A+ R A-

Budžet 2015

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj:102/13 i 13/14) i na osnovu člana 24.stav 3. Statuta općine Gradačac («Službeni glasnik općine Gradačac» broj 4/08), Općinsko vijeće općine Gradačac, na sjednici održanoj _________    godine, donosi                                                                                                                                                                         

B U DŽ E T

OPĆINE  GRADAČAC  ZA  2015.GODINU


DOWNLOAD CJELOKUPNOG DOKUMENTA