Održana peta sjednica Štaba civilne zaštite Grada Gradačac

Na današnjoj petoj sjednici Štaba civilne zaštite Grada Gradačac raspravljano je o trenutnoj higijensko-epidemiološkoj situaciji na području grada Gradačac s osvrtom na pojavu osoba oboljelih od korona virusa na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi donešena je odluka o davanju ovlaštenja sanitarnom inspektoru za izdavanje Rješenja o stavljanju osoba koje ne poštuju samoizolaziju u prisilnu izolaciju u objekat Planinarskog doma na Jasenici.

Usaglašene su aktivnosti za stavljanje u funkciju trijažnog punkta na ulazu u JZU Dom zdravlja Gradačac koji će raditi 24 sata uz angažovanje zaštitara ili zaštitarske agencije. U saradnji sa Gradskom službom za urbanizam, investicije i komunalne poslove izvršiti fizičko osiguranje, odnosno ograđivanje svih alternativnih prolaza kako bi se pacijenti usmjerili na trijažni punkt.

Po okončanju aktivnosti na opremanju izolatorija, koji je smješten u Trening centru starog SŠC,  isti će biti predat na upotrebu JZU Dom zdravlja Gradačac. Rad izolatorija organizovat će JZU Dom zdravlja u saradnji sa JZU Banja “Ilidža” Gradačac.

Analizirani su dosadašnji troškovi nabavke neophodnih sredstava za dezifenkciju i zaštitnu opremu, te potrebe za naredni period.