A+ R A-

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Gradačac, predstavnika osnivača

GRADSKO VIJEĆE
Komisija za izbore i imenovanja

Broj: 01-05-137/19

                                                                                   

Na osnovu člana 7. i 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. stav (8) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine F BiH“, broj: 46/10 i 75/13), člana 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac  ("Službeni glasnik Grada Gradačac" broj: 1/19), člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora  JZU „Dom zdravlja“ Gradačac (“Sl. glasnik Grada Gradačac”, br.6/19),člana 3.  7. i 10.  Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac („Sl. glasnik općine Gradačac“, broj: 9/2017),  Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gradačac,

o b j a v l j  u j e

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje  predsjednika  Upravnog odbora

JZU “Dom zdravlja”  Gradačac, predstavnika osnivača

 

             Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove  “Dom zdravlja”  Gradačac, predstavnika osnivača.

 

  1. 1.      Opisu pražnjene pozicije: 

Upravni odbor zdravstvene ustanoveo bavljat će poslove u skladu sa članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i druge poslove utvrđene Statutom odnosno osnivačkim aktom ustanove,

Mandat predstavnika osnivača Upravnog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

  1. 2.      Općiuslovi:

Opći  uslovi  za  imenovanje/nominiranje  na upražnjene pozicije u reguliranim organima Grada su: 

a)      da je  državljanin Bosne i Hercegovine,

b)      da je stariji od 18 godina,

c)      da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta)

u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

d)      da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

e)      da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03,34/03, 65/13),

f)       da nije stariji od 65 godina  na dan imenovanja,

g)      da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

h)      da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

i)        da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

j)        da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri;

  1. 3.      Posebni uslovi:

Posebni  uslovi  za  imenovanje/nominiranje  člana  Upravnog  odbora u Javnim zdravstvenim ustanovama su: 

a)  stepen obrazovanja VSS  ili VŠS,

b) najmanje 1 godine radnog iskustva u struci,

c) da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog

    društva,

d) da posjeduje komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 

e) da posjeduje sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa;

 

 Prilikom procjene posebnih uslova, kriteriji navedeni pod tačkama od d) ie)  izrazit će se u bodovima

  • od 1-5.
  1. Dužinatrajanjamandata: četiri godine,
  2. Naknada za rad: Mjesečna naknada propisana posebnom odlukom.
  3. Mogućnost ponovnog imenovanja: nemaograničenjazaponovnoimenovanje,
  4. Uslovi službe: definisani Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na

upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Gradačac.

Potrebni dokumenti za prijavu:

Uz prijavni obrazac koji sadrži adresu I kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti:

-          kraćubiografiju,

-          ovjerenukopijudiplome,

-          izvodizmatičneknjigerođenih, 

-          uvjerenje o državljanstvuili CIPS-ova prijavamjestaboravka, ne starija od 6 mjeseci,

-          uvjerenje da imanajmanje 1 godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja stručne spreme,

-          ovjerenuizjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-          ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-          ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03,34/03, 65/13),

-          ovjerenu izjavu da se ne bavi samostalno ili u zajednici sa drugim osobama  djelatnošću konkurentnom reguliranom organu,

-          ovjerenu izjavu da nema privatni i /ili finansijski interes u instituciji u koju  se kandiduje,

-          ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

-          ovjerenu izjavu da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri,

-          ovjerenu izjavu da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog

društva,

U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude imenovan  bit će dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-   Uvjerenje da se protivnjega/nje ne vodikrivičnipostupak (ne starijeod 3 mjeseca),

-   Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciju u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujućivrijemezatvorskekazne.

Kandidatizaposleni u organimadržavneslužbekojiuđu u užiizboribudupozvaninaintervjudužnisupriložitirješenjekojim je kandidatu data pismenasaglasnostodstranerukovodiocaorganadržavneslužbezaobavljanjedopunskedjelatnosti.

Dokumentikoji se predajumorajubitioriginaliiliovjerenekopije.

Oglasćebitiobjavljen u Sl. novinama F BiH,  jednomdnevnomlistukojiizlazinapodručjuBosneiHercegovine, web straniciOpćineGradačaci Radio Gradačcu.

Sakandidatimakojibuduispunjavalisvepotrebneuslove bit ćeobavljenintervju.

Oglasostajeotvoren 15 (petnaest) dana od danaobjave u Službenomlistu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za izbore i imenovanja Gradskog vijeća Gradačac, ul. H.K. Gradaščevića br. 74, 76250 Gradačac, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Gradačac, predstavnik osnivača.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA GRADSKOG VIJEĆA

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.