A+ R A-

Materijali za 32. radnu sjednicu planiranu za dan 23.12.2015. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU ...

Na osnovu člana 45.   Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac(«Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  16.  11. 2015.godine

S A Z I V A M

32. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan   23.  12. 2015. godine (srijeda) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Izmjene i dopune budžeta općine Gradačac za 2015. godinu.

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta općine

    Gradačac za 2015. godinu.

3. Prijedlog Budžeta općine Gradačac za 2016. godinu.

4. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta za 2016. godinu.

5- Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju

    na transakcijskom računu.

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa na dijelu pruge u industrijskoj zoni.

7. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina (Sivić Omer s. Mehmeda).

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, načinu korištenja i visini zakupnine za izdavanje u zakup objekta Sportske dvorane sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima, kao dobra u općoj upotrebi (br. 01-05-33/10 od 28.01. 2010. godine).

9. Prijedlog Odluke  o raspisivanju  javnog konkursa za izdavanje u zakup objekta Sportske dvorane  sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima, kao dobra u općoj upotrebi.

10. Prijedlog Rješenja o djelimičnom prizavanju ulaganja u objekat Sportske dvorane.

11. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o davanju saglasnosti na  nove cijenu vode.

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana OIK-e.

13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata, ispred državnog kapitala za  članove Nadzornog odbora JP “Komunalac” dd  Gradačac .

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana UO JZU Banja „Ilidža“ Gradačac, ispred Ministarstva, na period do 90 dana.

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana UO JZU Apoteka, ispred Ministarstva na period do 90 dana.

16. Izvještaj o provedenim izborima  za organe mjesnih zajednica.

17. Informacija o stanju sudskog postupka (upravnog spora) u JP „Komunalac“ dd Gradačac vezano za oglašavanje ništavnim Početnog bilansa stanja i odobravanje upisa izvršene privatizacije u sudskom registru.

18. Programi rada javnih ustanova  za  2016.godinu:

     a) Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda JZU Dom zdravlja Gradačac za 2016.g.

     b) Program rada JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac“

          za 2016. godinu.

     c) Program rada JU „Apoteka Gradačac“ za 2016. godinu.

     d) Program rada JU Centar za socijalni rad Gradačac za 2016. godinu

     e)  Program rada JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović Gradačac za 2016. godinu.

     f) Program rada JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac za 2016. godinu.

19. Programi rada  javnih preduzeća za 2016.godinu.

     a)  Plan poslovanja za 2016. godinu JP “Komunalac” doo Gradačac.

     b) Plan poslovanja za 2016. godinu JP “Veterinarska stanica” Gradačac.

     c) Plan poslovanja za 2016. godinu JP “Parkinzi doo  Gradačac.

     d) Program rada Javnog stambenog preduzeća Gradačac za 2016. godinu

20. Pitanja, prijedlozi i inicijative