A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 6. radna sjednica - 29.05.2013. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U vezi sa dešavanjima posljednjih dana u Cimosu TMD Ai smatram kako Općinsko vijeće kao najviši politički subjekt na općini, dužni smo da se o tome očitujemo. Pokrećem inicijativu da Općinsko vijeće uputi apel za podršku od Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije BiH, Vladi Tuzlanskog kantona, svim parlamentima u državi i svim političkim subjektima. Kakva se poruka šalje zatvaranjem pogona u Sarajevu i Srebrenici? Prema onom što smo vidjeli u medijima, o čemu se radi najbolje nam je rekao direktor Cimosa Fadil Novalić kojeg su smijenili. Gospodin Novalić nije problem, on je pametan, snaći će se. Ovo je pitanje koje se tiče svih nas. Gospodin Novalić ima viziju i ideju da nešto stvara, da educira kadrove, otvara radna mjesta, da pokreće pozitivne stvari, širi vidike, daje optimizam. Neki hoće da mi budemo glupi Bosanci koji ništa ne znaju, jeftina radna snaga da nam gule kožu i td. Zato apelujem da Općinsko vijeće uputi apel prema gore navedenim institucijama. Treba se zapitati da ako država ne djeluje kakva poruka se šalje mladim generacijama? A država bi morala reagovati. Napominjem da je Ljubljanska banka od naših građana odnijela silne novce i nikom ništa. Zatim, od deset fondova u BiH osam kontrolišu Slovenci. A ko njih kontroliše? Merkator i druge trgovačke kuće u centrima naših gradova otvaraju veletrgovine kako bi plasirali svoje proizvode. Konstatujem da su reakcije na zatvaranje dvije fabrike Cimosa u BiH i smjenu direktora Fadila Novalića vrlo blage, osim nastupa par sindikalaca. Bojim se šutnje i mlakih reakcija političke elite, neznanja i licemjerstva. Posebno me zabrinjava reagovanje po internet mrežama pojedinih individua.


Inicijator:

vijećnik Prljača Jusuf


Odgovor:
…..
Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Dokle se došlo sa sanacijom deponije? Imali smo informaciju i obećanje da će se sa 31.12.2013. god. deponija «Višnjik» zatvoriti. Imali smo neka uvjeravanja u prošlom sazivu Općinskog vijeća da će se ta deponija zatvorit u roku od mjesec dana. Tražim od načelnika i nadležne Službe informaciju kakvi koraci se poduzimaju po tom pitanju.

 

Inicijator:

vijećnik Prljača Jusuf

 

Odgovor:

Na lokaciji današnje općinske deponije “Višnjik” otpad se počeo odlagati 1965. godine.

Od 2008. godine poduzimaju se konkretne aktivnosti kako bi se promijenilo i saniralo stanje na deponiji Višnjik. Obzirom da je 2008. godine inspektor zaštite okolice Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK Rješenjem naložio da se odmah zatvori deponija na lokaciji "Višnjik" (kao i sve deponije na području TK) jer se dalje aktivnosti odlaganja ne mogu izvoditi bez štete po prirodu i ljudsko zdravlje preduzete su odredjene aktivnosti kako bi se prevazišla novonastala situacija, izmedju ostalih uradjen je Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada općine Gradačac a 13.07.2011. godine je donešeno Rješenje Ministarstva kojim je odobren Plan prilagođavanja

Dana 13.12.2011. godine, Općina Gradačac je sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma potpisala Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava za Sufinansiranje projekata za tehničko uređenje postojećih postrojenja za tretman i odlaganje komunalnog otpada na području F BiH br. 02-14-3282/11. Prema ovom ugovoru visina odobrenih sredstava iznosi 341.000,00 KM.

Kako bi se adekvatno implementirala odobrena sredstva, a u skladu sa uputama Ministarstva, između Općine Gradačac i JP „Komunalac“ Gradačac potpisan je Ugovor o prenosu sredstava br. 02-14-1503/12 od 07.06.2012. godine. U skladu sa ovim ugovorom, Općina sredstva isplaćuje JP "Komunalac" Gradačac u skladu sa izvršenim poslovima, a JP "Komunalac" Gradačac je obavezno o obavljenim poslovima podnositi izvještaj sa dokaznicama nadležnoj općinskoj službi.

