A+ R A-

Javni oglas o davanju u zakup poslovne prostorije

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Grada Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj  9/21) i člana 4. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac, putem licitacije broj 01-04-316/21 od 28.09.2021. godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I  O G  L A S

o davanju u zakup poslovne prostorije

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Grad Gradačac putem licitacije, daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi bivšeg SŠC „Hasan Kikić“ izgrađenog na parceli k.č. broj 642/5 „Novi srednjoškolski centar“ zgrada obrazovanja površine 2561 m2 i zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 10145 m2 k.o. Gradačac I, upisan u p.l.-u broj 350 i el.zk.ul.4209 kao posjed i vlasništvo Grada Gradačac, i to:

 

-          poslovnu prostoriju u prizemlju površine 17 m2, sa početnom cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 17,00 KM (1 KM/m2) bez uračunatog PDV-a;

Predmetna poslovna prostorija u prizemlju je na tlocrtu označene brojem 12, i ista se izdaje radi obavljanja kancelarijskih poslova ili radi formiranja arhive ili magacina.

 

Predmetni poslovni prostor se izdaje u zakup na period od dvije godine, počev od dana zaključenja ugovora.

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovnu prostoriju iznosi 1KM/m2, obzirom da se objekat nalazi u zoni ostalog građevinskog zemljišta.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije po raspisanom javnom konkursu (oglasu) imaju sva fizička i pravna lica, osim pravnih i fizičkih lica koja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH imaju neizmireno dugovanje po bilo kom osnovu, kao i pravnih lica u vlasništvu fizičkih lica čiji obrt ili pravno lice čiji su osnivač/suosnivač imaju neizmirenih dugovanja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH.

 

Učesnici su dužni neposredno na dan javnog nadmetanja-licitacije Komisiji priložiti:

Fizička lica:

- dokaz o uplati  pologa

- ovjerenu fotokopiju lične karte

- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

- dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH, po bilo kom osnovu (potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i Poreznoj ispostavi Gradačac)

- potvrdu Gradske službe za privredu, budžet i finansije iz koje je vidljivo da li učesnik ima registrovan obrt. Ukoliko ima, isti je dužan priložiti potvrdu od Odsjeka za budžet i finansije  i Porezne uprave FBiH, Porezna ispostava Gradačac, kao dokaz da taj obrt nema dugovanja prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH.

- sve tražene potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja licitacije

 

 

Pravna lica:

- dokaz o uplati  pologa

- ovjerenu fotokopiju lične karte zastupnika

- ako učesnik nastupa kao punomoćnik, punomoć u formi notarski obrađene isprave

- ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, ne starijeg od tri mjeseca (pravna lica)

- dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH, po bilo kom osnovu (potvrde se izdaju u Gradskoj službi za privredu, budžet i finansije i Poreznoj ispostavi Gradačac)

- pravna lica su dužna priložiti potvrdu da nemaju neizmirenih obaveza prema Gradu Gradačac i Poreznoj upravi FBiH, po bilo kom osnovu za pravno lice i za osnivača tog pravnog lica

- ukoliko pravno lice ima više osnivača potrebno je dostaviti potvrde za svakog od njih pojedinačno

- sve tražene potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja licitacije

 

III POLOG

Za učešće u licitaciji, učesnik je dužan uplatiti polog u iznosu od 17,00 KM.

Polog se uplaćuje na račun Grada Gradačac broj 1321900309659853 otvoren kod NLB banke,  šifra općine Gradačac 036.

Svaki učesnik licitacije je dužan na dan održavanja licitacije Komisiji predočiti dokaz o uplaćenom pologu, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja.

Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeni polog se uračunava u zakupninu, dok će neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćenog pologa biti vraćen najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije.

Uplaćeni polog se neće vratiti učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

 

IV POSTUPAK LICITACIJE

Licitacija će se održati  dana 29.10.2020.godine (Petak) u prostorijama Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), sa početkom u 08.00 sati.

Postupak licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za dodjelu u zakup zgrada i poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Gradačac imenovana od strane Gradonačelnika.

U postupku javnog nadmetanja-licitaciji osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena zakupnina za zakup poslovne prostorije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija će licitaciju proglasiti bezuspješnom.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, licitacija će se ponoviti.

U slučaju ponovne bezuspješne licitacije tj. ako se pojavi samo jedan ponuđač, Komisija može pristupiti prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene, objavljene u oglasu.

 

V OBAVEZE ZAKUPCA

Sa učesnikom licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se ugovor o dodjeli u zakup poslovne prostorije,  u formi notarski obrađene isprave, nakon pribavljenog mišljenja Gradskog pravobranilaštva Grada Gradačac.

Troškove obrade ugovora i sve troškove oko realizacije istog snosi u cijelosti zakupac.

Utvrđenu mjesečnu zakupninu zakupac je dužan plaćati mjesečno unaprijed, najkasnije do 5-og u mjesecu, na račun broj 132-190-02900000-87, vrsta prihoda 721121 otvoren kod NLB Banke Gradačac.

Zakupac je dužan poslovni prostor upotrebljavati samo u skladu sa namjenom, te isti održavati u ispravnom stanju, pažnjom dobrog domaćina.

Poslovni prostor koji je predmet zakupa se ne može izdati u podzakup, bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Zakupac ne može vršiti investiciona ulaganja u poslovni prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca.

Ukoliko zakupac izvrši investiciona ulaganja u prostor bez pisane saglasnosti zakupodavca, ista se ne mogu prebijati kroz zakupninu.

Zakupac ne može za izvršena investiciona ulaganja tražiti naknadu, ne može odnijeti ugrađene uređaje, niti ošteti poslovnu prostoriju, a po proteku zakupodavnog odnosa sva ulaganja ostaju u vlasništvu Grada Gradačac.

 

VI OSTALO    

Sve dodatne informacije u vezi sa poslovnim prostorom koji je predmet javnog nadmetanja-licitacije se mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac (kancelarija br.15), svakim radnim danom do zatvaranja oglasa, u vremenu od 7.30-16.00 h.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, radio stanici Gradačac, te na web stranici i oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Gradačac.

 

GRADONAČELNIK

 Edis Dervišagić mr.sci.