A+ R A-

Javni oglas - zakpu zemljišta i obejakta radi zbrinjavanja pasa lutalica

Na osnovu člana 7. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac„ broj : 1/19) gradonačelnik

o b j a v lj u j e:

J  A  V  N  I    O G L A S
za zakup zemljišta i objekata radi zbrinjavanja pasa lutalica

 

 

I. PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac putem javnog nadmetanja- pisanih ponuda  uzima u  zakup  zemljište površinecca 3.000 m2  sa objektima, radizbrinjavanje pasa lutalica ­.

Objekti trebaju imati sljedeće karakteristike: -    postojanje minimalno 10 boksova,

-          min.širina boksa 3m,

-          dužina boksa 3 po 2m i 7 po 3m,

-          visina boksa 1,8 – 2,8 m

Boksovi moraju imati betonsku podlogu i biti od čvrstog zidanog materijala.Minimalno pola boksova moraju imati ograđen prostor, tj. moraju imati određenu površinu ispred samog boksa.

Ponuđač mora zemljište i prateće objekte uredno održavati, a pse lutalice nakon prihvatanja hraniti i zbrinjavati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („ Sl.glasnik BiH“ br.25/09), te po potrebi asistirati Veterinarskoj stanici pri hvatanja pasa na ulici.

Grad Gradačac zemljište i objekte uzima  u zakup na period od 7 mjeseci.

 

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

 

III. SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda za javno nadmetanje treba da sadrži:

 

-pisana prijava za učešće u javnom nadmetanju

- kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica

-aktuelni izvod iz sudskog registra za privredno društvo ( kopija ne starija od 3 mjeseca)

- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

- tlocrt objekta sa pozicijom na parceli

- ponuđena cijena zakupnine za zemljište i objekte

- dokaz o vlasništvu (zk. izvadak ne stariji od 3 mjeseca)

 

IV. PODNOŠENJE PONUDE

 

Javni  oglas  će biti objavljen na web stranici Grada Gradačac, oglasnoj ploči i na Radio stanici Gradačac.

Ponude  u zatvorenoj koverti sa naznakom  "Ponuda za  javni  oglas"- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol Grada Gradačac, šalter br.6. na adresu: Grad Gradačac- Gradska služba za urbanizam,investicije i komunalne poslove – Odsijek za komunalne poslove,Gradačac, neposredno ili poštom, najkasnije do 03.03.2020.godine do 12.00 sati.

 

Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

 

V. ODABIR PONUDE

 

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa najnižom cijenom zakupnineza zemljište i objekte.

 

Ukoliko se na  javni oglas prijavi samo jedan ponuđač, može se zaključiti ugovor ako ponuđena cijena zakupnine bude prihvatljiva za Grad Gradačac.

 

Grad Gradačac može u svako doba odustati od zakupodavnog odnosa, ukoliko ponuđeni iznos zakupnine ne bude prihvatljiv za Grad Gradačac.

 

VI. TROŠKOVI PONUDE

 

Grad Gradačac ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javnog oglasa.

 

VII. OSTALO

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama GradaGradačac, u Sali za sjednice  03.03.2020.god. u 13.00 sati.

Za sve informacije možete se obratiti u Gradsku službu urbanizam,investicije i komunalne poslove-Odsijek za komunalne poslove,svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati.