A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 7. radna sjednica - 08.07. i 18.07.2013. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da je Općinsko vijeće u prethodnom sazivu, dakle u prošlom mandatu, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu obavezalo sva domaćinstva na području naše općine da deponovanje i odvoz smeća vrše u skladu sa pravilima koja propisuje pomenuta odluka, apelujemo na nadležnu Općinsku službu da u okviru svojih raspoloživih zakonskih mehanizama, dakle kroz aktivnosti komunalnih inspektora i drugih subjekata koji su u okviru ove Službe, animiraju i kroz određene aktivnosti ukažu domaćinstvima na obavezu da se smeće deponuje i transportuje na način kako je regulisano Odlukom o komunalnom redu. Naime, svi smo mi svjedoci da mnoga domaćinstva nemaju prijavljenu kantu za smeće, odnosno, nisu korisnici komunalne usluge koja se odnosi na odvoz smeća. S druge strane, određen broj domaćinstava je registrovan i uredno izmiruje sve obaveze oko odvoza smeća. Nadležna Općinska služba treba da preduzme sve zakonom propisane mjere kako bi se Odluka o komunalnom redu na terenu implementirala što bi nesumnjivo dovelo do smanjenja broja divljih deponija koje su evidentno prisutne na cijelom području naše općine.


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:
----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li je nadležna Općinska služba po zakonu obavezna da u postupku izdavanja urbanističke dozvole navodi tačnu dimenziju prilaznog puta za određenu lokaciju za građenje ili se ti podaci navode paušalno?

 

Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić

 

Odgovor:

Jedan od urbanističko-tehničkih uslova, prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, jeste svakako postojanje prilaznog puta za parcelu na kojoj se planira graditi određeni objekat. Za postojeće/zatečene prilazne puteve, obično se nazačava da je pristup parceli omogućen preko/sa prilaznog puta označenog kao određena katastarska čestica.

Kod uspostave novog prilaznog puta, preko određene parcele, obavezno se daju dimenzije (sada koordinatne tačke) potrebne za iskolčenje, odnosno cijepanje istog.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zašto se ništa ne radi po pitanju uređenja kolektora otpadnih voda? Tražim odgovor od nadležne Općinske službe hoće li se uopšte pristupiti sanaciji kolektora, kada se to može očekivati i koliko košta taj projekat. U tom okruženju je gotovo nemoguće živjeti, a još kada se uzme u obzir da se u blizini te lokacije nalazi i industrijska zona koja je zagađena i kada imamo situaciju da vjetar puhne, možete onda zamisliti kakvi su uslovi života na tom području. Tražim odgovor direktno ovdje na sjednici vijeća ili pismeno na narednooj sjednici

 

Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača

 

Odgovor:

Vodoprivrednom dozvolom broj: 04/1-13-25-1899/06 od 12.11.2008.godine koju je izdalo Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, JP-u "Komunalac" d.d. Gradačac je naloženo da se uradi Idejni projekat za odvođenje efluenta postrojenja (prečišćenih otpadnih voda) od postrojenja do recipijenta - regulisanog korita rijeke Gradašnice (trenutno se izlijeva u staro korito Gradašnice).

JP "Komunalac" dd Gradačac je angažovao Agenciju za geodetske poslove "Geocomp" Gradačac koji je dana 24.07.2008. godine uradio geodetsko snimanje i izradio Idejno rješenje za odvodni kanal od kolektora do Istočnog lateralnog kanala (regulisano korito rijeke Gradašnice).

Kod pokušaja realizacije navedene ideje, naišlo se na negativan stav stanovnika koji gravitiraju postrojenju i njihovo protivljenje ideji da se prečišćena voda ne ispušta u staro korito Gradašnice, (odnosno da se odvodi u Istočni lateralni kanal), jer istu koriste za navodnjavanje biljnih kultura. Oni su tražili suprotno od navedenog, tj. da se dio vode iz Istočnog lateralnog kanala usmjeri u staro korito Gradašnice.

Kako nismo bili u situaciji da udovoljavamo zahtjevima stanovništva, ovaj prijedlog je ugrađen u Idejni projekat za rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za tretman otpadnih voda Gradačac koji je urađen u novembru 2009.godine od strane "Bosna -S" d.o.o. Sarajevo.

Na zahtjev Komisije za reviziju Idejnog projekta planirana je fazna realizacija navedenog projekta. Prva fazi rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za tretman otpadnih voda obuhvata rekonstrukciju i dogradnju mehaničkog predtretmana sa odvodom prečišćene vode do recipijenta.

Za ovu fazu je urađen Glavni projekat na osnovu odobrenih sredstava od Fonda zaštite okoliša FBiH i revizija istog.

Aktivnosti oko ovog projekta vodi Općinska služba za privredu, razvoj i finansije i trenutno je u fazi pribavljanja okolinske i urbanističke saglasnosti.

JP "Komunalac"d.d. Gradačac na osnovu Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije ("Službene novine Federacije BiH" broj 4 od 13.01.2012.godine) vrši monitoring izlazne vode iz postrojenja za tretman otpadnih voda. Monitoring vrše laboratorije koje imaju ovlaštenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na području Federacije BiH.

JP "Komunalac"d.d. u izlazne vode iz postrojenja za tretman otpadnih voda. dodaje aditive za neutralizaciju mirisa

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Po pitanju divlje deponije «Višnjik» kao da se želi da ja kao vjećnik ne dobijem informaciju o utrošku sredstava za njenu sanaciju, iz prethodnog mandata vlasti koja su dobijena od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK. Kada sam postavljao pitanje na prethodnoj sjednici pogriješio sam godinu kada su ta sredstva u pitanju, ali sada godine neću ni spominjati. Znači, riječ je o dobijenim sredstvima, mogli ste mi odgovoriti – da sredstva su dobijena te i te godine, a ne kako ste vi naveli: »U 2010. godini nismo dobili nikakvih sredstava», i slažem se s tim.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK je odobrilo sredstva za sanaciju divlje deponije «Višnjik» u jednoj od prethodnih godina. Pitam nadležnu Općinsku službu:

 

- Koliko je sredstava dobijeno za sanaciju divlje deponije «Višnjik»?

 

- Na koji način su ta sredstva trošena po stavkama?

 

- Da li su ta sredstva namjenski trošena za sanaciju divlje deponije «Višnjik»?

 

Iako Općinski načelnik nije bio u tom periodu u izvršnoj vlasti zamolio bih ga da se uključi u rješavanje ovog problema.

 

 

Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić

 

Odgovor:

Sredstva za sanaciju deponije komunalnog otpada Višnjk bila su operativna na računu općine Gradačac 08. 09. 2011. godine prema odluci o prenosu sredstava 12/1-14-15540/11 u iznosu od 245.772,50 KM. Općina je sredstva trošila u skladu sa Odlukom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK za izradu idejnog projekta sanacije deponije, kao i za otkup zemljišta za prošrenje sanitarne deponije.

U prilogu ovog odgovora dostavljamo vam kopiju akta proslijeđenog Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK kojim smo pravdali namjenski utrošena sredstva za sanaciju divlje deponije „Višnjik“. Broj akta je 05/1-23/12-542/12 od 14.03.2012 godine.

Prilog: Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja TK pod red. br. 05/1-23/12-542/12 od 14.03.2012 godine.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na proteklih šest sjednica Općinskog vijeća sam postavljao pitanja i pokretao inicijative. Ni na jedno pitanje i ni na jednu inicijativu još nisam dobio odgovor. Zato ću i ovaj put ponoviti jedno pitanje: Šta je sa općinskom imovinom? Podsjećam da su Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i ekologiju Općinskog vijeća i Komisija za ekonomsku i finansijsku politiku tražile da se sačini izvještaj po pitanju statusa općinske imovine i dostavi komisijama i Općinskom vijeću

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Općinskog načelnika bih pitao: Kako se on može kvalitetno brinuti o općinskoj imovini ako i sam ne zna šta Općina posjeduje?

 

Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić

 

Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Službu za komunalne poslove bih upitao: Šta je sa Hadži efendijinom vodom? Znamo kakav značaj ta voda tradicionalno ima i kakav značaj je imala u ratu za Gradačac. Ne znam zašto ta voda sada nije u funkciji. Treba je staviti u funkciju kako bi imala, bar simboličan značaj za ovaj grad.

 

Inicijator:

vijećnik Enir Šakić

 

Odgovor:

Na Hadžiefendijinoj vodi se vrše pripreme za postavljanje pumpe i popravka cjevovoda i česama radi stavljanja u funkciju. Uklanjanje pumpi je uslijedilo (prije 5-6 godina) nakon što je održavanje Hadžiefendijine vode izbačeno iz Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti. U Ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti za 2013.godinu vraćeno je održavanje ovog objekta tako da se očekuje vrlo brzo vraćanje istog u funkciju (početkom avgusta 2013.). Inače Hadžiefendijina voda se održava u funkciji tokom 6 ljetnih mjeseci.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se izvrši nasipanje i sanacija bankina u Mjesnoj zajednici Lukavac Gornji kako bi se izbjeglo podilaženje vode pod asfalt i uništavanje asfaltne podloge pogotovo na uzbrdicama i nizbrdicama gdje su bankine gotovo skroz odnesene usljed proteklih padavina

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić

 

Odgovor:

Planirana redstva za održavanje puteva u 2013.godini u iznosu od 100,000,00 KM su potrošena. Rebalansom je predviđeno da se odobri još 71,000,00 KM budžetskih sredstava kako bi se nastavili poslovi održavanja puteva u 2013. godini.

