Općina Gradačac - Zvanična web stranica - www.gradacac.ba - Sjednice i materijali za narednu sjednicu vijeća
A+ R A-

Materijali za 6. radnu sjednicu planiranu za 15.06.2017. godine

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  06  06. 2017. godine 

    

S A Z I V A M

      NASTAVAK 5. radne sjednice Općinskog vijeća Gradačac, za dan 15.  06. 2017. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  9,00 sati.

 

            Na  Sjednici če se razmatrati  tačke dnevnog reda koje nisu odrađene prvom dijelu 5. sjednice OV,  od Ad. 16.

D N E V N I    R E D:

16. Prijedlog Programa čišćenja i održavanja riječnih tokova na području općine Gradačac za 2017. g.

17. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period od 01.01. – 31. 03. 2017. godine

18. Izvještaj o implementaciji projekata za 2016. godinu.

19. Izvještaj o zaštiti od požara na području općine Gradačac, sa prijedlogom mjera                                                 

20. Izvještaj o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi:

    a) Jezero „Hazna“.

    b) Objekta „Gradine“ i „Lovca“ sa parking prostorom ispred „Gradine“.

    c) Autobuska stanica.

    d) Popovača igralište (Kult).

    e)  Područna škola Vida.

21. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Gradačac    za 2016.

22. Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Gradačac.

23.Informacija  o bespravnoj gradnji na području općine Gradačac. 

24.Informacija    o stanju sigurnosti na području Općine Gradačac za period januar-decembar 2016.g.

25. Pitanja, prijedlozi, inicijative.

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  06  06. 2017. godine 

    

S A Z I V A M

      6. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 15.  06. 2017. godine (četvrtak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada, nakon završetka nastavka 5. radne sjednice.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL ZA ISTU

1. Prijedlog Dokumenta Okvirnog budžeta.

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Gradačac za 2017. godinu.

3. Prijedlog Odluke o kupovini dionica  emitenta JP „Komunalac“ dd Gradačac.

4. Prijedlog Odluke o  prodaji nekretnina (Hodžić Azizu s. Ibrahima).

5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa dobra u opštoj upotrebi (k.č.1257/28 Autobuska stanica)

6. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju janog oglasa za dva člana OIK-e Gradačac.

    b) Tekst Javnog oglasa  za imenovanje dva člana OIK-e Gradačac.

    c) Prijedlog Kriterija za bodovanje kandidata.

7. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za jednog člana u UO  JZU Dom zdravlja Gradačac,

         ispred  osnivača,   UO  JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ i UO JU Javna biblioteka „Alija

         Isaković“ Gradačac i jednog   člana UO JU Dječije obdanište „Kolibri“, ispred osnivača.

     b) Tekst Javnog oglasa za imenovanje članova u UO navedenih ustanova;

     c) – Prijedlog Kriterija za imenovanje UO u JZU;

         -  Prijedlog Kriterija za imenovanje u UO JU.

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana UO JU „Apoteka“ Gradačac, ispred Ministarstva  zdravstva,   na period  do 90 dana.

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica,na period do 90  dana.

10. Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na Pravila JU Dječije obdanište „Kolibri“ Gradačac.

11. Prijedlog Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području općine Gradačac za 2017-2020. godinu.

12. Prijedlog dopune Plana i  Programa izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području

      užeg dijela  grada Gradačca.

13.  Nacrt Pravilnika o jedinstvenim  kriterijima za zapošljavanje u javnim ustanovama i javnim

       preduzećima općine Gradačac.

14. Izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća na području   općine   Gradačac za 2016. godinu:

             a) JP „Komunalac“ dd Gradačac

b) JP Veterinarska stanica

c) JP „Parkinzi“

d) Javno stambeno preduzeće

15. Izvještaj o radu i poslovanju javnih ustanova na području općine  Gradačac za 2016. godinu. 

a) JZU Dom zdravlja;

b) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac

c) JU “Apoteka” Gradačac

d) JU Centar za socijalni rad Gradačac      

e) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

f) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac                                            

16. Izvještaj  o stanju higijensko-epidemiološke zaštite na području   općine Gradačac za 2016.godinu.                                                                                                    

17. Izvještaj o radu boračkih udruženja i utroška sredstava iz budžeta općine Gradačac za 2016.g.

18. Informacija o ukidanju kolektivnih centara stanovanja na području općine Gradačac.

19. Informacija o stanju u NK „Zvijezda“ Gradačac.

20. Pitanja, prijedlozi i inicijative

 

isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan