A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 11. radna sjednice - 26.12.2013. godine

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Sekretaru jedinstvenog organa uprave – Da li postoji ovakav primjer prakse donošenja odluka bez tačke dnevnog reda koja je definisana prethodno i da se njom predviđa razrješenje određenih upravnih odbora? Postoji li takva praksa u BiH ili bilo gdje u svijetu? Poznato je da se prilikom razmatranja izvještaja o radu u proteklom periodu, da se ti izvještaji ne usvoje pa onda da se izglasa nepovjerenje. Prilikom razmatranja programa rada određene institucije nije mi poznato da postoji praksa i da je to u skladu sa propisima da se glasa o povjerenju upravnog odbora određene institucije. Tražim da to provjerite i izvijestite Općinsko vijeće o tome.


Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić


Odgovor:


Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Odnosi se na ovjeru zdravstvenih knjižica i markica premije Zavoda zdravstvenog osiguranja. Po pitanju ove problematike je u proteklom periodu bilo nekoliko pitanja i inicijativa. Od pomoćnika načelnika za društvene djelatnosti tražim informaciju je li bilo nekih kontakata sa višim nivoima vlasti kako bi olakšali građanima rješavanje ovih problema. Nezamislivo je da u vremenu interneta, informatike, tehnologije, da građani od šest sati čekaju u redu da bi ovjerili zdravstvenu knjižicu. To je neprihvatljivo stanje i tražim informaciju hoće li se u narednom periodu nešto riješiti po tom pitanju.


Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić


Odgovor:

ODGOVOR ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO TK

Predmet: Odgovor na vjećničko pitanje - ovjera zdravstvenih legitimacija

Povodom vjeiničkog pitanja u vezi sa ovjerom zdravstvenih legitimacija, koje je postavljeno na 11. redovnoj sjednici općinskog vijeća Gradačac, dajemo slijedeći odgovor:

Blagodati informatizacije, tj. izrade elektronske zdravstvene kartice, te uključivanje u jedinstveni informacioni sistem je u podjeljenoj nadležnosti između Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja sarajevo i kantonalnih zavoda, saglasno članu 18 Zakona o zdravstvenom osiguranju (,,službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br 30/97' 7/02, 7O/O8 i 48/11). Od jedinstvenog informativnog sistema kroz kredit svjetske banke, 2002.godine sačinjen je softver matične evidencije osiguranih lica, koji se koristi u ovom Zavodu. Nažalost, ni svi kantonalni zavodi u Federaciji Bosne i Hercegovine, ne koriste navedeni softver, sve poslove, bez znatne pomoći informacionog sistema, pa i ovjere zdravstvenih legitimacija, rade uposlenici ovog Zavoda.

Broj zaposlenika, posebno u periodu aplikacije markica premije osiguranja, nije dovoljan da osiguranim licima efikasnije pruže uslugu. U Općini Gradačac na zdravstveno osiguranje je prijavljeno 38.205 osiguranih lica a iste opslužuju četiri zaposlenika u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Gradačac. Broj zaposlenika ograničen je sredstvima planiranim za finasiranje rada Stručne službe Zavoda.

Prema Planu kadrova za 2014. godinu, u Stručnoj službi, planiran je prijem jednog uposlenika u Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Gradačac te dva volontera po Programu jačanja kokurentnosti na tržištu rada - prvo radno iskustvo Federalnog Zavoda za zapošljavanje Sarajevo.

Svjesni smo, da bez informacionog sistema, elektronskih kartica zdravstvenog osiguranja i bez jedinstvenog informacionog sistema u zdravstvenoj djelatnosti na području Tuzlanskog kantona, još dugo vremena situacija s ovjerom zdravstvenih legitimacija, nece biti znacajno drugacija.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Zašto se kasni sa transferima političkim strankama? U Odluci o izvršenju Budžeta jasno su navedeni prioriteti po kojima se vrši isplata. Nakon plaća i naknada uposlenicima organa uprave i zastupnicima u Općinskom vijeću, jedan od prioriteta su i isplate tranši političkim strankama. Možda ovi na vlasti imaju i neke druge izvore finansiranja pa im to nije ni važno, ali za opoziciju su ova sredstva jako bitna.


Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Od predsjedavajućeg Općinskog vijeća, koji je na početku sjednice najavio da je tačka pitanja, prijedlozi i inicijative članova Općinskog vijeća prebačena sa prve na zadnju tačku, je nekorektno obzirom da je najavio da će načelnik i pomoćnici sačekati, saslušati i ponuditi odgovore na pitanja koja budu postavljali vijećnici. Evo sada nema ni načelnika ni dva pomoćnika kojima sam htjeo postaviti još neka pitanja. Ako je predsjedavajući najavio njihovo prisustvo na zadnjoj tački dnevnog reda, bio je red da budu prisutni.


Inicijator:

vijećnik Mirsad Mešić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li nadležna Općinska služba raspolaže informacijom koliko vremena treba da prođe od momenta podnošenja zahtjeva za sanaciju određenog kvara na uličnoj rasvjeti pa do otklanjanja istog od strane firme koja je ovlaštena, odnosno plaćena iz općinskog budžeta za otklanjanje kvarova, odnosno nedostataka na uličnoj rasvjeti. Naime, u posljednje vrijeme sve više građana je nezadovoljno ekspeditivnošću servisera ulične rasvjete te nas interesuje da li je ugovor sa firmom koja je nadležna za otklanjanje kvarova i nedostataka na uličnoj rasvjeti aktivan te, ukoliko jeste, da li je moguće da se otklanjanju kvarova pristupa efikasnije i u što je moguće kraćem roku.


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:

-----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da li nadležna Općinska služba u okviru svoje strategije djelovanja ima mogućnost da sankcioniše sve prekršitelje koji mimo pravila o deponovanju fekalija iste putem cjevovoda ispuštaju u kanale pored puta a znamo da je funkcija tih kanala da sakupljaju površinske vode? Naime, u mojoj mjesnoj zajednici je to vrlo čest slučaj a vjerujem da je tako i u drugim ruralnim dijelovima naše općine. To za posljedicu ima nesnosan smrad ne samo u ljetnim mjesecima nego i zimi a takva pojava se odražava direktno ili indirektno na zdravlje ljudi koji žive u toj sredini. Stoga je krajnje vrijeme da se nadležna služba pozabavi i tom problematikom i izlaskom na teren u okviru svoje nadležnosti sankcioniše prekršitelje.


Inicijator:

vijećnik Mersed Šaldić


Odgovor:

Ispuštanje otpadnih voda je regulisano Odlukom o komunalnom redu i sanitarnom minimumu, ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj: 7/07, 6/08, 2/09, 9/10 i 3/11) i u nadležnosti je Komunalne inspekcije, članom 136. koji glasi "U naseljenim mjestima na području općine Gradačac koja imaju kanalizacionu mrežu, svi imaoci nužnika i odvoda otpadnih voda moraju biti priključeni na tu mrežu, ako je to tehnički izvodljivo i članom 137. "Ukoliko zbog konfiguracije terena ili drugih razloga nije moguće izvršiti priključak nužnika na kanalizacionu mrežu, odnosno u naseljenim mjestima u kojima ne postoji kanalizaciona mreža, nužnici se moraju priključiti na septičke jame dimenzija 4,70 x 2,60 x 2,75 metara koje su trodijelne i izgrađene od vodonepropusnog materijala.Septičke jame moraju biti izgrađene po svim propisanim sanitarno-higijenskim uslovima i moraju se redovno održavati, te ne smiju imati nikakve prelive kojima bi se sadržaj izlijevao na okolnu površinu ili u vodotok" te članom 138. "Vlasnici septičkih jama dužni su na vrijeme zatražiti čišćenje tih jama kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i zagađivanja okoline. Čišćenje (pražnjenje) septičkih jama vrši se odmah po njenom punjenju, a najmanje jedan puta godišnje. Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna za fizičko lice u iznosu od 200-1000 KM a prema članu 174. stav (1) točka 64. i 1000-5000 KM za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu 200-1000 KM, a prema članu 173.stav (1) točka 73. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu, ("Službeni glasnik općine Gradačac", broj: 7/07, 6/08, 2/09, 9/10 i 3/11). DAKLE KOMUNALNA INSPEKCIJA IMA MOGUĆNOST DA KAZNI PREKRŠITELJE ZBOG ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA. Obzirom da MZ Međiđa Donja nije jedina sa neriješenom kanalizacionom mrežom, sve druge prigradske i seoske mjesne zajednice su u istim problemima a svi su riješili problem tekuće vode, čijom upotrebom postaje otpadna i zagađuje kako okolne vodotoke tako i zemjišta.

