A+ R A-

Materijali za 14. radnu sjednicu planiranu za 15.05.2018. godine

KLIKOM NA TAČKU DNEVNOG REDA OTVARATE MATERIJAL U PDF OBLIKU

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 07. 05. 2018. godine

S A Z I V A M

    14. radnu sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 15. 05. 2018. godine (utorak) u sali za sjednice “Gradačačkog sajma” u Gradačcu,  sa početkom rada u 9,00 sati.

             Sjednici predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period 01.01. - 31.03.2018. godine.
  2. Izmjene i dopune Budžeta Općine Gradačac za 2018. godinu.
  3. Izmjene Statuta Općine Gradačac.
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju  Općinskog pravobranilaštva Gradačac.
  5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja “Kovgrad” d.o.o. Gradačac.
  6. Prijedlog smjernica za zauzimanje stava i davanje saglasnosti Općinskom pravobranilaštvu Gradačac da u ime Općine Gradačac može povući tužbu protiv tuženog “Kovgrad” d.o.o Gradačac.
  7. Prijedlog Odluke o produženju roka korištenja objekta stadiona „Banja Ilidža“ sa pratećim sadržajima i opremom koji su u funkciji objekta do konačnog definisanja načina i uslova korištenja, a najduže do 10.06.2019. godine.
  8. Prijedlog Odluke o uspostavi prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Gradačac (škola Požarike).

       9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija regionalne ceste R 465 Kerep - Zelinja  Srednja).

    10.  Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Dječije     obdanište „Kolibri“ iz reda osnivača, sa Javnim oglasom.

     11.  Nacrt Odluke o nazivima ulica na području općine Gradačac,

     12.  Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu.

     13.  Prijedlog Rješenja o davanju saglasnosti na cijene pijačnih usluga.

     14.  Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Gradačac.

     15.  Prijedlozi rješenja o imenovanjima članova upravnih odbora JZU, ispred Ministarstva zdravstva TK, do provođenja javnog oglasa a najduže do 90 dana od dana imenovanja:

a)      Dom zdravlja Gradačac;

b)      Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac;

c)      Apoteka Gradačac.

     16.  Prijedlog Rješenja o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Javnog stambenog preduzeća Gradačac.

     17.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

     18.  Prijedlog Pravilnika  o načinu vrednovanja prijedloga kapitalnih programa/projekata u kojima su nosioci projektnih aktivnosti mjesne zajednice sa područja općine Gradačac.

     19.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za ocjenjivanje i izbor programa /projekata mjesnih zajednica.

     20.  Izvještaji o načinu korištenja dobara u općoj upotrebi:

a)      Izvještaj Komisije o korištenju objekta “Gradine” i “Lovca” sa parking prostorom ispred “Gradine” za 2017. godinu.

b)      Izvještaj Komisije o korištenju Autobuske stanice za 2017. godinu.

     21.  Izvještaji o radu javnih ustanova za 2017. godinu:

a) JZU Dom zdravlja;

b) JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

c) JU “Apoteka” Gradačac;

d) JU Centar za socijalni rad Gradačac;      

e) JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

f) JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac.                                           

22.  Izvještaji o radu javnih preduzeća za 2017. godinu:

a) JP Veterinarska stanica

b) JP „Parkinzi“;

c) Javno stambeno preduzeće.

    23.  Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu.

    24.  Izvještaj o stanju zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti i stvarnim potrebama kadrova u privredi općine Gradačac.

    25.  Izvještaj o razvoju turizma  na području općine Gradačac sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje treba poduzeti za što uspješniju turističku sezonu 2018. godine.

    26.  Informacija o ostvarenom prometu nekretnina na lokalitetu izvorišta „Domažić“ (k.č. 1005, 1006 i

           1007 k.o. Hrgovi Donji), na realizaciji Projekta vodosnabdijevanja Gradačac, sa prijedlogom

           zaključaka.

    27.  Prijedlog zaključka o zauzimanju stava Općinskog vijeća Gradačac.

    28.  Upoznavanje i očitovanje po prednacrtu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.

    29.  Pitanja, prijedlozi i inicijative vijećnika.             

 NAPOMENA:

- Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 14. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

-          Na sjednici Kolegija Općinskog vijeća zaključeno je da će materijal po Ad. 3. Izmjene Statuta Općine Gradačac vijećnicima biti dostavljen naknadno poslije očitovanja Komisije za Statut i opća akta.

-          Materijali po Ad. 11. Nacrt Odluke o nazivima ulica na području Općine Gradačac, bit će dostavljen naknadno.

-          Materijali po Ad.10., Ad.14., Ad.15., Ad.16. i Ad.17. bit će dostavljeni naknadno po zauzimanju stavova i ustanovljavanju prijedloga Komisije za izbore i imenovanja.

 

 PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

  Šakić Enir, prof., s.r.