KONAČNE RANG LISTE kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2019/2020.godinu i obavještenje o potpisivanju ugovora

Na  osnovu   člana   14. stav  5.    Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  općine   Gradačac ("Službeni glasnik općine  Gradačac", broj  5/2013,),  Komisija gradskog vijeća za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, objavljuje:

KONAČNE   RANG LISTE
kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2019/2020.godinu

DOWNLOAD

Konačne rang liste po kategorijama

 

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju  se kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju Grada Gradačac za školsku/akademsku 2019/20. godinu  da  će  se potpisivanje Ugovora  o dodjeli stipendija  obaviti 14. februara ( petak)  2020. godine u 14:00 sati u sali «Gradačačkog sajma».

Za pristupanje potpisivanju Ugovora o stipendiranju kandidati su obavezni na    uvid predočiti ličnu kartu.

Ugovor o stipendiranju za malodobne korisnike stipendije  potpisuje roditelj/staratelj.

Kandidati koji u navedenom terminu ne potpišu Ugovor o stipendiranju mogu to učiniti  u  Gradskoj službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu svakim radnim danom od 08,00: do 16,00 sati (kancelarija broj 19) sve  do 29. februara 2020. godine. Naknon  isteka ovog roka smatraće se da je kandidat  odustatao od stipendije.