Da bi komunalni inspektor sankcionisao vlasnika koji ispušta otpadnu vodu mora svima sačiniti zapisnike, izdati rješenja sa prijedlogom rješavanja za koje može odrediti rok od 30 do 60 dana. Nakon ponovnog izlaska u kontroli izvršenja gdje se utvrdi prekršaj podnose se prekršajni nalozi, sa navedenim kaznama i tada se postupak obustavlja, jer inspektor ne može graditi propisne septičke jame na tuđim parcelama. Ako prekršitelji ne izgrade naloženo, mogu se pokretati upravni i prekršajni postupci do besvijesti i tako redom. Za sve gore navedene poslove u jednoj mjesnoj zajednici kao što je Međiđa Donja treba izdati oko 400 zapisnika, isto toliko rješenja i možda nešto

malo manje prekršajnih naloga, te rasprava na sudu, a za tako nešto treba više inspektora u samo jednoj mjesnoj zajednici. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji općinskih službi za upravu predviđena su 2 komunalna inspektora, ali trenutno, pa čak poslednje 3 godine poslove Komunalne inspekcije obavlja jedan izvršilac (drugi komunalni inspektor koji je ujedno i Šef Odsjeka za inspekcije je na dužem bolovanju) nemoguće je sankcionisati sve prekršitelje, a ova inspekcija ima i druge nadležnosti predviđene propisima, pored otpadnih voda.

Gradsko područje općine Gradačac pokriveno je sa oko 70 % kanalizacione mreže (ukupno oko 44 Km kanalizacione mreže), dakle ni sve gradske MZ nisu pokrivene kanalizacionom mrežom, a u seoskim naseljima kanalizacione mreže nisu izgrađene (izuzetak su dijelovi MZ Vida I, MZ Vida II i MZ Požarike). Ostala seoska naselja nemaju izgrađenu kanalizacionu mrežu, takođe je vrlo malo propisano izgrađenih septičkih jama koje se redovno čiste (prazne).U seoskim područjima općine Gradačac, otpadne vode su ili odvedene u manje, nepropisno izgrađene septičke jame čiji su prelivi otpadnih voda odvedeni u putne kanale, potoke, rijeke, šume ili su direktno ucijevljene i odvedene na ista mjesta. Posljedica takvog ispuštanja otpadnih voda je zagađenje zemljišta, potoka, rijeka, izvorišta pitke vode i širenje vrlo neprijatnog mirisa, obzirom na veliku potrošnju vode i veliku upotrebu hemijskih sredstava u domaćinstvu i poljoprivredi.

MZ Međiđa Donja u kojoj ima oko 380 stambeno-porodičnih objekata, po pitanju ispuštanja otpadnih voda nije izuzetak, a ima specifičnu konfiguraciju terena i veoma gustu naseljenost. Otpadne vode iz porodično-stambenih objekata sa desne strane lokalnog puta, idući iz pravca Gradačca su odvedene u putni kanal, koji su dijelom zacijevljeni, a dijelom otpadna voda otiče otvorenim kanalom, te se širi vrlo neprijatan miris. Otpadne vode iz porodičnih objekata sa lijeve strane lokalnog puta su odvedene otvorenim kanalima i cijevima u rijeku Međićku, kao i zaseok oko džamije u kome se otpadne vode ispuštaju u potok koji se opet ulijeva u istu rijeku.

