PLAN UČEŠĆA INTERESNIH GRUPA ( SEP )

Javno preduzeće “Komunalac d.d.” Gradačac” („Preduzeće“) je javno preduzeće u Gradačcu, Kanton Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine („FBiH“), koje je osnovala Općina Gradačac („Općina“) radi pružanja javnih usluga u vezi sa vodosnabdijevanjem, prikupljanjem otpadnim voda, upravljanjem čvrstim otpadom i čišćenjem javnih površina, a koje je registrovano kao dioničko društvo u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH.

Općina i Preduzeće implementiraju Projekt vodosnabdijevanja Općine Gradačac („Projekt“), koji se finansira u vidu kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj („EBRD“) u iznosu od do 6 miliona eura.

Sredstva kredita će se koristiti za:

Proširenje sistema vodosnabdijevanja će omogućiti Preduzeću da udvostruči svoju bazu potrošača sa trenutnih 20.000 na 40.000 korisnika. Popravke postojeće mreže će rezultirati u smanjenim gubicima vode i boljem kvalitetu snabdijevanja postojećih korisnika. Općenito, očekuje se da će poboljšano vodosnabdijevanje dovesti do ekonomskih koristi za pogođenu populaciju u polju zdravstva, higijene, očuvanja okoliša i ekonomskog razvoja.

Planirani period implementacije Projekta je 2015 – 2020. Detaljan plan dinamike implementacije će biti pripremljen prije početka radova.

Općina i Preduzeće su pripremili ovaj Plan učešća interesnih grupa (engl. Stakeholder Engagement Plan  - SEP) u cilju jasnog komuniciranja svim zainteresovanim stranama program uključivanja interesnih grupa koji će se implementirati tokom cjelokupnog projektnog ciklusa.

Uz pružanje jasnih i razumljivih informacija svim interesnim grupama, projektnim aktivnostima i njihovim potencijalnim utjecajima, cilj Plana učešća interesnih grupa jeste obezbijediti mogućnost svim interesnim grupama da iskažu svoje mišljenje i probleme, a u skladu s tim i Preduzeću i Općini da uzmu u obzir i blagovremeno odgovore takvim zahtjevima. Plan učešća interesnih grupa, pored navedenog, definira i mehanizme ulaganja pritužbi koje će biti moguće koristiti tokom cijelog projektnog ciklusa[1].

 

 SEP ( Plan učešća interesnih grupa ) download[1] Plan je pripremljen u skladu sa smjernicama datim u IFC-jem vodiču o uključivanju interesnih grupa (2007.): http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_StakeholderEngagement_Full/$FILE/IFC_StakeholderEngagement.pdf