A+ R A-

O B A V I J E S T Političkim subjektima koji imaju ovjereno učešće u osnovnoj izbornoj jedinici 025A na Općim izborima 2022. godine

Shodno članu 17.5. stav 1, 4 i 5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 92/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11-odluka US, 63/11-odluka US, 18/13, 7/14, 31/16, 54/17-odluka US, 41/20, 38/22 i 51/22), članu 3. i članu 8. Uputstva o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih posmatrača u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 27/22), pozivamo sve političke subjekte koji imaju ovjereno učešće u osnovnoj izbornoj jedinici 025A na Općim izborima 2022. godine, koji će se održati dana, 02.10.2022. godine, da podnesu zahtjev za akreditovanje posmatrača, najkasnije do 19.09.2022. godine.

Posmatrači koji budu akreditovani imaju pravo posmatrati rad izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkim mjestima, kao i rada mobilnih timova.

Zahtjev za akreditiranje, koji politički subjekt podnese izbornoj komisiji u osnovnoj izbornoj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandidira, smatrat će se važećim ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH.

Uz obrazac zahtjeva za akreditovanje predstavnika političkih subjekata (obrazac AP-1-PS), potrebno je dostaviti popunjenu listu predloženih posmatrača koja sadrži: ime i prezime, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj, te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštivanju tajnosti glasanja za svakog predloženog posmatrača (AP-1-IP) .

Zahtjev za akreditiranje predstavnika političkih subjekata i obrazac pravila ponašanja i izjava o poštivanju tajnosti glasanja se može preuzeti na stranici CIK-a BiH.

Također obaviještavamo da posmatrači koje predložite mogu biti samo lica koja su državljani BiH i koja su punoljetna.

Akreditirani posmatrača ne može biti lice:

-        koje je kandidat na predstojećim izborima

-        čija je kandidatura na predstojećim izborima odbijena ili je njegovo ime naknadno skinuto sa liste kandidata

-        kojem je CIK BiH izrekla sankciju zabrane rada u biračkom odboru u Centru za birački spisak ili u Izbornoj komisiji

-        koje je predložio politički subjekt koji nije ovjeren za učešće na predstojećim izborima

-        koje je član biračkog odbora

-        koje je u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti u izbornoj jedinici za nivo za koji se bira (za općinsko vijeće ili općinskog načelnika, za više nivoe vlasti na Općim izborima)

Izborna komisija će odbiti zahtjev za izdavanje akreditacije i u slučajevima:

-        ako je poništena ovjera političkog subjekta

-        ako predloženi posmatrač ne ispunjava uslove iz člana 3. Uputstva o uslovima i procedurama za imenovanje posmatrača

-        ako je pojedino lice već predloženo, odnosno ako ga je akreditirao drugi politički subjekt ili udruženje

Politički subjekti svoje zahtjeve trebaju podnijeti najkasnije do 19.09.2022. godine do 12.00 sati lično u prostorije Gradske izborne komisije (zgrada MUP-a) u periodu od 08.00-16.00 sati. Pojašnjenja radi, politički subjekti svoje zahtjeve mogu predati kako je navedeno svakim danom u periodu od 08.00-16.00 sati, osim dana, 19.09.2022. kada to mogu učiniti do 12.00 sati.

 

Broj: 72/22

Gradačac, 09.09.2022.godine

 

                                                                                   Gradska izborna komisija Gradačac