Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Oglas za prijem u radni odnos-JZU Dom zdravlja
A+ R A-

Oglas za prijem u radni odnos-JZU Dom zdravlja

Na osnovu člana 2. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u JZU Dom zdravlja
Gradačac br: 454/18 od 19.01.2018.god., te člana 46.Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac, direktor
Ustanove raspisuje

O  G  L  A  S
za prijem u radni odnos


1.-spec. neuropsihijatar - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2.- specijalista biohemije - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 2 godine
3- dipl. socijalni radnik  - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva  
4.- zubni tehničar- 1 izvršilac na određeno vrijeme ,do 1 godinu


Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1- da je državljanin BiH
1- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
2- da nije kažnjavan,
3- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;


Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
Za poziciju 1.- spec.neuropsihijatar
 -VSS medicinski fakultet, diploma
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- specijalizaciju iz neuropsihijatrije sa nekom od subspecijalizacija, uvjerenje
- licencu  za samostalan rad od nadležne Ljekarske komore
-najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, potvrda o radnom iskustvu


Za poziciju 2.- specijalista biohemije
-VSS doktor medicine ili mr.farmacije, diploma
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-specijalizaciju iz biohemije, uvjerenje
- licencu za samostalan rad od nadležne Ljekarske komore
-najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, potvrda o radnom iskustvu


Za poziciju 3.- dipl.socijalni radnik
 - VSS dipl.socijalni radnik -dokaz diploma
- najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci, potvrda o radnom iskustvu u struci


Za poziciju 4.- zubni tehničar
 -SSS medicinska škola/ zubni tehničar ,dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju
-završena edukacija iz ortodoncije ili da je edukacija u toku - uvjerenje
 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje
 - licencu za samostalan rad od  nadležne komore , dokaz licenca
-potvrda, uvjerenje ili certifikat o aktivnom poznavanju rada na računaru(EXCEL WORD)

Svi kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni
priložiti i sljedeću dokumentaciju:
1.- kraću biografiju, kontakt telefon
2.- PBA 3 obrazac (cips)
Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije.  JZU Dom zdravlja Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se pilaže uz
prijavu. Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona(“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.
Sa izabranim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa, obavit će se intervju.
Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.- uvjerenje o državljanstvu
1- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca),
2- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)
3- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)
4- status vakcinisanja
Nepotpune i neblagovremene i neuredne prijave se neće razmatrati.
Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:
  - JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC, Josipa Šibera bb, 76250 Gradačac
Sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto___________
Prijave se dostavlju u roku od  8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom  listu” Oslobođenje" i web stranici JZU Dom zdravlja Gradačac i općine Gradačac.