A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća Gradačac sa 12. radne sjednice Općinskog vijeća održane 14.03.2018. godine

Predsjednik Kluba vijećnika SBB-a Elvir Omerović

Inicijativa: Prije godinu dana sam tražio od sekretara da mi se dostavi Odluka o finasiranju vijećnika, predsjedavajućeg i zamjenika, komisija Općinskog vijeća i političkih partija. Ponovo to tražim i pisanim putem da mi se dostavi.

 

Odgovor:

U prilogu Vam dostavljamo Odluku o visini naknade – paušala članovima Općinsoog vijeća, volonterskog dodatke predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, naknade članovima radnih tijela i OIK-e („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br.1/14), i Odluku o raspoređivanju sredstava političkim subjektima i klubovima vijećnika u Općinskom vijeću Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, br.7/15).

Indir Deliomerović 

Inicijativa: U Budžetu Općine Gradačac na ekonomskom kodu 821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje, pod tačkom 16. Rekonstrukcija puteva na području MZ Mionica II i Mionica Centar Budžetom je predviđeno 180.000 KM. Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena i dopuna Programa izgradnje lokalnih puteva za period 2017-2020. Godina i da se u Program uvrsti na području MZ Mionica II put od škole Kamberi prema Mustafagićima.