Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Gradačac

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD GRADAČAC

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADAČAC

Gradačac, ulica Hadžiefendijina bb

Tel.: +387 35  817 227,  fax: +387 35 366-470, e-mail: czsr­Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Broj:01/1-04-2-1046-1/22

Gradačac, 13.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 7. i  8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (''Sl. list R BiH'' br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 48. i 51. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine TK-a“, broj:05/12 – prečišćen tekst, 11/15, 13/16, 4/18 i 12/20, 22/21, 5/22 i 8/22), člana 16. i 27. Pravila JU Centar za socijalni rad Gradačac, broj: 01/1-05-605/02, br. 01/1-05-524/08, 01/1-05-331/11, 01/1-05-856/14, 01/1-05-2-212/15, 01/1-05-568/16 i 01/1-05-1811-1/19 i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradačac o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Gradačac, broj: 01/1-04-2-937-1/2022 od 20.04.2022. godine,  Upravni odbor Centra r a s p i s u j e

 

JAVNI  KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SOCIJALNI RAD  GRADAČAC

 

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Gradačac .

 

I  - OPIS POZICIJE DIREKTORA

 

 

II -  KANDIDAT ZA DIREKTORA TREBA DA ISPUNJAVA  OPĆE I POSEBNE USLOVE

 

a)      Opći uslovi:

 

b) Posebni uslovi:

 

III - POTREBNI DOKUMENTI

 

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti:

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji (ovjera kopija ne može biti starija od 3 mjeseca računajući od dana ovjere dokumenta do dana predaje dokumentacije po Javnom konkursu).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Konkursa obavit će se intervju i provjera znanja.

Izabrani kandidat  je dužan prije stupanja na dužnost dostaviti ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se kandiduje (ne starije od 3 mjeseca).

 

IV -  Direktora Centra imenuje Upravni odbor uz prethodno pribavljenu saglasnost Gradonačelnika.

Mandat imenovanom kandidatu traje četiri godine

 

V  - Javni konkurs će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama „Oslobođenje“, te na WEB stranici JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i WEB stranici grada Gradačac.

Rok za podnošenje prijava po Javnom konkursu ostaje otvoren 15 dana od dana njegove posljednje  objave.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

VI -  Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom:

 

 Javna ustanova Centar za socijalni rad Gradačac

Ul. Hadžiefendijina bb

76250 Gradačac

sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI  KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

– NE OTVARATI“.

 

 

 

                                                                                                                                       PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                                           Emina Gibić