Komunalna inspekcija će u okviru svoje nadležnosti poduzimati mjere i radnje, a i do sada je poduzimala radnje za smanjenje zagađenja izdavanjem rješenja za izgradnju propisanih septičkih jama i prkršajnih naloga, kako u MZ Međiđa Donja, tako i u ostalim seoskim i gradskim MZ, koliko to raspoložive mogućnosti dozvoljavaju. Trajno rješenje je izgradnja kanalizacione mreže sa prečistačem, uz učešće samih građana, općine i viših institucija, obzirom da izgradnja propisane septičke jame košta od 2500 do 3000 KM i koja se mora redovno čistiti (prazniti), a što košta od 30 do 50 KM.

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Ponavljam pitanje koje sam postavio već nekoliko puta a prije deset mjeseci na sjednici Općinskog vijeća sam ga dostavio i u pisanoj formi. Do kada je trajao mandat prethodnom sazivu Općinskog vijeća, odnosno kada je počeo mandat novom sazivu vijeća? U poreznim karticama koje su dostavljene vijećnicima je uplata za novembar, za decembar nema nikakve uplate, januar i td. Tražim od nadležne Općinske službe i načelnika da dostavi odgovor kada tačno počinje mandat i kada završava. Prema Izbornom zakonu mandat traje 48 mjeseci. Da li je ovaj saziv Općinskog vijeća validan, legalan od oktobra, novembra ili decembra 2012. godine?


Inicijator:

vijećnik Jusuf Prljača


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

U toku ovih dana a prije ovih padavina sa terena smo dobili veliki broj pritužbi građana za održavanje puteva sa makadamskom podlogom. Građani se žale na količine izvezenog materijala kao i na samu granulaciju rizle koju dovozi firma Balegem. Naime, rizla koju izvozi ova firma nije pogodna za nasipanje ovih puteva.

Pokrećem inicijativu da Općina i nadležne službe izvrše inspekcijski uvid te da nakon toga raskinu ugovor sa ovom firmom i nađu novog izvođača.

 

 

 


Inicijator:

vijećnik Enir Šakić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Dokle se došlo sa sanacijom klizišta u MZ Mionica III Mahmut Mahala? Imam informaciju da je Općina Gradačac obezbijedila sredstva, da je provedena tenderska dokumentacija a da radovi još uvijek nisu urađeni. I ovdje je firma Balegem dobila ovaj posao a ne provodi ga. Tražim od Općine da prilikom sklapanja ugovora ubuduće ograniči i stavi veće kaznene poene nego što su bili dosad za kašnjenje u izvođenju radova.


Inicijator:

vijećnik Enir Šakić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Da se pokrene procedura legalizacije prostora zelene pijace. Svjedoci smo da u samom centru grada, stotinjak metara od ove vijećnice, imamo deponiju smeća u nešto manjem obliku nego deponiju Višnjik. Ja sam početkom 2013. g. pokrenuo ovu inicijativu, a mislim da je i kolega Jusufović u toku prošle godine pokrenuo ovu inicijativu, ali do sada ništa nije urađeno po tom pitanju.

Zbog ovog grada i vlasnika ovih prostora molim načelnika i resornu službu da pokrenu ovo sa mrtve tačke da bi se ovaj proces mogao okončati u ovoj godini. Samo okončanje ovoga postupka donijelo bi i općini i budžetu određeni dio prihoda jer bi vlasnici prostora u tom slučaju platili porez na promet nepokretnosti a što je isključivi prihod Općine Gradačac.

 


Inicijator:

vijećnik Ekrem Ibrahimović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Našu opštinu je 2012. g. pogodilo veliko nevrijeme praćeno gradom koje je načinilo veliku štetu na poljoprivrednim usjevima i voćnjacima. Proglašeno je stanje elementarne nepogode, formirana je Komisija za procjenu štete ali niko, koliko znamo, nije dobio pojedinačno rješenje o visini štete.