Plan održavanja podrazumijeva i nasipanje bankina na putevima gdje se ukaže potreba, i to na cijelom području općine Gradačac. Vaš prijedlog-inicijativa će biti realizovana ukoliko Služba utvrdi da ta aktivnost spada u prioritete koje je moguće realizovati iz raspoloživih budžetskih sredstava.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da služba za održavanje ulične rasvjete što prije izađe na teren i izvrši zamjenu sijalica koje već duže vrijeme ne rade, ne samo na području Mjesne zajednice Lukavac Gornji, nego na području cijele općine Gradačac.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić

 

Odgovor:

Općinski načelnik je u avgustu 2013.godine zaključo Ugovor o pružanju usluga javne rasvjete za 2013.godinusa DOO "NETZ" Gradačac.

Na osnovu Ugovora imenovan je nadzor i u toku je realizacija tj. otklanjanje nedostataka na javnoj rasvjeti, na cijelom području Općine, a po izdatim nalozima od strane nadležne Službe.

Procedura za otklanjanje nedostataka na javnoj rasvjeti počinje dojavom sa terena u nadležnu općinsku službu, nakon čega se izdaje nalog izvršiocu usluga koji je obavezan izvršiti popravku, odnosno otklanjanje prijavljenog nedostatka.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zamolili su me mještani Vide I da pokrenem inicijativu za čišćenje kanala pored puta u ovoj mjesnoj zajednici. U slučaju padavina sva voda teče kolovozom. Svjedoci ste da sam već nekoliko puta podnosio inicijativu i tražio da načelnik ponudi ovu dionicu od kružnog toka, prema Vidi I, Novalićima, Rajsci, od Lukavaca Gornjeg prema Kerepu, da se izvrši sanacija jer je ovim putem gotovo nemoguće proći.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić

 

Odgovor:

Planirana sredstva za održavanje puteva u 2013.godini u iznosu od 100,000,00 KM su potrošena. Rebalansom je predviđeno da se odobri još 71,000,00 KM budžetskih sredstava kako bi se nastavili poslovi održavanja puteva u 2013. godini.

Plan održavanja podrazumijeva uređenje i održavanje putnih kanala prema potrebama i raspoloživim sredstvima. Vaša inicijativa ne spada u prioritetne poslove održavanja puteva, ali ako Služba utvrdi da je to neophodno realizovati, istu će staviti u Plan aktivnosti i realizovati iz raspoloživih sredstava budžeta.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Odnosi se na općinsku imovinu, konkretno na prostor Stare banje, na dio ispod Mješovite srednje škole i Gimnazije i magistralnog puta Gradačac – Modriča. Predlažem da preko našeg JP za početak bar očistimo taj prostor, jer to ne zahtijeva velika sredstva. Uz malo ulaganja bismo na tom prostoru mogli dobiti kvalitetan park, praktično drugi park u Gradačcu. Ružno je i žalosno vidjeti taj prostor kako zarasta i ne znam zašto to do sada nije riješeno.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić

 

Odgovor:

Aktivnosti na uređenju prostora Stare banje već su pokrenute. Trenutno se čeka Rješenje (odobrenje) Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK kojim će biti odobreno koja od dotrajalih stabala drveća treba ukloniti.

Postoji ideja o izradi Programa uređenja navedenog prostora, kroz više projekata, a što zavisi od planirane namjene i načina uređenja prostora.

U 2013.godini je planirano da se izvrši uklanjanje dotrajalih stabala drveća, sadnja novih, čišćenje zemljišta i korita vodotoka kao i izrada Programa i Projekata za privođenje prostora planiranoj namjeni.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U nekoliko navrata sam govorio o kvalitetnijem korištenju općinske imovine u cilju ostvarivanja prihoda za općinu Gradačac. U tom smislu predlažem Općinskom načelniku i nadležnoj Općinskoj službi da poduzmu inicijativu da se ustanovi ko uzurpira općinsko zemljište oko jezera Vidara. Prvobitno bi trebalo da se stvori jedan uvid, a koliko znam, radi se o velikim površinama uzurpiranog zemljišta. Mislim da bi bilo pametno izdat u zakup to zemljište na period 15-20 godina osobama koje ga već koriste. Za objekte koji su tamo podignuti dati im privremenu dozvolu i na taj način ostvariti značajne prihode. Na taj način bi se dobijena sredstva mogla uložiti u drugi dio jezera, npr. onaj od brane i izgraditi jedno kvalitetno kupalište u Gradačcu. Mislim da je to sasvim realno, ne zahtijeva velika sredstva, a predložio sam i način kako doći do potrebnih sredstava.

 

Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić


Odgovor: