A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 8. radna sjednica - 26.09.2013. godine.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da općinske službe zadužene za sanaciju klizišta hitno pristupe sanaciji klizišta u Lukavcu Pašinom ispred kuće Peštalić Hajrudina. Obzirom da je počela jesen i da nastupaju kišni periodi, a odron je već došao do pod kuću pomenutog te, da ne bi nastala puno veća šteta, pucanje zidova, oštećenje stambenih objekata, zamolio je službe da što brže završe proceduru za sanaciju ovog klizišta i pristupe realizaciji.


Inicijator:

vijećnik Edin Hećimović


Odgovor:
----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da je javnost općine Gradačac samo djelimično upoznata o aktivnostima Općinskog načelnika i nadležne službe oko određenih sastanaka, odnosno kontakata sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, zamolili bismo načelnika, odnosno nadležnu službu, da nam daju konkretnija pojašnjenja u vezi sa pomenutim sastankom sa predstavnicima EBRD-a.

Takođe, javnost bi trebalo upoznati i o razlozima nedavne posjete delegacije Općine Gradačac Direnu, u smislu šta naša općina može očekivati nakon ovakvih posjeta bratskom gradu i koliko te posjete mogu doprinijeti prosperitetu naše općine.

 


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Odnosi se na nadležnu općinsku službu a vezano za potraživanja koja naša općina ima od Nove pijace. Konkretno, da li postoje određene aktivnosti koje su usmjerene na smanjenje potraživanja od pomenutog subjekta, odnosno da li ta potraživanja imaju tendenciju porasta ili opadanja?

Takođe, zatražio je obrazloženje od nadležnih da li postoje određeni pomaci kada je u pitanju presuda za Gradačaki sajam koja je, koliko smo informisani, postala izvršna.

 


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Za Općinsku službu u čijoj su nadležnosti komunalne djelatnosti a koje se odnosi na klizište u Međiđi Srednjoj, odnosno u Huskićima. Da li se u narednom periodu planira pristupiti sanaciji pomenutog klizišta kako bi mještani pomenutog naselja mogli neometano saobraćati svojim kućama. Apsurdno je da se sanaciji klizišta na pomenutoj lokaciji nije pristupilo i ranije proteklih godina iako su nadležne službe bile upoznate sa činjenicom da je klizište aktivirano još 2008. ili 2009. godine. Informacije radi, mještani Huskića kako bi došli svojim kućama koriste alternativni njivski put, što je obzirom u kojem vijeku živimo svojevrstan apsurd.


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Za Općinsku službu za komunalne djelatnosti, koje aktivnosti su predviđene na putnoj komunikaciji Kerep (Sastavci) – Biberovo Polje, odnosno ukoliko su radovi već počeli šta je sve predviđeno da se uradi i u kom vremenskom periodu?


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:

Na putnoj komunikaciji Kerep (Sastavci) – Biberovo Polje izvršena je ugradnja posipnog materijala koji se nalazio na stočnoj pijaci u MZ Kerep i koji je uklonjen radi vraćanja prvobitnoj namjeni (oranica) parcele Vakufa u Kerepu.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će biti raspisan konkurs za Općinskog pravobranioca? Podsjetio je da je Općinsko vijeće Gradačac imenovalo vršioca dužnosti Općinskog pravobranioca do 31.12.2013. godine. S obzirom da je kraj 9. mjeseca da li će moći ovaj postupak biti gotov do kraja godine?


Inicijator:

vijećnik Ramo Beširović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će biti izvršeno nasipanje bankina u Mjesnoj zajednici Rajska?


Inicijator:

vijećnik Ramo Beširović


Odgovor:

Nasipanje i sanacija bankina pored asfaltnih puteva, kao i puteva sa makadamskom podlogom koji su građeni na usponima i padovima potrebno je uraditi na cijeloj Općini, ali zbog ograničenja budžetskih sredstava to nije moguće izvršiti. Iako vam je obećno da će se sanacija izvršiti zajedno sa putnim pravcima za Krečane, Novaliće i Jasenicu, zbog prethodno utrošenih budžetskih sredstava nije sanirano ni 50% putnih pravaca. Sanacija bankina i puteva (asfaltnih i makadamskih) može se izvršiti kad se obezbijede materijalna sredstva u budžetu.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će Mjesna zajednica Rajska moći dobiti posipni materijal za sokake koji nisu asfaltirani?


Inicijator:

vijećnik Ramo Beširović


Odgovor:

Mjesna zajednica Rajska, kao i ostale mjesne zajednice će dobiti posipni materijal za nasipanje makadamskih puteva, koji se vode kao javno dobro a uvršteni su u Plan i Program koji su usvojeni na Vijeću, bit će sanirani kada se obezbijede materijalna sredstva.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Postoji li upravni spor protiv Rješenja Komisije za Statut i opća akta za promjene ovlaštenog lica u Mjesnoj zajednici Vučkovci i zbog čega nije izvršen upis promjene kada je do tog datuma izvršen 21 upis promjene ovlaštenih lica za druge mjesne zajednice?


Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Koliko je ljudi uposleno u Općinu, javne ustanove i javna preduzeća, čiji je osnivač Općina, od početka mandata ovog saziva Općinskog vijeća i ovog Općinskog načelnika, i po kojim kriterijima su osobe upošljavane, imenom i prezimenom?


Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Napomenuo je da ponovo postavlja pitanje: Od kojeg mjeseca zvanično počinje mandat ovom sazivu Općinskog vijeća?


Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Može li se dobiti informacija o utrošku sredstava od vodne naknade dobivene od strane ministarstva Tuzlaskog kantona, koje pripadaju općini, i na koji način su utrošena? Jesu li gdje utrošena ta sredstva? Napomenuo je da je općepoznato da naknadu plaćaju vodovodi gradski, mionički i vučkovački.


Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Koja je procedura kada je u pitanju uzurpacija javnih površina, konkretno puteva, od strane fizičkih lica, kako bi se uzurpirana površina vratila namjeni?


Inicijator:

vijećnik Alija Kavazović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li nadležna općinska služba koja prati održavanje puteva i sanaciju istih ove godine planira izvršiti sanaciju puta u Mjesnoj zajednici Toke i Mjesnoj zajednici Jelovče Selo?


Inicijator:

vijećnik Alija Kavazović


Odgovor:

Općinska služba koja prati sanaciju i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Gradačac će izvršiti započete aktivnosti sanacije asfaltnih i makadamskih puteva, po obezbjeđenju materijalnih sredstava.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kako rješiti problem rastinja i šiblja pored puteva i rijeka? Da li neka od nadležnih općinskih službi vidi ovaj problem?


Inicijator:

vijećnik Alija Kavazović


Odgovor:

Rješavanje navedenog problema koji je sve više prisutan na području naše Općine na lokalnim i nekategorisanim putevima je moguće riješiti izmjenama postojeće Odluke o komunalnom redu ili donošenjem posebne odluke Općinskog vijeća koja bi u potpunosti regulisala navedenu oblast i riješila evidentne probleme na terenu.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Planira li načelnik u Budžetu ili na neki drugi način, možda izmjenom Odluke o školskim područjima obezbijediti sredstva za sufinansiranje prevoza učenika iz Mjesne zajednice Toke i zaseoka Čuste, kojima su ova sredstva uskraćena sa viših nivoa vlasti?


Inicijator:

vijećnik Alija Kavazović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li će se ove godine izvršiti sanacija glavnog voda vodovoda kojim se snabdijevaju vodom mjesne zajednice Jelovče Selo, Toke, zaseok Čuste i dio Mjesne zajednice Kerep? U obrazloženju Budžeta za 2013. g. načelnik je to obećao. Također je obećao i uličnu rasvjetu u jednom dijeli Mjesne zajednice Jelovče Selo.


Inicijator:

vijećnik Alija Kavazović


Odgovor:

U 2013.godini budžetom nije predviđen nastavak sanacije cjevovoda glavnog voda, (u 2012. realizovan je jedan zajednički projekat sa MZ koje koriste ovaj vodovod). Uličnu rasvjetu je moguće realizovati u 2014. prema ustaljenoj proceduri (zajednička investicija MZ i Općine).

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ima li sredstava da se postavi ograda na mostu u zaseoku Jukani, Mjesna zajednica Kerep. Most je širine svega oko četiri metra a rijeka ispod mosta u slučaju obilnijih padavina je izuzetno duboka.


Inicijator:

vijećnik Alija Kavazović


Odgovor:

Postavljanje ograde (ili odbojnika) na navedenom mostu planirano je uraditi u 2014. u okviru budžetske stavke održavanje puteva.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Kada će se izvršiti sanacija makadamskog puta Kerep-Jelovče Selo?

Pohvalio je Općinskog načelnika što je pokrenuo inicijativu za izgradnju poligona pored područne osnovne škole u Mjesnoj zajednici Kerep.

 


Inicijator:

vijećnik Alija Kavazović


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li je prihvaćen Izvještaj sa obrazloženjem od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštitie okolice Tuzlanskog kantona o utrošku dodijeljenih sredstava na ime sanacije divlje deponije «Višnjik» Gradačac broj:05/1-23/12-542/12 od 14.03.2012. g. na akt Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona broj:12/1-14-7760/10 od 24.02.2012. godine? Tražim odgovor u pisanoj formi do naredne sjednice Općinskog vijeća.


Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Podsjetio je da je Klub NSRB na 4. radnoj sjednici Općinskog vijeća pokrenuo inicijativu oko rješavanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na području općine Gradačac. Prilično se dosta toga uradilo a posebno kada je u pitanju horizontalna signalizacija. Ostao je sporan znak u ul. Žrtava Srebrenice kod veterinarske stanice na polomljenoj betonskoj banderi. Predlažemo da se znak prebaci na raskrsnicu i postavi na stub iznad kolovoza. Taj znak – položaj puta sa pravom prvenstva prolaza - se postavlja uz znak s prednošću prolaska, a ne odvojeno.


Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić


Odgovor:

Sporni saobraćajni znak u ul. Žrtava Srebrenice kod Veterinarske stanice će biti izmješten od strane Službe koja se stara o održavanju magistralnih cesta. Ova Služba će uputiti dopis nadležnoj Federalnoj direkciji cesta.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Na raskrsnici Modriča – Bosanski Šamac kod Energo petrolove benzinske pumpe napravljena je greška u postavljanju vertikalne signalizacije. Postavljen je znak – zabranjeno skretanje ulijevo - poslije navedene raskrsnice što bi značilo da je zabranjeno skretanje u ul. Varoška a ne u ul. Sarajevsku prema Bosanskom Šamcu. Predlažemo da se znak – zabrana skretanja ulijevo postavi prije navedene raskrsnice tako da se vozači ne bi dovodili u neizvjesnost. Riječ je o vrlo frekventnoj raskrsnici a vozači često, na istoj raskrsnici, vrše lijeva skretanja prema Bosanskom Šamcu.


Inicijator:

vijećnik Fahro Iskrić


Odgovor:

Postavljanje saobraćajnog znaka „zabrana skretanja ulijevo“ je izvršila Federalna direkcija cesta, i istoj će se uputiti dopis o izmiještanju spornog saobraćajnog znaka na Zakonom propisanu udaljenost.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Prema procjeni iz 2010. godine Sarajevski kanton imao je 465.000 stanovnika, dok je Tuzlanski kanton prema procjeni iz 2009. godine imao 498.549 stanovnika. Usporedbe radi, isti taj Sarajevski kanton ima 12 muzeja, dok Tuzlanski ima samo jedan koji slabo radi, ili gotovo nikako, dok je muzejska djelatnost ovog muzeja sveedena na minimum. Čak su nedavno i opljačkani te su ostali bez velikog broja predmeta u svom depou.

Muzej je prva destinacija u svakom gradu, centar kulturnih zbivanja, i u njemu se nalazi sve ono što je simbol identiteta svake države, svakog naroda. Kada je u pitanju narod ovog grada, ovog kantona, mnogi se dive svojim kulturnim naslijeđem, ali samo dekorativno, tako da je odnos prema kulturnom naslijeđu ispod svakog nivoa. Iako naša država potpisuje raznorazne deklaracije, i ovakve i onakve, oni se pri tome ne pridržavaju niti jedne deklaracije.

 

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona 28.02.2011. godine prezentirao je sadržaj Elaborata o opravdanosti osnivanja Muzeja odbrane Bosne i Hercegovine u Gradačcu, na redovnoj 22. sjednici Općinskog vijeća Gradačac. Cilj ove prezentacije bio je upoznati općinske vijećnike o aktivnosti Zavoda na izradi navedenog Elaborata, a koji je nastao kao rezultat saradnje sa Koordinacionim tijelom boračkih organizacija općine Gradačac i Općinom Gradačac.

 

Na pomenutoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o prihvatanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Muzeja odbrane BiH u Gradačcu. U Odluci je predloženo da se nadležnosti vezane za aktivnosti i realizaciju Projekta Muzeja odbrane BiH u Gradačcu prenose na JU Centar za kulturu «Ahmed Muradbegović».

 

Nakon provedbe predviđenih aktivnosti na jednoj od narednih sjednica Općinskog vijeća predlaže se donošenje zaključka o podnošenju zahtjeva Skupštini Tuzlanskog kantona. Kako bi se razmotrila inicijativa Saveza boračkih organizacija općine Gradačac za osnivanje Muzeja odbrane BiH u Gradačcu, u Ministarstvu za boračka pitanja TK održan je sastanak predstavnika Ministarstva sa predstavnicima boračkih organizacija i udruženja općine Gradačac i Tuzlanskog kantona, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, II rendžerskog puka Oružanih snaga BiH, Centra za kulturu općine Gradačac i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

 

Nakon što su predstavnici Saveza boračkih organizacija općine Gradačac kratko prezentirali do sada preuzete aktivnosti u vezi sa osnivanjem Muzeja odbrane BiH, Ministar za boračka pitanja TK Asim Aljić je izjavio da Ministarstvo za boračka pitanja TK podržava osnivanje Muzeja odbrane BiH u Gradačcu, te upoznao prisutne da je ova problematika u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK, koje bi u ovom slučaju trebalo preuzeti inicijativu.

 

Obzirom da je iskazana spremnost i podrška ovom projektu učesnici sastanka su se složili da pomoćnik Ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK Zlatko Dukić, koji je u ime Ministarstva prisustvovao sastanku, prenese ovu inicijativu u resorno Ministarstvo koje bi u narednom periodu u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti TK trebalo pokrenuti aktivnosti osnivanja ove značajne institucije. Tuzla 23.9.2011. godine.

 

Problem koji je vezan za ovaj Muzej jeste tzv. «tuzlanski lobi» koji ne da da se osnuje drugi muzej na području TK, te su nudili da se sve ove muzejske postavke nađu u sklopu tuzlanskog muzeja. Jer, ako bi se osnovao novi muzej pokazao bi se nerad navedenog Muzeja istočne Bosne u Tuzli. Također, nekima je smetao i sam naziv Muzeja.

 

Tražim da se Općinskom vijeću dostavi izvještaj o aktivnostima koje su po ovom pitanju do sada provedene od strane JU «Ahmed Muradbegović», gospodina Zlatka Dukića, zatim tadašnjeg Ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK, te novog Ministra navedenog ministarstva.

 


Inicijator:

vijećnik Ago Mujkanović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Dana 13.02.2012. godine, usljed velikih sniježnih padavina zbog kojih je proglašeno stanje elementarne nepogode, došlo je do rušenja krova na farmi pilića u Vučkovcima koja se nalazi u vlasništvu gospodina Faruka Hrštića. Ova farma ja imala kapacitet 12.000 komada brojlera po jednom turnusu. Prenosim vam apel za pomoć gospodina Faruka Hrštića na čijoj farmi je nastala šteta:

«Odmah sam obavijestio Službu civilne zaštite općine Gradačac koji su zajedno sa Općinskom građevinskom komisijom došli na uviđaj kako bi procijenili štetu. Odmah su došli i izvršili procjenu koja je po njima iznosila 40.400 KM. Nakon izvjesnog vremena dobio sam od civilne zaštite 3.400 KM. S tim i mojim ličnim sredstvima sam uspio da saniram 70 % štete. Dalje nisam mogao jer sam usljed ove havarije ostao bez izvora primanja. Od te farme žive dvije porodice, 4 djece od kojih većina ide u školu. Korist od naše proizvodnje su imali, kako naša lokalna tako i šira društvena zajednica jer se radilo o proizvodnji hrane. Inače, farma je opremljena novim sistemom, koji sam digao na kredit, koji ne mogu da vraćam. Obraćam se vama vijećnicima, predsjedavajućem Općinskog vijeća i načelniku sa pomoćnicima, kako bih vas upoznao sa problemima običnog čovjeka i građanina općine Gradačac koji je navikao da živi od svog rada. Molim vas da mi na bilo koji način pomognete kako bih ponovo pokrenuo svoju proizvodnju za koju mi je potrebno još 10.000 KM».

 


Inicijator:

vijećnik Ago Mujkanović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da Općinsko vijeće i Općinski načelnik pokrenu inicijativu da se općina Gradačac uvede u cjelodnevni vozni red Gradskog saobraćajnog preduzeća Tuzla kako bi se Gradačac kao općina saobraćajno povezao sa sjedištem kantona. U pojašnjenju je naveo da je ranije postavljao pitanje na istu temu i da sada pokreće inicijativu kako bi se spriječila nepovezanost ove općine sa svim dijelovima svijeta. Poslije 14 sati općina Gradačac nema nikakve saobraćajne veze sa drugim gradovima po pitanju javnog prevoza. Iznio je informaciju koju je dobio od prevoznika iz Gradačca da nemaju ekonomsku računicu od 14-24 sata ni sa najmanjim vozilom pokrivati liniju ni prema Srebreniku, a kamoli prema Tuzli. Gradsko saobraćajno preduzeće Tuzla u toku 24 sata održava dvije stalne linije na relaciji Srebrenik-Tuzla, a mi iz Gradačca nemamo mogućnost presijedanja u Srebreniku. Smatra da je općina Gradačac jedina na kantonu koja nema saobraćajne veze sa drugim gradovima u Federaciji BiH u popodnevnim satima. Ista situacija je i kada je u pitanju javni prevoz prema Distriktu Brčko, Modriči, Šamcu. Stava je da geopolitički položaj koji Gradačac ima treba iskoristiti i da se ne smije dopustiti da bude taoc distributera javnog prevoza.


