16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je održana 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na dnevnom redu bilo je 19 tačaka koje su gradski vijećnici razmatrali.

Prva tačka dnevnog reda bio je Prijedlog odluke o organizaciji i djelokruga rada službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac. Ovom odlukom se osniva i utvrđuje organizacija i djelokrug rada službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac, broj, nazivi i organizaciona struktura gradskih službi, djelokrug rada, rukovođenje i koordinacija rada, javnost rada, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju rada i funkcionisanje gradskog organa uprave Grada Gradačac.

Potreba za donošenjem ove Odluke sadržana je u činjenici da je važeća Odluka o organizaciji i djelokrugu općinskih organa uprave i drugih tijela općinske uprave i samouprave Gradačac, kojom su osnovane službe za upravu i stručne službe donesena 2012. godine (Odluka je pretprila određene izmjene 2014. i 2015. godine).

U međuvremenu je došlo do izmjene postojećih i donošenja novih propisa koji regulišu određena područja rada organa uprave, što je uvjetovalo da se obaveze vezane za provođenje tih propisa dodijele gradskim službama na način da su iste definisane kroz nadležnosti gradskih službi. To se posebno odnosi na jačanje koncepta fiskalne ogovornosti i sistema finansijskog upravljanja i kontrole kroz primjenu trezorskog načina poslovanja, transparentnog načina rada i finansiranja kroz provođenje javnih nabavki i javnih poziva za finansiranje kapitalnih projekata i tekućih transfera, ali i strateško, trogodišnje i godišnje planiranje i izvještavanje o radu, kao i zakonsku obavezu sistematizovanja poslova vezanih za zaštitu na radu uposlenih u organu uprave.

Imajući u vidu prethodno navedene potrebe unapređenja javnih usluga kroz uspostavu adekvatne organizacione strukture Gradske uprave, ovom Odlukom osnivaju se sljedeće organizacione jedinice/službe:

- Gradska služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu

zaštitu,

- Gradska služba za finansije, javne nabavke, informatiku i zajedničke poslove,

- Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove,

- Gradska služba za privredu i inspekcijske poslove,

- Gradska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove,

- Gradska služba za civilnu zaštitu,

- Gradska služba za internu reviziju,

- Stručna služba za poslove Gradskog vijeća,

- Stručna služba za poslove Gradonačelnika.

Usvojen je i Prijedlog odluke o pristupanju izradi Statuta Grada Gradačac kojom Gradsko vijeće Gradačac pristupa izradi Statuta Grada Gradačac. Obavezuje se Komisija za Statut i opća akta, da u skladu sa ovom Odlukom pripremi Nacrt Statuta Grada Gradačac i dostavi ga Gradskom vijeću, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Gradski vijećnici su razmatrali Nacrt odluke o priznanjima i nagradama Grada Gradačac. Nacrt je usvojen od strane gradskih vijećnika uz zaključak da se Nacrt šalje na javnu raspravu koja će biti otvorena i dostupna javnosti.   Ovom odlukom utvrđuju se priznanja i nagrade grada Gradačac u cilju javnog isticanja zahvalnosti za učinjenu dobrobit pojedinaca, ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica u odbrani domovine, razvijanju demokratije, podsticanju pojedinačnih i zajedničkih inicijativa i stvaralaštva u svim oblastima života i rada od općeg društvenog interesa.

Vijećnici su razmatrali Izvještaj o radu  i poslovanju JP “Komunalac” Gradačac, Izvještaj o radu urbanističko-građevinske inspekcije, Izvještaj o radu mjesnih zajednica Grada Gradačac.

Gradski vijećnici su usvojili “Viziju razvoja mjesnih zajednica u Gradu Gradačac” i primili k znanju nekoliko informacija koje se odnose na zdravstveno stanje stanovništva za 2021. godinu, vodosnabdijevanje na području grada Gradačac i informacija o stanju u oblasti turizma.