A+ R A-

Javni konkurs za postupak prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine osobama pogođenim prirodnom nesrećom

Na osnovu člana 3. i člana 6. Zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima («Sl.novine F BiH», broj 59/14), člana 3. Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja za prijenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima («Službene novine F BiH» br.65/14),  člana 2. Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama br. 01-05-297/14           od  25. 09. 2014. godine,  Općinsko vijeće općine Gradačac na sjednici održanoj dana  25. 09. 2014. godine,  raspisuje

 J A V N I    K O N K U R S

za postupak prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine

osobama pogođenim prirodnom nesrećom

 

1.PREDMET  JAVNOG  KONKURSA

 

Raspisuje se javni konkurs za prijenos prava vlasništva na građevinskom zemljištu u vlasništvu općine, označeno kao:

 

k.o. Gradačac I

 1.k.č.br.659/1  Grabići oranica njiva 6.klase 414m2,   

 2.k.č.br.659/10 Grabići oranica njiva 6.klase 409m2, 

 3.k.č.br.659/11 Grabići oranica njiva 6.klase 414m2,

 4.k.č.br.659/ 12 Grabići oranica njiva 6.klase 410m2,

 5.k.č.br.659/13 Grabići oranica njiva 6.klase 417m2, 

 6.k.č.br.659/14 Grabići oranica njiva 6.klase 416m2, 

 7.k.č.br.659/15 Grabići oranica njiva 6.klase 414m2,

 8.k.č.br.659/16 Grabići oranica njiva 6.klase 415m2,

 9.k.č.br.659/17 Grabići oranica njiva 6.klase 416m2,

10.k.č.br.659/18 Grabići oranica njiva 6.klase 437m2, 

11.k.č.br.659/19 Grabići oranica njiva 6.klase 430m2,

12.k.č.br.659/20 Grabići oranica njiva 6.klase 425m2,

13.k.č.br.659/21 Grabići oranica njiva 6.klase 425m2,

14.k.č.br.659/22 Grabići oranica njiva 6.klase 423m2,

15.k.č.br.659/24 Grabići oranica njiva 6.klase 421 m2,

sve upisane u el.zk.ul.br. 4209 k.o. Gradačac I.

 

radi izgradnje objekata, a prema urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Općinske službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove.

 

2. PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE IMAJU:

-fizička i pravna lica sa područja općine Gradačac.

 

3. USLOVI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVE MORAJU UDOVOLJAVATI

-da su vlasnici  stambenih objekata kao i prostora za obavljanje privrednih djelatnosti kojima je usljed prirodne nesreće trajno onemogućeno korištenje nekretnine, a koji su dana 14.05.2014.

tj. u momentu proglašenja prirodne nesreće imali prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Gradačac;

-da su vlasnici čiji stambeni objekat odnosno prostor za obavljanje privredne djelatnosti nije moguće sanirati, ili je sanacija povezana sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima;

-da nemaju u vlasništvu drugu nekretninu iste namjene.

 

4. NA OVOM JAVNOM KONKURSU NE MOGU UČESTVOVATI:

-vlasnici trajno uništenih i oštećenih stambenih objekata koji u vrijeme prirodne nesreće nisu koristili trajno oštećeni stambeni prostor za stanovanje,

-vlasnici vikend kuća koje su trajno oštećene i koje se ne mogu sanirati,

-lica koja imaju u vlasništvu drugu nekretninu pogodnu za stanovanje ili nekretninu namijenjenu za  izgradnju stambenih i privrednih objekata.

 

5. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJENOS VLASNIŠTVA

    NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE GRADAČAC

 

a) primanja po članu domaćinstva

 

-sa primanjima po članu domaćinstva do 100 KM ………………………… 10 bodova

-sa primanjima po članu domaćinstva od 100 do 200 KM …………………   5 bodova

-sa primanjima po članu domaćinstva od 200 do 300 KM …………………    3 boda

-sa primanjima po članu domaćinstva preko 300 …………………………..     1 bod

 

6. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS

Dokumentacija (original ili ovjerene kopije) koja se prilaže kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke 1. javnog konkursa je sljedeća:

1.CIPS-ova prijava prebivališta i kopija lične karte

2.zemljišnoknjižni izvadak i izvod iz posjedovnog lista za oštećenu ili trajno uništenu nekretninu

3.zapisnik komisije za procjenu šteta o pričinjenoj šteti na stambenoj zgradi korisnika

4.ovjerena izjava pod punom krivičnom i materijalnom odgovornosti da su podnosilac prijave na konkurs i članovi porodičnog domaćinstva imali prebivalište u uništenoj ili oštećenoj stambenoj zgradi na dan 14.05.2014.god., da podnosilac prijave nije vlasnik druge nekretnine pogodne za gradnju, nije vlasnik nekretnine namijenjene za stanovanje odnosno za obavljanje privredne djelatnosti na području općine Gradačac, 

5.kućna lista

6.uvjerenje o visini primanja za punoljetne članove domaćinstva, a za nezaposlene punoljetne osobe uvjerenje biroa za zapošljavanje, ili uvjerenje Centra za socijalni rad da je korisnik socijalne pomoći.

 

7. MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE

-Prijavu na javni konkurskoja sadrži ime i prezime, adresu i kontakt telefon učesnika konkursa,

sa potrebnom dokumentacijom  u zatvorenoj koverti, potrebno je predati u roku od 15 dana od dana objave konkursa, neposredno na šalter općine Gradačac br.6. ili preporučeno poštom  na adresu: Općina Gradačac, H.K.Gradaščevića 54, Gradačac, sa naznakom Komisija za provođenje javnog konkursa za postupak prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu općine Gradačac «NE OTVARAJ».

Javni konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama FBiH»

na službenoj web stanici Vlade FBiH, na web stranici općine Gradačac i u dnevnim listovima

«Avaz» i «Oslobođenje». Ako tekst  javnog konkursa ne bude istovremeno objavljen, rok će se računati od zadnjeg objavljivanja.

                       

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

8. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU JE 15 DANA od isteka posljednjeg dana za prijavu na konkurs.

 

9.U roku od 15 dana od donošenja odluke, nadležan organ će obavijestiti učesnika javnog konkursa o odluci o odabiru korisnika.

 

Za sve informacije, zainteresovani se mogu obratiti u Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, svakim radnim danom od 7.30 do 16.00 sati.

 

Općina Gradačac ne snosi nikakve troškove podnošenja prijava u postupku provođenja javnog konkursa, te zadržava pravo da ovaj konkurs poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.   

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA GRADAČAC

-Općinsko vijeće-

 

 PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA                                 

Nedžad Šećić, s.r.