Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Sjednice i materijali za narednu sjednicu vijeća
A+ R A-

Materijali za 10. radnu sjednicu planiranu za 27.12.2017. godine

KLIKOM NA TAČKU DENVOG REDA OTVARATE MATERIJALI U PDF-u


Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 18. 12. 2017. godine    

S A Z I V A M

    10. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 27. 12. 2017. godine (srijeda) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom radnu 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 

 1. Prijedlog Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.

 2. Prijedlog Odluke o izvršenju  Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.

 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu.

 4. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog podugovora o zajmu za projekat vodosnabdijevanja “Gradačac” između Federacije BiH i Općine Gradačac.

 5. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog podugovora o zajmu za projekat vodosnabdijevanja “Gradačac” između Općine Gradačac i JP “Komunalac” d.d. Gradačac.

 6. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog Sporazuma o pod-grantu za projekat vodosnabdijavanja”Gradačac” između Federacije BiH i Općine Gradačac.

 7. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog Sporazuma o pod-grantu za Projekat vodosnabdijavanja ”Gradačac” između Općine Gradačac i JP “Komunalac” d.d. Gradačac.

 8. Prijedlog Rješenja o davanju naknadne saglasnosti na Ugovor o podršci Projektu „Vodosnabdijevanja općine Gradačac“ između Federacije BiH, Općine Gradačac i EBRD-a.

 9. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog Sporazuma o načinu otplate zajma JP „Komunalac“ d.d. Gradačac u iznosu od 2.000.000,00 €, radi realizacije Projekta vodosnabdijavanja Gradačca, između Općine Gradačac i JP „Komunalac“ d.d. Gradačac.

 10.  Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o javnim vodnim uslugama između Općine Gradačac i JP “Komunalac” d.d. Gradačac.

 11. Prijedlog metodologije za utvrđivanje cijene vode.

 12. Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova potrošnje vode i otpadne vode.

 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana slobodne industrijske zone II u Gradačcu.
  - TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO -

 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i stavljanju na javni uvid i javnu raspravu Nacrta izmjene Urbanističkog plana Gradačac 2020. godine u dijelu koji se odnosi na obuhvat Regulacionog plana „Centar“.
   - GRAFIČKI PRILOZI-

 15. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac (izgradnja gradske garaže).

 16. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Gradačac.

 17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac (placevi na Zurkuši).

 18. Prijedlog Odluke  o raspisivanju javnog oglasa za izbor jednog člana Općinske izborne komisije, sa tekstom Javnog oglasa.

 19. Prijedlog Odluke o  neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi.

 20. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti za postignuti sporazum o sticanju prava vlasništva na nekretninama.

 21. Prijedlozi rješenja o imenovanjima članova nadzornih odbora javnih preduzeća do okončanja konkursne procedure a najduže do 90 dana od dana imenovanja:

a)      JP Veterinarska stanica

b)      JP „Parkinzi“

c)      Javno stambeno preduzeće

    22. Prijedlozi rješenja o imenovanjima članova upravnih odbora JZU i JU do okončanja konkursne procedure a najduže do 90 dana od dana imenovanja:

a)      JZU Dom zdravlja;

b)      JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac

c)      JU “Apoteka” Gradačac

d)     JU Centar za socijalni rad Gradačac      

e)      JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

f)       JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac,

g)      JU Dječije obdanište “Kolibri”, čiji mandate će trajati do isteka mandata kompletnom Upravnom odboru.

23. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.

24. Izvještaj o rezultatima mjerenja zadovoljstva  građana javnim uslugama.

25. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite.

26. Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2016/17. godini i broju upisanih učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola za 2017/18.godinu.

27. Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća.

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan