A+ R A-

Materijali za radnu sjednicu planiranu za 28.02.2017. godine

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od  17.  02. 2017. godine

S A Z I V A M

        3. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 28. 02. 2017. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u  9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008-2028. godina.

2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i

    Evropske banke za obnovu i razvoj ( EBRD) za Projekat vodosnabdijevanja Gradačac.

3. PrijedlogOdluke o visini rente po m2 korisne površine građevine koja će se    graditi na gradskom građevinskom zemljištu.

4. PrijedlogOdluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz    prethodne godine   m2   korisne stambene površine na području općine.

5 . PrijedlogOdluke o visini naknade za izdavanje u  zakup  poslovnih  zgrada,  prostorija i parkinga  za 2017. godinu.

6.  Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje javne površine na području općine Gradačac za potrebe sportsko-

     rekreacionog sadržaja za 2017. godinu.

7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (k.č.br. 1608/5 Šakićka).

8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke br. 01-05-337/15 od 24. 11. 2015. Godine.

9. Prijedlog Odluke o visini naknande za izdavanje certifikata upraviteljima stambenog fonda.

10  Nacrt Odluke o razvrstavanju, formiranju, upravljanju i zaštiti lokalnih i   nekategorisanih puteva i ulica na

      području općine  Gradačac .

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

12. Osnovi programa i politike  Općinskog načelnika Općine Gradačac za period 2016-2020. g. (mandatni period).

13.  Stanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac sa prijedlogom mjera.

14. Prijedlog  programa rada javnih zdravstvenih i javnih ustanova za 2017. godinu:

a) JZU Dom zdravlja Gradačac;

b) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“  Gradačac;

c) JU „Apoteka“ Gradačac;

d) JU Centar za socijalni  rad Gradačac;

e) JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac, i

f) JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

15. Prijedlog programa rada  javnih preduzeća:

             a) JP “Komunalac” dd Gradačac

             b) JP Veterinarska stanica Gradačac

             c) JP “Parkinzi” Gradačac

             d) Javno stambeno preduzeće

16. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općini Gradačac za   period 01.01. – 31.12. 2016. g.

17. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Izvod iz zapisnika sa 2. radne sjednice OV