A+ R A-

USPOSTAVA I ZAMJENA ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPŠTINE: DONJI LUKAVAC i DONJA ZELINJA, politička opština Gradačac

Na osnovučlana 63.i 67. Zakona o zemljišnimknjigama FBIH (“SlužbenenovineFBiH”, broj: 19/03, 54/04), Opštinskisud u Gradačcu:

 

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPŠTINE:

DONJI LUKAVAC i  DONJA ZELINJA, politička opština Gradačac

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica, koja polažu pravo na priznanje prava vlasništva ili nekog drugogp rava na nekretninama, upisanim u katastarskim opštinama Donji Lukavac i Donja Zelinja (politička opština Gradačac) po novom premjeru da to svoje pravo prijave u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave ove najave u Službenim novinama FBiH i Službenom glasniku BiH, podneskom u 2 (dva) primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

 

Lica, koja polažu pravo na predmetnim nekretninama mogu navedeni rok, naz ahtjev, produžiti za najmanje slijedećih 90 (devedeset) dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze.

Ukoliko u produženomroku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

 

Pozivaju se zainteresovanalica da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravneodnose.

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.

Prijavom prava osiguravate učešće u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama.

Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno učestvujete u daljem postupku.

 

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina provodit će se bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu te lična predaja podnesaka sa dokumentacijommoguća je u OdjeljenjuzazemljišnoknjižneposloveOpštinskogsuda u Gradačcusvakimradnimdanom u vremenu od 07,30-13,30h.

Podneske je mogućedostaviti i putempoštenaadresu:

 

Opštinski sud u Gradačcu

Titova bb (za Odjeljenje za zemljišno knjižne poslove)

76250 Gradačac

 

 

predsjedniksuda

Slobodanka Kojić