Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Oglas za prijem u radni odnos-JZU Dom zdravlja
A+ R A-

Oglas za prijem u radni odnos-JZU Dom zdravlja

Na osnovu člana 2. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u JZU Dom zdravlja
Gradačac br: 454/18 od 19.01.2018.god., te člana 46.Statuta JZU Dom zdravlja Gradačac, direktor
Ustanove raspisuje

O  G  L  A  S
za prijem u radni odnos


1.-spec. neuropsihijatar - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2.- specijalista biohemije - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 2 godine
3- dipl. socijalni radnik  - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva  
4.- zubni tehničar- 1 izvršilac na određeno vrijeme ,do 1 godinu


Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1- da je državljanin BiH
1- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
2- da nije kažnjavan,
3- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;


Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
Za poziciju 1.- spec.neuropsihijatar
 -VSS medicinski fakultet, diploma
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- specijalizaciju iz neuropsihijatrije sa nekom od subspecijalizacija, uvjerenje
- licencu  za samostalan rad od nadležne Ljekarske komore
-najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, potvrda o radnom iskustvu


Za poziciju 2.- specijalista biohemije
-VSS doktor medicine ili mr.farmacije, diploma
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-specijalizaciju iz biohemije, uvjerenje
- licencu za samostalan rad od nadležne Ljekarske komore
-najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, potvrda o radnom iskustvu


Za poziciju 3.- dipl.socijalni radnik
 - VSS dipl.socijalni radnik -dokaz diploma
- najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci, potvrda o radnom iskustvu u struci


Za poziciju 4.- zubni tehničar
 -SSS medicinska škola/ zubni tehničar ,dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju
-završena edukacija iz ortodoncije ili da je edukacija u toku - uvjerenje
 - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje
 - licencu za samostalan rad od  nadležne komore , dokaz licenca
-potvrda, uvjerenje ili certifikat o aktivnom poznavanju rada na računaru(EXCEL WORD)

Svi kandidati su, pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni
priložiti i sljedeću dokumentaciju:
1.- kraću biografiju, kontakt telefon
2.- PBA 3 obrazac (cips)
Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije.  JZU Dom zdravlja Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se pilaže uz
prijavu. Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona(“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.
Sa izabranim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa, obavit će se intervju.
Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.- uvjerenje o državljanstvu
1- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca),
2- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)
3- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)
4- status vakcinisanja
Nepotpune i neblagovremene i neuredne prijave se neće razmatrati.
Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:
  - JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC, Josipa Šibera bb, 76250 Gradačac
Sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto___________
Prijave se dostavlju u roku od  8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom  listu” Oslobođenje" i web stranici JZU Dom zdravlja Gradačac i općine Gradačac.

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.