A+ R A-

J A V N I O G L A S - poziv za vlasnike određenih nekretnina

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji (“Službene novine FBiH”, broj 70/07 i 36/10)

i člana 38.stav 1.tačka 6. Statuta općine Gradačac («Sl.glasnik općine Gradačac», broj 4/08 i 5/12), Općinski načelnik objavljuje

 J A V N I   O G L A S

Općina Gradačac putem javnog oglasa, a radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama, u postupku izgradnje dijela sekundarne saobraćajnice 6B na prodoru 3 u Slobodnoj industrijskoj zoni II, poziva vlasnike nekretnina označenih kao:

-k.č.br. 271/4  k.o. Gradačac I posjednika i vlasnika Terzić Ibrahima Nedžad sa 1/1,

-k.č.br. 271/1 k.o. Gradačac I posjednika i vlasnika Terzić Ibrahima Muhamed sa 1/1,

-k.č.br. 271/2 k.o. Gradačac I posjednika i vlasnika Terzić Ejuba Kadir sa 1/1,

-k.č.br. 271/3 k.o. Gradačac I posjednika i vlasnika Terzić Ejuba Nadir sa 1/1,

-k.č.br. 267/2  i k.č.br. 268 k.o. Gradačac I posjednika i vlasnika Omeragić Ibrahima Sadik sa 1/1,

-k.č.br.266  i 265 k.o. Gradačac I suposjed i suvlasništvo Bilajac Hasiba Džemila ž.Fehima sa 1/16, Klopić Hasiba Nedreta ž.Huseina sa 1/16, Nezić Hasiba Hatidža ž.Osmana sa 1/16, Omeragić Sadika Mersed sa ¼, Omeragić Sakiba Muazem iz Odžaka sa ½, Pašalić Hasiba Hidajeta sa 1/16, 

-k.č.br. 263 k.o. Gradačac I posjednika i vlasnika Omeragić Sakiba Muazem iz Odžaka sa 1/1,

-k.č.br.262 k.o. Gradačac I suposjed i suvlasništvo Ćoralić Hasana Mina rođ. Islamović iz B.Šamca sa 1/7, Hasanbašić Hasana Bahra rođ. Islamović sa 1/7, Hasanović Hamida Dilista sa 1/14, Kobilj Age Paša rođ.Osmičić iz Bosanske Gradiške sa 1/7, Mustafić Age Esma rođ.Osmičić ž.Miralema sa 1/7, Osmičić Age Adem sa 1/7, Osmičić Age Alija sa 1/7, Osmičić Ismeta Aida sa 1/14, 

-k.č.br.270 k.o. Gradačac I suposjed i suvlasništvo Hanić Mehmeda Mersed i Hanić Sulejmana Bahrija sa po 1/2.,

-k.č.br. 264 k.o. Gradačac I posjed i vlasništvo Omeragić Sakiba Muazem sa 1/1,

-k.č.br. 256/2 k.o. Gradačac I posjed i vlasništvo doo «TMD GROUP» Gradačac sa 1/1,

-k.č.br. 256/1 k.o. Gradačac I posjed i vlasništvo Zahirović Sulejmana Zekija rođ.Osmičić sa 1/1.

2.Pozivaju se vlasnici nekretnina da pristupe u Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, soba br.11. koja radi svakim radnim danom od 7.30 do 16.00 sati,  radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama, a radi izgradnje dijela sekundarne saobraćajnice 6B na prodoru 3 u Slobodnoj industrijskoj zoni II.

Predmetne nekretnine su od strane stalnog sudskog vještaka procijenjene na 19,50 KM/m2.