Do sada je od odobrenih 341.000,00 KM, Općina na račun JP "Komunalac" Gradačac prebacila sredstva u ukupnom iznosu od 162.513,44. Preostali iznos sredstava će biti prebačen u skladu sa izvedenim radovima, odnosno ugovorenim poslovima.

Za sve gore navedeno JP "Komunalac" Gradačac dostavio je svu potrebnu dokumentaciju kako bi opravdao prebačena sredstva (Ugovore, Evaluaciju javne nabavke, dostavljene ponude i dr.).

Sredstva dobijena od Federalnog ministarstva okoliša i turizma za Sufinansiranje projekata za tehničko uređenje postojećih postrojenja za tretman i odlaganje komunalnog otpada na području F BiH br. 04-23-8-798/12-14 od 30.11.2012.godin u iznosu od 257.501,00 KM planirana su za nabavku dijela postrojenja za sanaciju deponije.

Za trajno rješavanje zbrinjavanja otpada sa područja naše općine, u toku su aktivnosti sa susjednim općinama na pronalasku adekvatne lokacije, trenutno je aktuelna lokacija na lokalitetu Dusina– Općina Orašje.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Općina Gradačac ima sistem protivgradne zaštite ali koji je očigledno nedovoljno dobar i neefikasan. U Budžetu općine Gradačac za 2013. godinu predviđen je iznos od 68.900 KM za finansiranje protivgradne zaštite. Poljoprivredni proizvođači već dvije godine uzastopno trpe ogromne materijalne štete na svim poljoprivrednim kulturama od posljedica strašnog nevremena praćenog gradom. Inače u zadnje 3-4 godine poljoprivredni proizvođači se susreću sa velikim problemima i poteškoćama zbog velikih klimatskih poremećaja (ogromne i dugotrajne suše, hladne zime bez padavina, mraz i td.) koje su gotovo sve poljoprivredne proizvođače i njihove porodice dovele na rub siromaštva i prezaduženosti kod mikrokreditnih organizacija, poljoprivrednih apoteka ili drugih fizičkih i pravnih lica i tako ih lančano sve više guraju u propast.

Napominjem da je poljoprivredna proizvodnja najveća fabrika koja upošljava najveći broj ljudi koji sebi i svojim porodicama obezbjeđuju potrebnu životnu egzistenciju. Ali to je najrizičnija proizvodnja – proizvodnja pod otvorenim nebom. Svi smo svjedoci i imali smo priliku slušati i vidjeti kako poljoprivredni proizvođači javno plaču i kako im je višemjesečni ili višegodišnji trud i novac u samo nekoliko minuta uništen i to baš onda kada su lagano trebali početi sa vraćanjem uloženih sredstava.

 

Sada ću vas upoznati sa dvije informacije:

 

Iz izloženog se može konstatovati da sistem protivgradne zaštite nije dovoljno dobar i efikasan i da ne pruža dovoljno garancijei sigurnosti poljoprivrednim proizvođačima . Napominjem radi javnosti da je samo za prošlu 2012. godinu Komisija procijenila štetu od leda na poljoprivrednim usjevima od 12.500.000 KM.

 

Niko od nas ne zna i nema informaciju koliki je iznos štete do sada za ovu godinu od leda. Radi se sigurno o milionskim iznosima štete koje će sigurno dugoročno ostaviti trajne posljedice na sve segmente naše općine.

 

O razlozima neefikasnosti sistema protivgradne zaštite možemo samo nagađat. Da li je to:

 

- nepostojanje sistema protivgradne zaštite u nekim nama susjednim općinama,

 

- nedovoljan broj protivgradnih stanica( na području općine Gradačac 6),

 

- nedovoljan broj raketa,

 

- ljudski faktor ili nešto drugo.

 

Odgovore na ove dileme morat će dati struka i to u što kraćem vremenskom periodu. Zato predlažem inicijative:

 

 

Inicijator:

vijećnik Pekarić Mirsad

 

Odgovor:

……


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Da Općinski načelnik sa resornom službom što hitnije dogovori i upriliči zajednički sastanak sa načelnicima susjednih općina koje nemaju nikako sisteme protivgradne zaštite, a radi uspostave istih, i zajedničkog djelovanja i nastupa prema kantonalnoj vladi i nadležnom ministarstvu kao i višim instancama vlasti.