1. Da li smo ikada dobili neka sredstva za naknadu štete?

 

2. Da li je Općina izdvojila neka sredstva?

 

Čija je bila obaveza da nadoknadi tu štetu?

 


Inicijator:

vijećnik Edin Hećimović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Tražim od nadležne Općinske službe da ubuduće povede računa o tome kakav posipni materijal firma Balegem izvozi na teren, odnosno na makadamske puteve. Naime, radi se o tome da je u proteklih nekoliko dana na puteve u MZ Zelinja Srednja dovezeno tri kamiona rizle koja je bila toliko krupna da mještani nisu bili u mogućnosti istu upotrijebiti za posipanje gdje je to bilo najpotrebnije. Zahtijevamo da nadležna Općinska služba ubuduće povede računa, da uvede inspekcijski nadzor i provjeri kakav posipni materijal dovozi ova firma a vjerujem da naplaćuje puno kvalitetniji materijal.


Inicijator:

vijećnik Atif Imširović


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Pitam Općinskog načelnika kada će napokon biti izvršena zamjena pregorjelih sijalica na uličnoj rasvjeti u MZ Lukavac Gornji i hoće li uopšte problem koji iznosim već šest mjeseci biti riješen? Je li to u narednih 3, 6, 9 mjeseci ili nikada neće biti riješen?

Pitanje: Kada će se pristupiti realizaciji izgradnje sportskog poligona uz područnu školu «Hasan Kikić» u MZ Lukavac Gornji, u 2014., 2015., 2016. godini ili nikad? Dokument koji je zatekao u prethodnom sazivu Općinskog vijeća kao vijećnik je prijedlog pomoćnika Općinskog načelnika Hajrudina Hasanbašića da se projekat izgradnje sportskog poligona u MZ Lukavac Gornji realizuje uz argumente da se radi o velikoj mjesnoj zajednici, da se ne daje za sport u njoj po drugim osnovama i td. Imali smo određenu proceduru, idejna rješenja, doveli do potpisivanja ugovora i to je sada mrtvo slovo na papiru.

 

Inicijativa: Da se odmah po odlasku sniježnih padavina izvrši posipanje makadamskih puteva koji su u Planu i Programu zimskog održavanja puteva. Radi se o sokacima: Mehinovići-Okići, sokak prema kući Medinić Silvia, prema kući Ibrahima Ganića, sokak Brkići i sokak prema kući Dautović Sabihe.

 

Tamo se nalazi veliki broj domaćinstava koja su siromašna i nisu u mogućnosti da obezbijede uslovan pristup svojim domaćinstvima.

 


Inicijator:

vijećnik Mirsad Pekarić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Obzirom da vijećnici pitaju za posipni materijal, njegovoj kvaliteti i granulaciji, kada se Općinskom vijeću bude dostavljao taj Izvještaj tražim da se svim vijećnicima dostavi i Izvještaj o utrošku posipnog materijala i sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva sa makadamskom i asfaltnom podlogom na području općine i da tačno vidimo koliko je sredstava otišlo u koji mjesnu zajednicu zajedno sa sredstvima iz rebalansa Budžeta za 2013. g. Po mojim informacijama to je negdje oko 150.000 KM, a informacija za ovo vijeće i za slušaoce radija u Mjesnu zajednicu Biberovo Polje je otišlo samo 40 m³ posipnoog materijala. To će pokazati da li su neki vijećnici ili mjesne zajednice privilegovani po ovom pitanju.


Inicijator:

vijećnik Elvedin Hrnčić


Odgovor:

----

Pitanje,prijedlog,inicijativa:

Mjesna zajednica Škorići se obraćala nadležnim organima u Općini za sanaciju puta u Škorićima kod firme HP Fluid u dužini od 100 m. Mještani u Škorićima su nezadovoljni sa sanacijom a auta redovno registruju od čega dio novca ide u budžet općine. Zato vas molim da na ovo pitanje date pismeni odgovor.


Inicijator:

vijećnik Nedžad Škorić


Odgovor:

----