Inicijator:

vijećnik Edin Alić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zašto sekretar jedinstvenog organa uprave na prošloj vanrednoj sjednici na njegovu inicijativu da prebroji prisutne vijećnike vezano za kvorum nije sugerisao predsjedavajućem Općinskog vijeća da to uradi jer je sumnjao da postoji kvorum za dalji tok sjednice. Podsjetio je da u članu 61. Poslovnika Općinskog vijeća stoji: "Svaki vijećnik može u toku sjednice tražiti da se utvrdi da li sjednici prisustvuje dovoljan broj vijećnika potreban za odlučivanje. Ako predsjedavajući Općinskog vijeća utvrdi da ne postoji kvorum za odlučivanje sjednica se prekida, odnosno odlaže za period dok se ne steknu uslovi za održavanje sjednice".


Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Iznio je da za Oćinskog načelnika nema pitanja sve dok ne dobije odgovore na pitanja koja je postavio na proteklih sedam radnih sjednica. Podsjetio je načelnika da u Poslovniku Općinskog vijeća stoji: "Na postavljena pitanja i prijedloge vijećnika Općinski načelnik, odnosno nadležni organ, odgovor daje u pismenom obliku za narednu sjednicu Općinskog vijeća". Konstatovao je da na do sada postavljenih desetak pitanja i inicijativa dobio je samo djelimičan odgovor od jedne nadležne službe. Stoga je zamolio načelnika da postupi po Poslovniku.


Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Šta je sa obećanjem Općinskog načelnika "da će za prvu redovnu sjednicu vijećnicima biti ponuđeno na usvajanje – Prijedlog izmjena i dopuna ili novih akata koji uređuju oblast o nenaplaćenim prihodima Općine radi bolje naplate"?


Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Za zamjenu sijalica na javnoj rasvjeti na području Mjesne zajednice Lukavac Gornji ali i na širem području općine Gradačac. Podsjetio je da je odgovor dobio na stolu za ovu radnu sjednicu gdje stoji da je procedura da se svi nedostatci na javnoj rasvjeti moraju prvo dostaviti nadležnoj Općinskoj službi nakon čega se izdaje nalog za intervenciju. Podsjetio je da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća prije dva mjeseca pokrenuo inicijativu za zamjenu sijalica. Nije znao da treba pojedinačno da se izvrši dojava. Javna rasvjeta u dosta mjesnih zajednica ne funkcionira, sijalice su pregorjele a imamo građana koji uredno izmiruju svoje obaveze. Koko ne bi doveli građana u nedoumicu da ubuduću budu neredovne platiše treba brže reagovati po tom pitanju.


Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić


Odgovor:

Održavanje ulične rasvjete, po Ugovoru od 07.8.2013.godine, vrši Netz Gradačac. Služba izdaje naloge za otklanjanje nedostataka koje su predmet Ugovora, a izvođač je dužan postupiti po nalozima.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Od strane mještana Međiđa Gornja da se hitno izvrši sanacija klizišta gdje je ugroženo, odnosno odvojeno devet kuća porodica Imširović


Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se organizuje tematska sjednica Općinskog vijeća sa temom „Popis stanovništva“. Ova tema je danas dosta razrađena ali se u masi informacija može lako desiti da građani budu zbunjeni. Općinsko vijeće Gradačac kao najveća instanca općinske vlasti trebalo bi donijeti rezoluciju Općinskog vijeća gdje će biti ukratko opisane tekovine borbe u proteklom ratu i značaju izlaska Bošnjaka i drugih konstitutivnih naroda na popis.


Inicijator:

vijećnik Enir Šakić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se obilježe i evidentiraju tzv. utvaji u općini Gradačac te da se za iste raspiše tender i prodaju. Konstatovao je da od ovih parcela Općina ionako nema nikakve koristi.

Prijedlog: Pohvalio je aktivnosti Općine i Javnog preduzeća «Komunalac» na uređenju Stare banje. Predložio je da se napravi sistem održavanja ovog područja kako se navedena lokacija ne bi vratila u prvobitno stanje i kako bi to područje dobilo neke sadržaje, makar u ljetnom periodu.

 


Inicijator:

vijećnik Enir Šakić


Odgovor:

----