Materijali za 23. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 25.04.2019. godine (četvrtak) u kongresnoj dvorani Gradačačkog sajma u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Općinskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01.-31.03.2019. godine.
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže – zamjena azbestnih cijevi).
  3. Prijedlog odluke određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta JZU Banja “Ilidža” Gradačac.
  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju  školskih područja osnovnih škola na području općine  Gradačac.
  5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o bezbijednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac.
  6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz budžeta Općine Gradačac za finansiranje, sufinanisranje kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac.
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima.
  8. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovaljenju prava služnosti.
  9. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac.
  10. Prijedlozi rješenja o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća:

a)   Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, građanskih prava, predstavke i pritužbe građana;

b)    Komisija za priznanja i nazive;

c)     Komisija za jednakopravnost spolova; i

d)    Komisija za mlade.Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Komisije za utvrđivanje prometne  vrijednosti nepokretnosti i prava.

11. Izvještaj o izvršenim procjenama nepokretnosti za 2018. godinu.

12. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategija razvoja općine Gradačac za 2018.  godinu.

13. Izvještaj Kolegija Općinskog vijeća o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.

14. Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi općine Gradačac.

15. Izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini:

a)      JP Veterinarska stanica Gradačac;

b)      JP Parkinzi; i

c)      Javno stambeno preduzeće.

16. Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi datih pod zakup:

a)      Izvještaj o načinu korištenja i stanja u kome se nalazi predmet zakupa – jezero “Hazna”.

b)      Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Područna škola Vida” za 2018. godinu.

c)      Izvještaj Komisije o korištenju zemljišta “Popovača-igralište” za 2018. godinu.

d)     Izvještaj Komisije o korištenjo objekta “Gradine” i “Lovca” sa parking prostorom ispred “Gradine” za 2018. godinu.

e)      Izvještaj Komisije o korištenju Autobuske stanice za 2018. godinu.

17. Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac za 2018. godinu sa prijedlogom mjera.

18. Informacija o intervenciji vatrogasaca na lokalitetu „Nova pijaca“ Porebrice Gradačac, na dan 14.04.2019. godine.

19. Informacija o bespravnoj gradnji na području općine Gradačac za 2018. godinu.

20. Informacija o razvoju turizma na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2019. godine.

21. Informacija o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu Općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

22. Pitanja, prijedlozi i inicijative.