Prijedlog kandidata za dodjelu gradskih priznanja u 2019. godin

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za priznanja i nazive

 

Broj: 01-05-94/19

Datum:  16. 09. 2019. godine

 

* GRADONAČELNIK

* MJESNE ZAJEDNICE GRADA GRADAČAC

* UDRUŽENJA BORAČKIH ORGANIZACIJA GRADA GRADAČAC

* KLUBOVI VIJEĆNIKA U GRADSKOM VIJEĆU GRADAČAC

* UDRUŽENJA GRAĐANA I DRUGA PRAVNA LICA

* RADIO GRADAČAC

 

 

PREDMET: Prijedlog kandidata za dodjelu gradskih priznanja u 2019. godini– traži se,

 

Tadašnje Općinsko vijeće Općine Gradačac (sada Gradsko), na sjednici od 29.06.2006. godine donijelo je  Odluku o općinskim priznanjima (Sl. glasnik Općine Gradačac,  broj 7/06.)

            Ovom Odlukom utvrđena su slijedeća priznanja Grada Gradačac i to:

- “Zlatni grb grada” sa novčanom nagradom od 2.000,00 KM - jedno priznanje;

-  Plaketa “Zlatni zmaj” sa novčanom nagradom od 1.000,00 KM - dva priznanja; 

- “Počasni građanin”- jedno priznanje,

Prema navedenoj Odluci, priznanja dodjeljuje Gradsko vijeće, na prijedlog  Komisije za priznanja i nazive, a uručenje priznanja vrši se na svečanoj sjednici koja se organizuje u povodu 22. oktobra – Dana Grada Gradačac. 

            Komisija za priznanja i nazive Gradskog vijeća Gradačac, u skladu sa članom 9. stav 2. Odluke, upućuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja za 2019. godinu.

Prijedlozi kandidata za dodjelu priznanja u skladu sa kriterijima iz Odluke podnose se Komisiji za priznanja i nazive Gradskog vijeća do 04. oktobra 2019. godine.

Prijedlozi treba da sadrže osnovne podatke o predloženim kandidatima za koje se priznanje predlaže, sa obrazloženjem,  imajući u vidu kriterije iz člana 3., 4. i 5. Odluke. Prijedlozi koji budu dostavljeni bez obrazloženja, neće se uzeti u razmatranje.

 

Vaše prijedloge možete dostaviti neposredno u Gradsko vijeće Gradačac ili na adresu:

Gradsko vijeće Gradačac, H.K. Gradaščevića br. 74. 76250 Gradačac.

 

S poštovanjem!

 

P R E D S J E D N I CA

KOMISIJE ZA PRIZNANJA I NAZIVE

Halilović Eldisa s.r.