A+ R A-

J A V N I O G L A S o davanju u zakup poslovne prostorije u zgradi Gradskog kina

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  5/2020 i 2/2021) , člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije, čija je lokacija u zgradi Gradskog kina, broj 01-04-181/21 od 27.05.2021. godine Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I  O G  L A S

o davanju u zakup poslovne prostorije

u zgradi Gradskog kina, putem licitacije

 

I  PREDMET JAVNOG OGLASA

-          Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovni prostor u prizemlju Gradskog kina, površine 55 m2 (prostor okrenut prema poligonu „Luke“) sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 550,00 KM+PDV.

Navedeni iznos zakupnine predstavljat će početni iznos zakupnine u postupku licitacije, a najpovoljnijem ponuđaču će u ponudu odnosno mjesečnu zakupninu biti uračunat i PDV.

Predmetni poslovni prostor se nalazi u zgradi Gradskog kina u Gradačcu, izgrađenog na k.č.broj 1103/2 „Kino partizan“ kuća i zgrada 543 m2, dvorište 150 m2 i pašnjak 2. klase 1212 m2 k.o. Gradačac II, upisanoj u p.l.-u broj 286 i el.zk.ul.2231 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac.

 

-          Predmet zakupa se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti i u druge svrhe se ne može koristiti.

 

-          Predmet zakupa se izdaje u zakup na period od 5 (pet) godina, počev od dana zaključenja ugovora.

 

II PRAVO UČEŠĆA

-          Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konkursu (oglasu) imaju fizička i pravna lica koja posjeduju rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

-          Pravo učešća u postupku licitacije nemaju gore navedena fizička i pravna lica, koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravna lica u vlasništvu lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu.

 

Učesnici su dužni neposredno na dan javnog nadmetanja-licitacije Komisiji priložiti:

- dokaz o uplati  pologa;

- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave;

- ovjerenu fotokopiju lične karte;

 

Pravna lica kao učesnici su dužni pored gore navedene dokumentacije dostaviti i sljedeće:

- ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca;

- dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH, po bilo kom osnovu (učesnik je dužan priložiti potvrde i za pravno lice čiji je osnivač i za svoje lično ime i prezime, a  potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i Poreznoj ispostavi Gradačac. Ukoliko pravno lice ima više osnivača potrebno je dostaviti potvrde za svakog od njih pojedinačno.)

 

Fizička lica koja se jave kao učesnici na licitaciji su također pored gore navedene dokumentacije dužni priložiti potvrdu iz koje je vidljivo da imaju registrovan obrt za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (potvrda se izdaje u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije), te Komisiji moraju predočiti i potvrde da taj registrovani obrt u njihovom vlasništvu nema duga prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH po bilo kom osnovu (učesnik je dužan priložiti potvrde i za obrt čiji je osnivač i za svoje lično ime i prezime, a  potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i Poreznoj ispostavi Gradačac );

 

-          sve tražene potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja licitacije

 

III POLOG

-          Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog u iznosu od 550,00 KM, i to na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

 

-          Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

 

-          Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

 

IV POSTUPAK LICITACIJE

-          Licitacija će se održati  dana, 02.07.2021.godine (Petak) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), sa početkom u 08.30 sati.

 

-          Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

 

-          U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

 

-          Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

 

-          U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti dodjeli nekretnine u zakup neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena zakupnine ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

 

V OBAVEZE ZAKUPCA

Sa najpovoljnijim ponuđačem u postupku javnog nadmetanja-licitaciji zaključit će se ugovor u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

 

-          Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

 

-          Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

 

-          Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

 

-          Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

 

VI OSTALO    

-          Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa i postupkom javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

 

-          Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, radio stanici Gradačac, te na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac.

 

Gradačac, 04.06.2021. godine                                                                                                               GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                   Edis Dervišagić mr.sci.