A+ R A-

Završena 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

U nastavku 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Gradačac vijećnici su razmatrali i usvojili niz odluka, rješenja i programa. Sjednici je prisustvovalo 24 vijećnika.

Utvrđen je javni interes za izgradnju elektroenergetskog objekta u Srnicama Donjim. Usvojen je Prijedlog odluke o visini naknade za korištenje taksi stajališta na području grada Gradačac mza 2020. godinu.

Vijećnici su prihvatili Nacrt Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona i označavanju objekata brojevima na području grada Gradačac i zadužili nadležnu Službu da provede javni uvid za građanstvo u roku od 90 dana. Komisija za priznanja i nazive je zadužena da za naredno zasijedanje pripremi izmjenu postojeće odluke kojom bi ulica u neposrednoj blizini kompleksa Kule Zmaja od Bosne dobila ime Mustafe Imamovića, istaknutog historičara i naučnog radnika rođenog u Gradačcu.

Usvojeni su i prijedlozi programa rada JZU za 2020. godinu koji se odnose na JZU Apoteke Gradačac i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječilište „ Ilidža“ Gradačac. Također usvojen je i Plan poslovanja JP Parkinzi d.o.o. Gradačac za 2020.

Donešeno je nekoliko rješenja o imenovanju i razrješenju članova komisija i upravnih odbora  i usvojena dva izvještaja o izvršenju budžetske rezerve i izvještaj o ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području grada Gradačac u 2019. godini.