A+ R A-

Pitanja, prijedlozi i inicijative - 17. radna sjednice - 24.07.2014. godine

Pitanje, prijedlog, inicijativa: Podsjećam da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća od načelnika i općinskih službi traženo da se dostave odgovori na sva pitanja vijećnika od početka mandata aktuelnog saziva Općinskog vijeća. Za ovu sjednicu Općinskog vijeća vijećnicima su vrlo uredno i sažeto dostavljena sva pitanja. Odgovora na većinu pitanja nema. Tamo gdje bi trebali biti odgovori su uglavnom crtice. Izgleda da pitanje nije bilo dobro shvaćeno. Vjerovatno su oni koji su trebali odgovoriti na njih shvatili da je bilo potrebno da se sažmu i sistematizuju sva pitanja koja su ranije bila postavljena. Međutim, trebaju shvatiti, odnosno primiti k znanju da je tražen odgovor na pitanja. Tražim od predsjedavajućeg i sekretara Vijeće da se ubuduće nadležnim službama i načelniku u Općini dostave pitanja na koja oni treba da odgovore a ti odgovori da se dostave vijećnicima, a ne da se pitanja isprintaju i dostave vijećnicima bez odgovora, kao da vijećnici trebaju odgovoriti na njih. Ovako imamo komičnu situaciju da vijećnik, odnosno Vijeće kao organ zakonodavne vlasti ne može dobiti odgovor na pitanje, pa izgleda da se treba pozvati na Zakon o slobodi pristupa informacijama da bi vijećnici kao predstavnici zakonodavne vlasti dobili informaciju o onome što radi izvršna vlast koja je podređena zakonodavnoj, odnosno predstavničkoj. To stvarno nema smisla.

 Inicijator: Jusuf Prljača

 Odgovor: 

Nakon svake radne sjednice općinskog vijeća stručna služba Općinskog vijeća obradi sva postavljena pitanja i podnesene inicijative vijećnika i u pisanoj formi ih dostavi Općinskom načelniku, svim rukovodećim državnim službenicima i Općinskom pravobraniocu. Nakon toga sekretar jedinstvenog organa uprave na načelništvima koja se održavaju svakog ponedjeljka, a i telefonskim pozivima, ukazuje na obavezu dostave odgovora na vijećnička pitanja. Dobiveni odgovori dostavljaju se vijećnicima najkasnije na narednoj radnoj sjednici Općinskog vijeća. Stručna služba Općinskog vijeća dobivene odgovore na vijećnička pitanja odmah po njihovom pristizanju stavlja na Web stranicu Općine Gradačac kako bi sa njima šira javnost bila upoznata.

Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Prije nekoliko mjeseci sam predložio da se u Budžet uvrste sredstva oko rješavanja devetogodišnjeg problema spomenika u MZ Vida II. Problem je riješen, spomenik je otkriven 13. jula ove godine. Podnosim inicijativu da se 13. jul svake godine obilježava kao dan zarobljavanja prvog tenka na gradačačkom ratištu. Zamolio bih boračke organizacije, općinske službe, kao i Komisiju za priznanja i nazive da u narednom periodu pripreme prijedlog dopune Odluke o obilježavanju značajnih datuma na teritoriji općine Gradačac kako bi se ovaj jako bitan datum za općinu Gradačac našao na pravom mjestu.

 Inicijator: Fahro Iskrić

 Odgovor:

 Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Odnosi se na modernizaciju puteva u MZ Vida II gdje bi se predvidjela zajednička izgradnja puteva između općine Gradačac i MZ Vida II omjerom finansiranja Općina 80 %, a građani 20 % sredstava. Zamolio bih nadležnu općinsku službu da ovu inicijativu razmotre i da je u narednom periodu pripreme kroz općinski budžet. 

 Inicijator: Fahro Iskrić

 Odgovor: ---

 Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Odnosi se na bušotine vode na području Gluhara. To je od vitalnog interesa za područje Gradačca. Došao sam do informacija da se radi o veoma kvalitetnoj vodi i da se u tim bušotinama nalaze velike količine vode. U ovom momentu tom izazovu jedino može pristupiti JP Komunalac. Zato predlažem inicijativu da se bušotine na Gluharama daju na koncesiju JP Komunalac.

Inicijator: Fahro Iskrić

Odgovor: ---

 Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Čuli smo na početku sjednice da je Klubu SDP-a pristupio novi vijećnik. Mi u Klubu SDA pretpostavljamo da će u narednom periodu on počet radit u nekoj javnoj ustanovi ili javnom preduzeću, jer je to način na koji je SDP i do sada kupovao vijećnike i formirao aktuelnu većinu. Zato mi iz SDA pitamo, zato što će građani u konačnici platit ove političke transfere, da li će doći do novog povećanja cijena odvoza smeća kao što je to bio slučaj kod zapošljavanja u Komunalcu ili će građani ove političke transfere platit na neki drugi način?

Inicijator: Mirsad Mešić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Ponovit ću pitanje, koje je ranije, u nekoliko navrata, postavljeno sekretaru jedinstvenog organa uprave. Da li su odluke koje su ranije donesene o mjesnim zajednicama legalne? Nismo dobili odgovor na ta pitanja, pa ga stoga ponavljam i zahtijevam da odgovor bude u pisanoj formi.

Inicijator: Mirsad Mešić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Također, Klub vijećnika SDA je ranije postavljao pitanje vezano za nadležnost Općinske izborne komisije i nije dobio odgovor na njega. Imamo informaciju da je Općinska izborna komisija pismeno obavijestila Vijeće da nije nadležna za provođenje izbora u MZ pa zahtijevamo da se ta Informacija dostavi vijećnicima kako bi se vidjelo šta činiti dalje.

Inicijator: Mirsad Mešić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Na 14. radnoj sjednici Općinskog vijeća od 28.04.2014. godine sam podnijela Inicijativu ispred Kluba vijećnika SBB-a gdje sam tražila napismeno reviziju zapošljavanja u općinskom organu uprave, javnim preduzećima i javnim ustanovama kojima je osnivač Općina Gradačac. Tu sam akcenat stavila na JZU Dom zdravlja Gradačac, JZU Apoteka Gradačac i JZU Banja Ilidža Gradačac, kao i na Javnu biblioteku Alija Isaković Gradačac.

S obzirom da nisam dobila nikakav odgovor ponavljam isto pitanje: Koliko je radnika primljeno od januara 2013. g. u ove ustanove, te zbog transparentnosti, tražim informaciju ko je konkretno, imenom i prezimenom, primljen na određena radna mjesta u prethodno spomenutim ustanovama?

Inicijator: Lejla Vuković

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Tražim da se dostavi registar zapošljavanja u sve JU i JP koje je vijećnica Vuković navela, u periodu od 2000. godine do danas.

Inicijator:Atif Imširović

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Tražim od nadležne općinske službe da za prvu narednu sjednicu obezbijedi od JP Protivgradna zaštita detaljnu informaciju o dejstvu protivgradne zaštite za područje općine Gradačac u proteklom periodu sa posebnim akcentom na 25.06.2014. godine gdje smo imali strašno nevrijeme praćeno gradom sa nesagledivim posljedicama.

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Da se napokon pristupi sanaciji makadamskih puteva i uređenja bankina na području MZ Lukavac Gornji, pogotovo na nizbrdicama, jer dolazi do propadanja asfaltne podloge. Podsjećam da sam nekoliko puta podnosio ovu inicijativu i svaki put dobijali smo neke odgovore koji nisu konkretni. U odgovorima je stajalo npr. da će to biti urađeno kada bude završena tenderska procedura, kada budu obezbijeđena neka sredstva i td.

Vidimo da se u pojedinim MZ vrši posipanje tih makadamskih puteva, a na području Lukavca Gornjeg, po ovom pitanju, nije urađeno ništa.

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Na prošloj radnoj sjednici sam pokrenuo inicijativu za sanaciju klizišta u Lukavcu Gornjem, koja se nalaze na opasnom zavoju pri izlasku na regionalni put. Dobio sam odgovor da će se sanaciji tog klizišta pristupiti prilikom obezbjeđenja sredstava sa viših nivoa. Po meni to znači da to neće biti urađeno do kraja godine. Podsjećam da je u periodu od poslije održavanja prethodne radne sjednice Vijeća, na kojoj sam pokrenuo inicijativu za sanaciju tog klizišta, desio se opasan udes gdje, na sreću, nije bilo smrtnih posljedica. Nužno je to klizište sanirati prije zimskog perioda jer je na toj nizbrdici nemoguće se blagovremeno zaustavit, nama preglednosti i td.

Stoga, tražim konkretan odgovor na pitanje hoće li to biti završeno ili neće. Ako neće, građani će bit primorani da samoinicijativno pristupe sanaciji kako bi se izbjegle smrtne posljedice.

Inicijator: Mirsad Pekarić

Odgovor: ---

Pitanje, prijedlog, inicijativa:  Tražimo od nadležne službe da dostavi informaciju do naredne sjednice Općinskog vijeća da li firma koja održava javnu rasvjetu funkcioniše i šta je sa tim. Dosta rasvjete ne radi i u ruralnoj i u urbanoj sredini. Neophodno je da nadležna služba dostavi informaciju kako bi se mogao zauzeti stav šta da se uradi po tom pitanju. 

Inicijator: Mersed Šaldić

Odgovor: ---