A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 16. radna sjednice - 26.06.2014. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Od mještana MZ Vida I, čija djeca pohađaju osnovnu školu, sam zamoljen da postavim pitanje nedležnoj općinskoj službi kako je moguće da u neposrednoj blizini JU OŠ «Hasan Kikić» u Vidi I, i u neposrednoj blizini vjerskog objekta džamije bude otvorena kladionica. Da li ona ima svu neophodnu dokumentaciju za rad ili ne? Ukoliko nema svu zakonom predviđenu dokumentaciju, mještani MZ Vida I, roditelji čija djeca pohađaju nastavu u toj školi, traže od nadležnih inspekcijskih službi da reaguju u skladu sa zakonom.  

Inicijator: Mirsad Pekarić

 Odgovor: ---

 Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Ponavljam inicijativu koju sam podnio na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća da se pod hitno pristupi sanaciji klizišta u MZ Lukavac Gornji, put Kamenik-Hunke prema izlazu na Regionalni put 462. Svakim danom su sve veća oštećenja na tom putu i ukoliko se vrlo brzo ne interveniše doći će do potpunog presijecanja ove vrlo važne putne komunikacije koja povezuje više mjesnih zajednica, a da ne govorim da se pomenuto klizište nalazi iza opasnog zavoja, koje za učesnike u saobraćaju predstavlja opasnost sa nesagledivim posljedicama.

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor:

 

Komisija za procjenu šteta izazvanih elementarnim nepogodama na području općine Gradačac, već je izvršila procjenu oštećenja puta izazvanim odronom ispod  trupa puta, tako da se očekuje odobravanje materijalnih sredstava  sa viših nivoa kako bi se izvršilo saniranje pomenutog klizišta na području MZ Gornji Lukavac, kao i  sanacija klizišta  na kompletnom području općine Gradačac.

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Zamoljen sam ispred građana Kerepa da postavim pitanje Općinskom načelniku i nadležnoj općinskoj službi. Kao što je svima poznato, prilikom zadnjih velikih padavina došlo je do plavljenja i pojave klizišta u više dijelova MZ Kerep. U ovom slučaju radi se o zaseoku Karajlići gdje je pokrenuto veliko klizište od najmanje 1 km dužine. Po prijavi istog, na licu mjesta su bile dvije komisije. Obje su konstatovale da je situacija vrlo ozbiljna i da treba hitno da se poduzmu mjere koje bi zaustavile dalje klizanje zemljišta. Načelnik Dervišagiće je bio na licu mjesta i obećao da će se odmah reagovat. U pomenutom zaseoku se nalazi preko 20 useljenih stambenih objekata, zatim pomoćni objekti, putna, elektro i telefonaska infrastruktura, dalekovodi koji vode za Biberovo Polje prolaze tim dijelom. Do današnjeg dana nije se niko pojavio, nije sanirana čak ni pukotina asfaltnog puta gdje je skoro nemoguće proć sa manjim vozilima do naseljenog dijela, a na drugom dijelu prema obradivom zemljištu put uopće nije prohodan za bilo koju radnu mašinu. Situacija je vrlo ozbiljna i građani samoinicijativno ne mogu ništa napraviti, potrebna je struka.

Istovremeno imamo situaciju da se u drugom dijelu MZ Kerep, u zaseoku Fazlići nasipaju sokaci koji nisu pretrpjeli nikakvu štetu od elementarnih nepogoda i to pod palicom članova i aktivista SDP-a Mustafe Sinanovića i Mevludina Omerovića. Slučajno ti sokaci vode prema kućama osoba vezanim za SDP i prema potencijalnim kandidatima. Vijećnik Adis Jukan može to potvrditi jer je i prema njegovoj kući nasut putni pravac.

Takođe i dva mosta, jedan prema zaseoku Jukani, koji je neprohodan, a drugi prema Međiđama koji je sav rastresen i poderan te nije bezbijedan za prolaz a redovno se obavlja saobraćaj preko istog. Zar se u tim kompenzacijama nisu mogli iskompenzirati i ti mostovi? Na prošloj sjednici sam govorio da tamo gdje su u pitanju stambeni objekti i ljudski životi da Općinski načelnik i službe treba da reaguju kako bi spriječili nastanak ogromnih materijalnih šteta bez obzira radi li se o Kerepu, Rajskoj, Vidi i td. Potrebno je reagovati tamo gdje je neophodno pa tek onda da na realizaciju dolaze neki drugi projekti.

Inicijator: Mirsad Pekarić

 Odgovor:

 

Komisija za procjenu šteta izazvanih eleentarnim nepogodama na području općine Gradačac već je izvršila procjenu oštećenja infrastrukture (putevi, mostovi i ostalo), tako da se očekuje odobravanje materijalnih sredstava sa viših nivoa, kako bi se izvršila popravka oštećenja izazvana elementarnim nepogodama (klizišta i poplave), kako na području MZ Kerep, tako i na području općine Gradačac.

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

U Programu javne rasprave po nacrtu Zakona o osnovnom obrazovanju stoji da primjedbe mogu dostaviti, pored ostalih, i Općinska vijeća. U nadležnoj općinskoj službi smo pitali je li nacrt Zakona dostavljen službi, odgovor je bio da nije dostavljen. U Programu javne rasprave je ostavljen rok od 20 dana za dostavljanje primjedbi i sugestija. Nacrt Zakona je usvojen 10. juna, znači da su ostala još 4 dana da se održi javna rasprava i da iznesemo svoje primjedbe po ovom Zakonu.

Oni koji rade u osnovnom obrazovanju uvidjeli su u nacrtu Zakona neke stvari koje apsolutno nisu logične i primjerene. Zato predlažem da Komisija za Statut i opća akta Općinskog vijeća Gradačac održi sjednicu u predviđenom roku i da se sve primjedbe Komisije i vijećnika dostave Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. Zamolio je predsjedavajućeg Općinskog vijeća da zakaže sjednicu Komisije kako bi se primjedbe na nacrt Zakona blagovremeno uputile prema Ministarstvu.

Inicijator: Ramo Beširović

Odgovor:

 

Komisija za Statut i opća akta Općinskog vijeća Gradačac je dana 30.06.2014. godine, na inicijativu predsjednika Kluba samostalnih vijećnika Rame Beširovića, održala sjednicu na kojoj je razmatrana sljedeća tačka: „Razmatranje i davanje prijedloga, primjedbi i sugestija na nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK, koji je na prijedlog Vlade TK upućen Skupštini TK“.

 

Zaključci sa sjednice Komisije su isti dan upućeni Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća kada je razmatran prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Gradačac za 2014. g. pomoćnik načelnika za privredu, budžet i finansije je rekao da općina radi bilans stanja i uspjeha kao i privredna društva. Obećao je da će taj bilans stanja i uspjeha dostaviti na idućoj sjednici Vijeća. Možda je taj materijal dostavljen uz materijale koji su dostavljeni juče, međutim, oluja je kod mene odnijela te materijale koji su juče stigli. Možda su kolege vijećnici dobili i taj materijal, uz materijale koji su juče stigli, a obećeno je na prošloj sjednici.

Inicijator: Ekrem Ibrahimović

Odgovor: ---

 

Pitanje prijedlog, inicijativa:

Na prošloj sjednici Vijeća kada je raspravljeno o izmjenama i dopunama Budžeta za 2014. g. zamolio sam pomoćnika načelnika za privredu, budžet i finansije da se za ovu sjednicu Vijeća dostavi analitička kartica za ekonomski kod 613912. I nakon mjesec dana to nije dostavljeno.

Inicijator: Ekrem Ibrahimović

Odgovor: ---

 

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

U dva navrata sam, a i kolega Jusufović je postavljao pitanje uređenja tržnog centra zelene pijace. Ako se ništa ne uradi, na Vijeće ću donijeti slike na kojima se vidi katastrofalna situacija. Trenutno je bolja situacija na deponiji Višnjik nego u zanatskom centru tržnice, odnosno zelene pijace, a koja je svega oko 100 m od ove vijećnice.

Inicijator: Ekrem Ibrahimović

Odgovor: ---

 

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Već duže vremena je prošlo od kada su upućeni Zahtjevi za pristup informacijama MZ Mionica II i Mionica Centar kod službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove i službe za privredu, budžet i finansije i nema odgovora po tim zahtjevima za pristup informacijama.

Inicijator: Ekrem Ibrahimović

 

Odgovor: ---

 

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Na januarskoj sjednici Općinskog vijeća je donesen Zaključak da će načelnik za narednu sjednicu Općinskog vijeća predložiti Program izgradnje lokalnih puteva za putne pravce koji imaju prikupljena sredstva. Program bi se odnosio na 2014., 2015. i 2016. g. Prošlo je već 6 mjeseci a od tog Programa nema ništa niti bilo ko šta govori o tome.

