A+ R A-

Materijali za radnu sjednicu planiranu za 30.03.2017. godine

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  21  03. 2017. godine

S A Z I V A M

       4. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 30. 03. 2017. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog Odluke o vodosnabdijevanju.

2. Prijedlog Odluke o promjeni upisa prava posjednika i prava korištenja (k.o. Kerep).

3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostora u zgradi  Gradskog kina.

4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac.

5. Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Gradačac.

6. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke  radnom vremenu u određenim djelatnostima.

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora u JZU  Centar za fizikaln medicinu,   rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva.

8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za procjenu nepokretnosti i prava.

9. Prijedlog  Rješenja  o davanju saglasnosti za izgradnju poligona malih sportova i objekta   (MZ Bagdale)

10. Prijedlog Rješenja o prodaji nekretnina u vlasniištvu općine Gradačac neposrednom   pogodbom, radi oblikovanja građevinske parcele.

11. Prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga za održavanje gradske čistoće za 2017. g.

12. Prijedlog Plana i programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na   području  užeg dijela

       grada Gradačca.

13. Prijedlog Programa i plana zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu  2017/2018. godina.

14. Prijedlog Plana upisa učenika u srednje škole na području Općine Gradačac za školsku   2017/18.

15. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2016. godinu.

16.  Izvještaj o  radu Komisije za procjenu nepokretnosti i prava za 2016. godinu.

17. Izvještaj o razvoju turizma na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera i aktivnosti   koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2017. godinu.

18. Izvještaj o radu inspekcija za 2016.godinu.

19.Izvještaj o  stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području općine Gradačac sa planom popravke i sanacije. 

20. Nacrt Zakona o šumama (javna rasprava Min. za polj. i šumarstvo TK).

21. Pitanja, prijedlozi i inicijative

NAPOMENA: - Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, a ostalim kojima je upućen poziv za 4. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi  u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan