A+ R A-

Poziv za 1. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 04.07.2019. godine (četvrtak) u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 45. Prečišćenog tekstaPoslovnikaOpćinskogvijećaGradačac («SlužbeniglasnikOpćineGradačac“, broj: 3/14), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 24.06.2019. godine 

 

S A Z I V A M

1. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 04.07.2019. godine (četvrtak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

  1. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina (plac Požarike)
  2. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor i nominovanječetiri člana Nadzornog odbora za  JP „Komunalac“ d.d. Gradačac ispred državnog kapitala, sa javnim oglasom.
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.
  4. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na AneksUgovoru o zakupu br. 02-14-301/10 od 05.02.2010. godine, Aneks Ugovora o zakupu br. 02-14-1512/15 od 22.07.2015. godine i Aneksa Ugovora o zakupu br. 02-14-248/16 od 29.03.2016. godine.
  5. Program o izmjenama i dopunama Programa o javnim parkiralištima.
  6. Prijedlog lokalnog akcionog plana za reintegraciju BiH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na području općine Gradačac za period 2019.-2022. godina.
  7. Izvještaj o nenaplaćenim prihodima Općine Gradačac (iz osnova sudskih sporova – kategorija ostalih prihoda) sa prijedlogom mjera na poboljšanju naplate potraživanja.
  8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Gradačac za 2018. godinu.
  9. Izvještaji i radu i poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini:

       a)    JP Veterinarska stanica;

       b)   JP Parkinzi;

       c)    Javno stambeno preduzeće; i

       d)   JP Komunalac.

      10. Izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova u 2018. godini:

       a)  JZU Dom zdravalja Gradačac;

       b)   JZU Centar za fizikalnu medicine, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac;

       c)    JU Apoteka Gradačac;

       d)   JU Centar za kulturu “Ahmed Muradbegović” Gradačac;

       e)    JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac;

       f)    JU Centar za socijalni rad Gradačac.

11. Informacija o broju zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima po jedinstvanim kriterijima o  zapošljavanju definisanih Pravilnikom Općinskog vijeća.

12. Informacija o evidenciji stručnih zvanja i zanimanja uposlenih u Općini Gradačac , javnim ustanovama i javnim preduzećima.

13. Informacija o strukturi i broju nezaposlenih demobilisanih boraca, RVI i članova porodica šehida i poginulih boraca.

14.  Pitanja, prijedlozi i inicijative.