 Inicijator: Ekrem Ibrahimović

Odgovor: ---

 

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

U martu mjesecu sam od Općinskog načelnika tražio da vijećnicima dostavi dopis koji je dostavio Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save kojim je tražio da se ne da dozvola vodovodu Vrelo. Načelnik je rekao ko je Ekrem Ibrahimović da ja njemu to donosim, da bi se naknadno ispravio i rekao da to nije nikakav problem i da će taj dopis dobiti za narednu sjednicu. Ovo je 4. ili 5. sjednica nakon toga i nije dostavljen dopis. U međuvremenu je pisano i inspekcijskim službama.

Na osnovu Zakona o pristupu informacijama tražimo da načelnik dopise i odgovore koje je dobio od tih institucija, da ih dostavi vijećnicima na uvid.

 Inicijator: Ekrem Ibrahimović

 Odgovor: ---

 

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Nisam se mislio javljat po ovoj tačci dnevnog reda i postavljat pitanje, odnosno pokretat inicijativu, iz razloga da, bez obzira koliko inicijativa i pitanja postavili vijećnici na Općinskom vijeću, na njih ne dobijaju nikakve odgovore niti znaju da li su pokrenute inicijative realizovane ili ne mogu biti realizovane, koji su razlozi i td. Na prošlim sjednicama sam ukazivao na to da imam pitanje i inicijative čak iz 2012. g. na koje ni dan danas nisam dobio odgovor.

Zamolio bih sekretara Općinskog vijeća da za sljedeću sjednicu dostavi spisak svih pitanja, prijedloga i inicijativa sa prethodnih sjednica i spisak odgovora koji su vijećnici do sada dobili. Ako je npr. postavljeno 100 pitanja, prijedloga i inicijativa, treba odgovoriti je li odgovoreno na njih npr. 20, 30 i td. je li u proceduri, kada će dobiti odgovore. Izgleda da osim što vijećnici postavljaju pitanja i pokreću inicijative da niko drugi ništa i ne radi.

Inicijator: Elvedin Hrnčić

Odgovor:

 

Kompletan pregled svih pitanja, prijedloga i inicijativa vijećnika od početka mandata ovog saziva Općinskog vijeća, kao i odgovore od službi, koje su vjećnici dobili, bit će dostavljeno vijećniku Elvedinu Hrnčiću. Svi naknadno pristigli odgovori bit će dostavljeni vijećnicima i postavljeni na Web stranicu Općine Gradačac kako bi i šira javnost sa tim odgovorima bila upoznata.

 

 Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Podsjećam da sam u nekoliko navrata postavljao pitanje vezano za Izborni zakon a odnosi se na trajanje mandata vijećnika i nikada nisam dobio odgovor.

Inicijator: Jusuf Prljača

Odgovor: ---

 

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Odnosi se na povratnu informaciju sa terena a vezano za rizlu kojom prilikom odvoza u mjesne zajednice raspolažu aktivisti SDP-a. Tražim od nadležne općinske služba da dostavi informaciju koliko je izvezeno posipnog materijala, u koje mjesne zajednice pa da se, ako to nije tako, ove sumnje demantuju.

Inicijator: Jusuf Prljača

Odgovor:

 

Općinska služba za urbanizam i komunalne poslove vrši raspodjelu posipnog materijala i sanaciju udarnih rupa (oštećenja asvalta) prema utvrđenom planu i programu usvojenom na Općinskom vijeću općine Gradačac.

Pitanje, prijedlog, inicijativa:

Da nadležna općinska služba dostavi informaciju koliko je u MZ Međiđa Donja izvezeno rizle u periodu 2008-2012. g. i koliki je budžet tih godina bio za rizlu, a koliki je sada. U poslijeratnom periodu Međiđa Donja je dobila samo nekoliko kubika rizle a sada su dobili svi sokaci. Pitam se gdje su utrošena ta sredstva koja su vođena za rizlu a rizlu mještani uopšte nisu dobivali. Izgleda da nekima ovdje ne odgovara da onima kojima je to potrebno dolazi.         

Inicijator: Mersed Šaldić

Odgovor:

 

Općinska služba za urbanizam i komunalne poslove vrši raspodjelu posipnog materijala i sanaciju udarnih rupa (oštećenja asfalta) prema utvrđenom planu i programu javnih puteva na području općine Gradačac.

 

Tekuće održavanje se vrši na putevima koji su u gruntovnici registrovani kao javno dobro- putevi i isti su utvrđeni Planom i programom za tekuće održavanje usvojenim na Općinskom vijeću.