J A V N I O G L A S Za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), gradska/općinska izborna komisija 025 Gradačac raspisuje:

 

J A V N I   O G L A S

Za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

 

  1. Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

 

  1. 2.      Uslovi i imenovanje:

Opći uslovi:

1.Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.

2.Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):

 

Posebni uslovi:

-da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stepen stručne spreme;

-da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

 

III.Potrebna dokumentacija:

1.Prijava na javni oglas  (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),

2. Potvrda o prebivalištu,

3.Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju

4.Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu

IV.Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine/grada, na internet-straniciopćine/grada i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

V.Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska/gradska komisija općine/grada.

VI.Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati kontrolore izbornih rezultata (ukupno 2 ili 3, prema broju biračkih mjesta) na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažovani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizovati i provesti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izborna komisija će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje gradska/općinska izborna komisija. Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

 

Gradska izborna komisija Gradačac,

Adresa: Ul. Husein-kapetana Gradaščevića bb, Gradačac

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata-ne otvarati“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata

 

Broj: 02/22                                                                                                             Zamjenski predsjednik GIK-a

Gradačac 28.06.2022. godine                                                                                           Mirel Bijedić