Završena 10. sjednica Gradskog vijeća Gradačac

Danas je održana 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na početku sjednice Amir Pašalić je preuzeo dužnost gradskog vijećnika i dao svečanu izjavu umjesto dosadašnjeg vijećnika Dženada Klopića koji je dao ostavku.

Gradski vijećnici su nakon razmatranja i diskusije usvojili  Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.09.2021. godine. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu je povučena sa dnevnog reda zbog opravdanih zahtjeva vijećnika za doradom iste.

Vijećnici su također razmatrali niz odluka koje rješavaju imovinsko pravne odnose u prodaji, kupovini ili zamjeni zemljišta na području grada Gradačac.

 Usvojen je i Prijedlog odluke o broju stipendija, novčanom iznosu stipendija i broju rata za školsku/akademsku 2021.-2022. godinu. Odlukom je bilo predviđeno da iznos stipendije za učenike iznosi  560 KM ( 8 rata po 70 KM ) i za studente 960 KM ( 8 rata po 120 KM ). Na predloženi tekst odluke vijećnici su prihvatili amandman koji se odnosio na povećanje iznosa stipendija sa 70 KM na 100 KM i sa 120 KM na 150 KM. Nakon donošenja Odluke vijećnici su usvojili i zaključak da se razlika sredstava koja će biti potrebna za isplatu stipendija refundira iz sredstava planiranih za isplatu paušala gradskih vijećnika.

Vijećnici su razmatrali i primili k znanju Informaciju o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite nakon koje su podnijeli niz prijedloga i inicijativa prema gradske službama, javnim ustanovama i preduzećima na području grada Gradačac.