Okvir za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja ( LALRF )

 

Javno preduzeće “Komunalac d.d.” Gradačac” („Preduzeće“) je javno preduzeće u Gradačcu, Kanton Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine („FBiH“), koje je osnovala Općina Gradačac („Općina“) radi pružanja javnih usluga u vezi sa vodosnabdijevanjem, prikupljanjem otpadnim voda, upravljanjem čvrstim otpadom i čišćenjem javnih površina, a koje je registrovano kao dioničko društvo u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH.

Općina i Preduzeće implementiraju Projekt vodosnabdijevanja Općine Gradačac („Projekt“), koji se finansira u vidu kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj („EBRD“) u iznosu od do 6 miliona eura.

Sredstva kredita će se koristiti za:

 

Proširenje sistema vodosnabdijevanja će omogućiti Preduzeću da udvostruči svoju bazu potrošača sa trenutnih 20.000 na 40.000 korisnika. Popravke postojeće mreže će rezultirati u smanjenim gubicima vode i boljem kvalitetu snabdijevanja postojećih korisnika. Općenito, očekuje se da će poboljšano vodosnabdijevanje dovesti do ekonomskih koristi za pogođenu populaciju u polju zdravstva, higijene, očuvanja okoliša i ekonomskog razvoja.

Planirani period implementacije Projekta je 2015 – 2020. Detaljan plan dinamike implementacije će biti pripremljen prije početka radova.

Općina i Preduzeće su pripremili ovaj Okvir za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja (engl. Land Acquisition and Livelihood Restoration Framework - LALRF) u cilju postavljanja principa za ublažavanje potencijalnih utjecaja eksproprijacije u okviru Projekta, a u skladu s propisima na snazi u FBiH kao i zahtjevima EBRD-ja, naročito Provedbenog zahtjeva (PZ) 5 Okolišne i društvene politike EBRD-ja (2008.)[1].

Na osnovu ovog Okvira će se pripremiti detaljni Planovi za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja, koji će definisati strane odgovorne za finansiranje i pripremu konačnih planova za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja za potrebe Projekta, a na osnovu konačnog projektnog rješenja. Planovi će sadržavati preciznije detalje o osobama pogođenim Projektom, kriterijima za naknade i postupcima koji će se primjenjivati, a u skladu sa ovim Okvirom i PZ 5 Okolišne i društvene politike EBRD-ja.

 

 Okvir za oduzimanje zemljišta i ponovnu uspostavu izvora izdržavanja (engl. Land Acquisition and Livelihood Restoration Framework - LALRF

download
1. Obrazac za prituzbe
2. Okvir za oduzimanje zemljista 
3. Plan ucesca interesnih grupa

[1] Puni tekst Politike ja dostupan na b/h/s jezicima na: http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/espbos.pdf