A+ R A-

Odluka o utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac i provođenje javne rasprave

GRADSKO VIJEĆE

 


Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH2, broj 49/06 i 51/09), člana 6. stav 1. tačka 1. i 2. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj 1/19) i člana 94. i 95. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gradačac - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Općine Gradačac", broj 3/14, 6/15 i 2/19 i "Službeni glasnik Grada Gradačac", broj 2/20), koji se primjenjuje na osnovu člana 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac, Gradsko vijeće Grada Gradačac, na 18. redovnoj sjednici održanoj 14.09.2022. godine,  d o n o s i 

ODLUKU

o utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac

i provođenju javne rasprave


Član 1.

Gradsko vijeće Grada Gradačac utvrđuje Nacrt Statuta Grada Gradačac.

 

Član 2.

Nacrt Statuta Grada Gradačac upućuje se na javnu raspravu u periodu od 45 dana.

Javnu raspravu provest će Komisija za Statut i opća akta.

Subjekti javne rasprave su: Gradsko vijeće, klubovi vijećnika i radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, službe za upravu i druge službe Grada Gradačac, mjesne zajednice Grada Gradačac, javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Grad Gradačac, udruženja građana, privredni subjekti te građani grada Gradačac.

 

Član 3.

Nacrt Statuta Grada Gradačac bit će objavljen na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac (www.gradacac.ba).

 

Član 4.

Prijedlog i sugestije u okviru rasprave potrebno je dostaviti u pisanoj formi do isteka roka (45 dana) od dana upućivanja javnog poziva i objave teksta Nacrta Statuta Grada Gradačac na adresu Stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika  - Komisije za Statut i opća akta ili putem e-maila na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

 

Član 5.

Nakon prikupljanja svih pristiglih prijedloga i sugestija na Nacrt Statuta Grada Gradačac, Komisija za statut i opća akta će Gradskom vijeću uputiti na usvajanje Prijedlog Statuta Grada Gradačac najkasnije 15 dana po isteku roka za javnu raspravu.

Uz prijedlog iz prethodnog stava će se dostaviti i Izvještaj o analizi rezultata javne rasprave (prihvaćeni i neprihvaćeni prijedlozi, primjedbe, sugestije i dr.).

U izvještaju o analizi rezultata javne rasprave će se razmotriti i rasprava sa sjednice Gradskog vijeća koja je predhodila utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac i ove Odluke.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Grada Gradačac".

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD GRADAČAC

-Gradsko vijeće-

 


Broj: 01-040265/22

Datum: 14.09.2022. godine

Gradačaca

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Mustafa H. Ađulović

 

 

 

1. Odluka o utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac

2. Odluka o utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Gradačac

3. Nacrt Statuta Grada Gradačac

4. Obrazac za dostavljanje komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija na Nacrt Statuta Grada Gradačac