A+ R A-

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

O B A V J E Š T E NJ E
za poljoprivredne proizvođače

 

U saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju, dana 26.05.2022.godine (četvrtak) u Sali za sjednice Gradačačkog sajma sa početkom u 11 sati bit će održana obuka poljoprivrednih proizvođača na temu priprema zemljišta za uzgoj poljoprivrednih kultura uz sistem kontrole plodnosti tla.
Pored predavača iz Federalnog zavoda za agropedologiju, prisustvovat će i predavač iz Poljoprivrednog zavoda Tuzlanskog kantona, kao i mr.sci. Emir Sejdić, koji će održat obuku iz oblasti zaštite voćarskih i rataskih kultura.

Obuka poljoprivrednih proizvođača o značaju kontrole plodnosti tla i pravilnoj pripremi zemljišta ima za cilj da poljoprivredni proizvođači kod biljne poljoprivredne proizvodnje koriste savremene metode ispitivanja plodnosti tla, kako bi ostvarili optimalne prinose uzgajanih kultura uz racionalnu primjenu organskih i mineralnih gnojiva.

S tim u vezi pozivamo sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da navedenog dana prisustvuju obuci.