja vozila za potrebe Općine Gradačac

Odluka o direktnom sporazumu sa bankom

Odluka o poništenju postupka javne nabavke benzina i dizela za potrebe voznog parka Općine Gradačac

Rješenje po žalbi