A+ R A-

Izgradnja puta u MZ Kerep Fazlići

IZMJENE I DOPUNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE TENDERA

Unutar Tenderske dokumentacije broj obaviještenja 1400-1-3-55-3-28/16 od 18.04.2016. godine

Tačka 4.12. mijenja se i glasi:
Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda: 25.05.2016. godine do 12:00 sati

Tačka 4.13. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 25.05.2016. godine do 12:30 sati

Predmjer i predračun radova

ORIGINALNA PRVOBITNA OBJAVA :

Rok za predaju ponuda: 11.05.2016. godine do 12:00 sati

CJELOKUPNU TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DOWNLOADOVATI SA DONJIH LINKOVA

Tenderska dokumentacija

Izmjena tenderske dokumentacije