A+ R A-

Materijali za 24. sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 11.06.2019. godine (utorak) u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

 

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac, broj: 3/14) i Zaključka Kolegija Općinskog vijeća od 28.05.2019. godine

S A Z I V A M

24. sjednicu Općinskog vijeća Gradačac, za dan 11.06.2019. godine (utorak) u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

          Kolegij Općinskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Gradačac za 2019. godinu.
 2. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Gradačac za period 01.01.-29.05.2019. g.
 3. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama.
 4. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta “Okanovići”.
 5. Prijedlog  odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište “Komunalac”, bunari BK-1 i BK-2.
 6. Prijedlog odluke o moratoriju-odlaganju plaćanja mjesečne zakupnine i duga na ime neplaćenih zakupnina za 2015. godinu, po Ugovoru o zakupu br. 02-14-301/10 od 05.02.2010. godine i Aneksu na Ugovor o zakupu br. 02-14-1512/15 od 22.07.2015. godine i Aneksu na Ugovor o zakupu br. 02-14-248/16 od 29.03.2016. godine.
 7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina (poslovni prostor).
 8.  Prijedlog rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist graditelja Isić Ise.
 9. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Općina i Beširović Vahid).
 10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava  služnosti (Općina i Ibrišević Zahid).
 11. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Općina i Omeranović Nesib).
 12. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Općina i Hasić Nermina).
 13. Prijedlog rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja br. 01-05-70/19, od 28.02.2019. godine (OŠ „Ivan Goran Kovačić“).
 14. Program o dopuni Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na  području općine Gradačac za 2017.-2020. godinu.
 15. Nacrt programa i plana zimskog održavanja loklanih i nekategorisanih puteva u periodu 2019.-2020. g.
 16. Prijedlog strategije za mlade Općine Gradačac.
 17. Prijedlog lokalnog akcionog plana za reintegraciju BiH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na području općine Gradačac za period 2019.-2022. godina.
 18. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima Općine Gradačac (iz osnova sudskih sporova – kategorija ostalih prihoda) sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate potraživanja.
 19. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Gradačac za 2018. godinu.
 20. Izvještaji i radu i poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini:

a)    JP Veterinarska stanica;

b)   JP Parkinzi;

c)    Javno stambeno preduzeće; i

d)   JP Komunalac.

21. Izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova u 2018. godini:

a)  JZU Dom zdravalja Gradačac;

b)  JZU Centar za fizikalnu medicine, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

c)   JU Apoteka Gradačac;

d)   JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

e)   JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac;

f)    JU Centar za socijalni rad Gradačac.

22.  Informacija o broju zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima po jedinstvanim kriterijima o zapošljavanju definisanih Pravilnikom Općinskog vijeća.

23.  Informacija o evidenciji stručnih zvanja i zanimanja uposlenih u Općini Gradačac , javnim ustanovama i javnim preduzećima.

24.  Pitanja, prijedlozi i inicijative.

NAPOMENA:

 Kompletni materijali  koji su dostavljeni Stručnoj službi, dostavljaju se vijećnicima i članovima radnih tijela

Općinskog vijeća, a ostalima kojima je upućen poziv za 24. radnu sjednicu, materijale mogu  preuzeti u elektronskoj formi u Stručnoj službi Općinskog vijeća ili na web stranici: www.gradacac.ba.

 U materijalima za ovu sjednicu Općinskog vijeća po Ad. 20. Izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini, dostavlja se samo Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalac“ d.d. Gradačac a izvještaji za JP Veterinarska stanica, JP Parkinzi i Javno stambeno preduzeće su dostavljeni uz materijale za prošlu sjednicu Vijeća.

Do momenta slanja materijala Stručnoj službi Općinskog vijeća nije dostavljen materijal po Ad. 16. Prijedlog strategije za mlade Općine Gradačac.

 Nedostajući materijal bit će dostavljen naknadno.