A+ R A-

R J E Š E NJ E o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika u izbornoj jedinici 025A za redovna biračka mjesta i biračko mjesto u odsustvu za Opće izbore 2022. Godine

Na osnovu člana 2.13. stav 1. tačka 3. Izbornog zakona BiH ( „Službeni glasnik BiH“, 23/01/, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22 i 51/22) i člana 10. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikcija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“, broj 27/22), Gradska izborna komisija Gradačac,  d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika u izbornoj jedinici 025A za redovna biračka mjesta i biračko mjesto u odsustvu za Opće izbore 2022. Godine

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Gradska izborna komisija Gradačac je na sjednicama održanim u periodu od 22.08.2022.-25.08.2022. godine, donijela rješenje o imenovanju biračkih odbora u zakonom propisanom roku bez obzira što nije izvršila provjere članova biračkih odbora u kandidatskim listama 2020. i 2022. godine i bazi sankcionisanih članova.

Rješenje je donijeto bez tih provjera, te ukoliko se utvrdi da neki od imenovanih članova ne zadovoljavaju uslove za članstvo u biračkim odborima, bit će razriješeni po saznanju.

Sve eventualno uočene greške će biti naknadno ispravljene nakon što Centralna izborna komisija BiH pusti u rad aplikaciju za provjeru kandidata za biračke odbore.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna strana može uložiti prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Gradačac u roku od 24 sata od prijema rješenja, direktno u prostorijama Gradske izborne komisije Gradačac  ili na fax broj: 035/369-759.

DOWNLOAD

R J E Š E NJ E o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika u izbornoj jedinici 025A