Jednoglasno usvojen Prijedlog Budžeta Općine Gradačac za 2019.

Na 19. radnoj sjednici Općinskog vijeća Gradačac, jednoglasno je usvojen budžet za 2019. godinu u visini 19,5 miliona KM, koliko je planirano prihoda i primitaka. Ovaj Budžet omogućit će nastavak započetih projekata kao što su „Vodosnabdijevanje općine Gradačac“ i „Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac“. Ovim projektima planirano je  u južnom dijelu općine izgraditi preko 100 km vodovodne mreže  zajedno sa objektima, te skoro 40 km kanalizacione mreže i jos toliko rekonstruisane postojeće vodovodne mreže u sjevernom dijelu općine.

Osim ovih projekata kroz budžet općine planirano je još niz projekata kao što su izgradnja Vatrogasnog doma, Gradska garaža, ulaganja u putnu i drugu infrastrukturu u Industrijskim zonama, Aleja javora i dr.

Općinski vijećnici su bez rasprave usvojili Odluku o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za 2019. kao i prihvatili Odluku o osnivanju Turističke zajednice Općine Gradačac.

Doneseno je i Rješenje o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine i Prijedlog ugovora o zajedničkoj izgradnji i diobi etažne jedinice koji će potpisati Općina Gradačac i „BELAMIONIX“ d.o.o. Ukupna vrijednost objekta se procjenjuje na oko 10 miliona KM , čime bi Općina Gradačac imala 2/5 vlasništva objekta a ostatak Belaminoix d.o.o. Izgradnja objekta bi trebala trajati oko dvije godine.

Vijeće je usvojilo i Nacrt Odluke o osnivanju skloništa za napuštene životinje, gdje će kroz redovnu proceduru biti razmatrana na Javnoj raspravi.

Nakon odluke Centralne izborne komisije BiH, zakletvu je položio i novi Općinski vijećnik Kemal Hasičić iz Kluba vijećnika SDA Gradačac.

Zbog obimnog Dnevnog reda današnja sjednica Općinskog vijeća je prekinuta a nastavak se očekuje u januaru 2019.