 

Inicijator:

vijećnik Pekarić Mirsad

 

Odgovor:

……


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Da se već kroz rebalans Budžeta obezbijedi dodatni iznos za instaliranje bar još 2-3 protivgradne stanice radi boljeg pokrivanja cjelokupnog terena naše općine. Prema informacijama kojima raspolažem jedna takva stanica bi se trebala instalirati u Srnicama ili Biberovom Polju. Cijena jedne stanice košta cca 20.000 KM. Također treba obezbijediti bolju popunjenost lansirnih rampi raketama i td.

 

Inicijator:

vijećnik Pekarić Mirsad

 

Odgovor:

……


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Općinskom načelniku – Da li je d.o.o. Gradačački sajam izmirio svoje obaveze prema Općini? Nakon što je Kantonalni sud u Tuzli potvrdio prvostepenu presudu od 114.000 KM sa zakonskim zateznim kamatama od 12 %, što, po mom saznanju ukupno iznosi 186.400 KM.

 

Inicijator:

vijećnik Pekarić Mirsad

 

Odgovor:

……


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Ko može intervenisati da nova uposlenica u poslovnici Zavoda penzijsko invalidskog osiguranja u Gradačcu obavlja svoje radne zadatke profesionalno? Veliki broj građana, a među njima i bivši vijećnici se žale da poslije odlaska Bahre u penziju, nova uposlenica koja je iz Srebrenika je krajnje arogantna i drska te im onemogućava da ostvare svoja zakonska prava. Uposlenica prema tvrdnjama građana dolazi na posao oko 9 h, a odlazi oko 13 h, vjerovatno tada ima autobus za Srebrenik.

Građani po nekoliko puta moraju da dođu kako bi samo mogli predati dokumentaciju. Sedam, osam mjeseci se ništa ne radi po zaprimljenim dokumentima i obradi istih.

 

 

Inicijator:

vijećnik Pekarić Mirsad

 

Odgovor:

……


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Obzirom da je evidentno da se u užem centru grada krenulo sa sanacijom udarnih rupa na kolovozu apelujemo na Općinskog načelnika i nadležnu Općinsku Službu da, ukoliko je moguće, intenziviraju aktivnosti usmjerene na sanaciju oštećenog kolovoza kako u urbanim tako i u ruralnim dijelovima naše općine kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao, odnosno kako ne bi došlo do ugrožavanje samih učesnika u saobraćaju. Izvjesno je da nadležna Općinska Služba ima strategiju za sanaciju oštećenih putnih komunikacija i da je ta strategija zasnovana na prioritetima u smislu oštećenosti pojedinih putnih komunikacija. Konkretno, ako je neko imao priliku da saobraća od Kerepa prema Međiđi Gornjoj teško je da mogu eskivirati sve udarne rupe na pomenutoj lokaciji. Naravno, vjerovatno ima lokaliteta gdje je situacija ista ili slična, stoga se iskreno nadamo da će nadležna Služba pravovremeno reagovati i sanirati sve putne pravce gdje su udarne rupe prisutne.

 

Inicijator:

vijećnik Šaldić Mersed

 

Odgovor:

Sanacija asfaltnih i makadamskih puteva je otpočela i intenzivno se radi sa dvije ekipe, jedna na sanaciji asfaltnih puteva, trenutno gradskih ulica, a druga na sanaciji makadamskih puteva, ali zbog loših vremenskih uslova (svakodnevno pada kiša) nije moguće ubrzati sanaciju. Putni pravac Kerep – Međiđa Gornja je prioritetan u odnosu na ostale putne pravce, ako se uzme stanje u kome se put nalazi i broj stanovnika koji ga svakodnevno koristi.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

 

a) Je li Općinski načelnik mogao uticati na organizaciju «Medicinijade» koju je JZU Dom zdravlja Gradačac održao u Neumu, da se ista održi u Gradačcu. Mislim da bi tako profitirali i općinski Budžet i privrednici koji egzistiraju na ovom području. Obzirom da je Općinski načelnik imenovao Upravni odbor, vjerovatno je mogao uticati preko njegovih članova na to da se «Medicinijada» organizuje u Gradačcu.

 

b) Ističem da nisam zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje u kojem sa od Općinskog načelnika i nadležnih službi tražio da se dostavi spisak općinske imovine sa statusom iste te tražim da mi se odgovor ponovo dostavi u skladu sa traženim u pitanju. Odgovor koji je dostavljen je dosta uopšten i iz njega se ne može vidjeti ono što je traženo u pitanju.

 

c) Šta je sa inicijativom za priključak vode u osnovnu školu u Biberovom Polju koju sam pokrenuo prema Općinskom načelniku još na prvoj radnoj sjednici Općinskog vijeća. Do dandanas nisam dobio informaciju po tom pitanju. Napominjem da u Poslovniku Općinskog vijeća u čl. 60 stoji da na postavljena pitanja i prijedloge vijećnika Općinski načelnik, odnosno nadležni organ odgovor daje u pismenom obliku za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

 

 

 

 

Inicijator:

vijećnik Hrnčić Elvedin

 

Odgovor:

…..


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Mjesna zajednica Varoš obratila se Klubu vijećnika SBB-a da se izvrši saniranje makadamskih puteva u njihovoj Mjesnoj zajednici, odnosno u ul. Zlatnih ljiljana, ul. Hazna sokak koji ide prema jezeru iznad banje, sokak u ul. Kadić Mahala prema kućama Ćosić Đulage i Ćosić Avde.

 

Inicijator:

vijećnik Ibrahimović Ekrem

 

Odgovor:

Izvršeno je nasipanje gore pomenutih sokaka (kamenom rizlom), a bit će saniranje i udarne rupe sa asfaltnompodlogom u ul. Zlatnih ljiljana.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Sekretaru Općinskog vijeća koji prati sjednica vijeća – Zašto nije reagovao na prošloj sjednici Općinskog vijeća kada se radilo o 5. tačci dnevnog reda «Prijedlog odluke o osnivanju JP Južni vodovod Domažići Gradačac? Poslovnikom Općinskog vijeća je regulisan pretres pojedinih odluka i amandmanski postupak. U toku pretresa ove tačke dnevnog reda imali smo amandman predsjednika Kluba vijećnika SDA Elvedina Hrnčića. Predsjedavajući Općinskog vijeća nije stavio amandman na glasanje niti je predsjednik Kluba povukao taj amandman, a niti ga je predlagač prihvatio. A ime smo pojašnjenje u ime predlagača pomoćnika Općinskog načelnika, ja bih rekao zbunjujuće, da ne kažem netačno, vezano za član 311 Zakona o privrednim društvima. U Izvodu iz zapisnika stoji da je pomoćnik Općinskog načelnika Isam Sendić naveo da je članom 311 Zakona o privrednim društvima sa ograničenom odgovornošću koje osniva jedan osnivač, u ovom slučaju Općina, Skupštinu predstavlja Općinski načelnik. Međutim čl. 311 kaže da kada društvo sa ograničenom odgovornošću osniva samo jedan osnivač osnivački akt je odluka o osnivanju. Podsjećam da smo mi kao Općinsko vijeće osnovali preduzeće Južni vodovod na prošloj sjednici, a ne načelnik. I taj amandman se upravo odnosio na to Skupštinu sačinjava Općinsko vijeće a ne Općinski načelnik. Zbog čega sekretar Općinskog vijeća nije reagovao da se taj amandman stavi na dnevni red?

 

Inicijator:

vijećnik Ibrahimović Ekrem

 

Odgovor:

……


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Zašto do sada nije kada će plate uposlenika organa uprave biti usklađene sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH (Sl. novine Federacije BiH 45/10), gdje član 63 kaže: Kantoni, općine i gradovi u Federaciji BiH su dužni donijeti su dužni donijeti svoje usaglašene propise iz oblasti plaća i naknada sa ovim Zakonom u roku od 90 dana od dana primjene ovog Zakona. U čl. 62 stoji: «Visinu i način ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaćama za kantone utvrdit će vlada kantona, a za općinu i grad općinsko, odnosno gradsko vijeće». Čl. 5 pomenutog Zakona tvrdi: «Osnovica za obračun plaće se utvrđuje prije donošenja budžeta za narednu fiskalnu godinu, a primjenjuje se od 1.1. za svaku narednu godinu».

