A+ R A-

Materijali za HITNU sjednicu planiranu za dan 11.02.2016. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU ...

Na osnovu člana 44.   Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac – Prečišćeni tekst -(«Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  09. 02. 2016. godine

S A Z I V A M

HITNU sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   11. 02. 2016. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  u 10,00 sati.

Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D: 

  1. Prijedlog Odluke o  ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK-e
  2. Prijedlog Ponovnog Javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK-e Gradačac .
  3. Prijedlog Kriterija o sprovođenju intervjua  i bodovanju kandidata za imenovanje člana OIK Gradačac.