A+ R A-

Materijali za 34. radnu sjednicu planiranu za dan 29.02.2016. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU ...

Na osnovu člana 45.   Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac(«Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  19.  02. 2016. godine

S A Z I V A M

34. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   29.  02. 2016. godine (ponedjeljak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  9,00 sati.


- IZVOD IZ ZAPISNIKA SA HITNE SJEDNICE ODRŽANE 11.02.2016. GODINE

- IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 33. SJEDNICE ODRŽANE 14.01.2016. GODINE

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:   

1. Prijedlog Odluke o visini  zakupnine za izdavanje u  zakup  poslovnih  zgrada i  prostorija za 2016. godinu.

2. Prijedlog Odluke o visini rente po m2 korisne površine građevine koja će se  graditi na gradskom građevinskom zemljištu u 2016.g.

3. Prijedlog Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene  m2   korisne stambene površine  iz prethodne godine.

4. Prijedlog Odluke o  dopuni Odluke o  općinskim administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi.

5. Prijedlog Odluke o  usvajanju planova kapitalnih investicija.                                                         

6. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za 2016. godinu po Ugovoru o zakupu br. 02-14-301/10 od 05.02. 2010. godine i Aneksa na Ugovor o zakupu br. 02-14-1512/15 od 22. 07. 2015. godine (Nova pijaca).

7. Prijedlog Odluke o formiranju Higijenskog servisa.

8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (Moćić Suadu s. Hamdije).

9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (Draganović Joavnu s. Cvijana).

10. Prijedlog Odluke o zasnivanju prava plodouživanja na nekretninama.

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana OIK-e Gradačac.

12. Prijedlog Rješenja  za isključenje općinskog pravobranioca iz parničnog postupka.

13. Prijedlog Zaključka o odbacivanju zahtjeva „Viola“ doo Gradačac.

14 Izvještaj o utrošku sredstava tekuće budžetske rezerve.

15. Izvještaj o  stepenu rješavanja predmeta u  upravnom postupku  za period 01.01. – 31.12. 2015. godine.

16. Izvještaj Kolegija Općinskog vijeća o  realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2015.godinu.

17. Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području općine Gradačac sa planom popravke i sanacije.

18. Stanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine  Gradačac sa prijedlogom mjera. 

19. Prijedlog Plana upisa učenika u srednje škole na području općine Gradačac za šk. 2016/17.          

20.  Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2014/15. godini.

21. Pitanja, prijedlozi, inicijative vijećnika.