Trg - situacija-skica-izgled

Grafički dokument - situacija TRG