 

Inicijator:

vijećnik Ibrahimović Ekrem

 

Odgovor:

……


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Za Općinskog načelnika vezano za Komunalac zato što on zastupa Skupštinu JP. Jesu li otkazi u zadnje vrijeme u Komunalcu nastavak obračuna sa neistomišljenicima ili je to stvarna potreba za smanjenjem broja radnika u Komunalcu?

 

Inicijator:

vijećnik Ibrahimović Ekrem

 

Odgovor:

……


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Obzirom da je Općina Gradačac završila tendersku proceduru na odabiru izvođača radova na saniranju makadamskih puteva zamolio bih Općinskog načelnika i nadležnu Službu da prilikom sanacije uvrste i sljedeću malu dionicu – dio puta Vučkovci – Avramovina, odnosno put od mahale Mandžurije prema Avramovini. Naime, radi se o nekih 150 m makadamskog puta koliko je preostalo da bi se ove dvije mjesne zajednice povezale. Tačnije, ovaj dio se proteže od nove lovačke vikendice na raskršću pa do prvih kuća u Avramovini. Rekonstrukcija ovog puta bi imala dalekosežne posljedice jer bi se i povratnicima a i stanovnicima Mjesne zajednice Vučkovci olakšao pristup imanjima. Samom rekonstrukcijom bi se ponovo povezale ove dvije mjesne zajednice. Neophodno je naglasiti i činjenicu da su građani Mjesne zajednice Vučkovci izvršili sanciju ove dionice u dužini od 3.000 m. Preostalo je još ovih 150-200 metara dionice koja je devastirana tokom rata.

 

Inicijator:

vijećnik Mujkanović Ago

 

Odgovor:

Da bi se spojila pomenuta dionica puta Vučkovci- Avramovina, potrebno je izdvojiti značajnija mateijalna sredstva,. Kao prvo, riješiti odvodnju odorinskih voda kopanjem kanala, izgradnja propusta, pa tek onda nasipanje puta kamenom rizlom, a radi se o dionici puta dužine oko 1000 metara. Ako se ima u vidu da je Budžetom usvojeno 100.000,00 KM, a stvarne potrebe za sanaciju asfaltnih i makadamskih puteva su oko 400.000,00 KM, tako da se ne mogu sanirati ni najlošije dionice puteva sa usvojenim budžetskim sredstvima.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Iz Kluba NSRB na 4. radnoj sjednici Općinskog vijeća postavili smo nekoliko pitanja i inicijativa. Na sva pitanja nismo dobili odgovore. Riječ je magistralnoj cesti M 14.1. Znamo da je ta cesta u nadležnosti Direkcije cesta Federacije BiH kada je u pitanju održavanje kolovoza.

Pitanje glasi: Kome pripadaju trotoari i ulična rasvjeta pored te ceste? Jesu liu nadležnosti Direkcije cesta Federacije BiH ili Općine Gradačac?

 

 

Inicijator:

vijećnik Iskrić Fahro

 

Odgovor:

Trotoari i ulična rasvjeta na Magistralnoj cesti M 14.1. pripadaju JP Direkcija cesta Federacije BiH.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Na prvoj sjednici općinskog vijeća pokrenuli smo inicijativu za izgradnju trotoara i ulične rasvjete u ul. VI bataljona.

Pitanje glasi: Da li ste izvršili apliciranje prema federalnoj Direkciji cesta kada je u pitanju izgradnja trotoara i ulične rasvjete? Ako niste aplicirali tražimo od vas da to uradite. Prema informaciji iz federalne Direkcije cesta oni su spremni da to urade u 2014. godini ako se izvrši aplikacija za navedenu dionicu puta.

 

Također, napominjem da nije dostavljen odgovor na pitanje za rješavanje obezbjeđenja prostora za rad Mjesne zajednice Bukva i Mjesne zajednice Svirac.

 

 

Inicijator:

vijećnik Iskrić Fahro

 

Odgovor:

Općinski načelnik je dana 30.05.2013. godine uputio zahtjev za izgradnju trotoara i rasvjete na navedenoj dionici. Broj predmeta je 02-14-1446/013. Odgovor na navedeni zahtjev još nije došao.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Da li postoji evidencija vlasnika nelegalno izgrađenih objekata uz jezero Vidara i šta je poduzeto da bi se isti otklonili?

 

Inicijator:

vijećnik Imširović Atif

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Da se zabrani bilo kakva dalja izgradnja objekata pored jezera Vidara, uz hitno otpočinjanje rješavanja do sada nelegalno izgrađenih objekata pored jezera.

 

Inicijator:

vijećnik Imširović Atif

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Kolika su potraživanja Općine Gradačac prema fizičkim i pravnim licima zaključno sa 31.12.2013. godine?

Kolika su dugovanja Općine Gradačac prema fizičkim i pravnim licima zaključno sa 31.12.2013. godine?

 

Obzirom da Služba za budžet i finansije sigurno raspolaže ovim podacima tražim da se vijećnicima dostave sva potraživanja i sva dugovanja Općine, kako pravnim tako i fizičkim licima.

 

 

Inicijator:

vijećnik Imširović Atif

 

Odgovor:

-----.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Da li je resorna Općinska Služba izlazila na teren i ustanovila kakvo je stanje na makadamskim putevima na našoj općini? Svjedoci smo da je, usljed veće količine padavina, stanje na putevima katastrofalno. Tražim od Općinskog načelnik i resorne Službe da hitno pristupe sanaciji makadamskih puteva, za što je usvojen Program na Općinskom vijeću, u mjesnim zajednicama Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Jelovče Selo, Toke, Kerep, Rajska i td., kako bi poljoprivrednim proizvođačima omogućili da obavljaju svoje poslove.

 

Inicijator:

vijećnik Spahić Samir

 

Odgovor:

Općinska služba svakodnevno vrši kontrolu i nadzor na tehničkoj ispravnosti lokalnih i nekategorisanih puteva i u svakom momentu raspolaže informacijom u kakvom su stanju putevi na kompletnom području općine Gradačac, gdje se i na kom mjestu nalazi saobraćajni znak, gdje su zaštopani i porušeni propusti, gdje i na kom putu su zatrpani putni kanali, što od neredovnog održa nja, što od nesavjesnih mještana koji masovno zatrpavaju putne kanale. Ova Služba je putem izvođača radova vršila nasipanje puteva U MZ Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Toke i Jelovče Selo. Ako se ima u vidu da je Budžetom usvojeno 100.000,00 KM odnosno 80.000,00 KM za održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva, što je nedovoljno za trenutne potrebe koje su prema usvojenom Planu i programu na Općinskom vijeću u iznosu od oko 400.000,00 KM. Kada se osposobe putni pravci za normalno odvijanje saobraćaja mještana mjesnih zajednica, onda će se pristupiti nasipanju njivskih puteva.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Da se izvrši nasip bankina na putu u Mjesnoj zajednici Rajska i nasipanje rizlom sokaka koji nisu asfaltirani. Usljed većih padavina u proteklom periodu i začepljenja kanala došlo je do odnošenja bankina pored puta što dovodi do toga da pod pritiskom težih vozila dolazi do oštećenja asfalta na krajevima puta.

 

Inicijator:

vijećnik Beširović Ramo

 

Odgovor:

Bankine koje su odnešene na putnom pravcu Krečane – Rajska bit će sanirane. Iste je trebalo sanirati zajedno sa bankinama na putu Rajska – Jasenica, ali iste je potrebno ponovo sanirati jer su ponovne padavine odnijele ugrađeni materijal, a sve zbog putnih kanala koji se neredovno održavaju, što je česta pojava na svim putevima na području općine Gradačac.


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

 

Da se izvrši posipanje rizlom makadamskih sokaka u Mjesnoj zajednici Rajska.

 

Inicijator:

vijećnik Beširović Ramo

 

Odgovor:

Ova služba je već vršila sanaciju nekih sokaka, dok će ostali sokaci biti sanirani po obezbjeđenju materijalnih sredstava, ako imamo u vidu kakvi su nam glavni putni pravci koji povezuju više mjesnih zajednica i koji su žile kucavice za normalno odvijanje saobraćaja i normalno funkcionisanje i kretanje ljudi i dobara.