A+ R A-

Dnevni red za 2. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 10.09.2019. godine (utorak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 45. Prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Gradačac («Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj: 3/14), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 24.06.2019. godine 

 

S A Z I V A M

2. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 10.09.2019. godine (utorak) u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

 

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za period 01.01.-30.06.2019. godine.
 2. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom (Hergić Miralem).
 3. Prijedlog odluke o prodaji i zamjeni nekretnina neposrednom pogodbom (Mustafa Zelinkić).
 4. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta radi izgradnje planirane gradske saobraćajnice.
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija lokalnog puta koji će služiti kao zaobilaznica tokom rekonstrukcije tunela na Ormanici).
 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima.
 7. Prijedlog odluke o primjeni planskih dokumenata.
 8. Prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva objekata u vlasništvu Grada Gradačac.
 9. Prijedlog rješenja o ovlaštenju Gradonačelnika za zaključenje ugovora o prenosu prava vlasništva na stambenim objektima.
 10. Prijedlog odluke o visini i broju stipendija za školsku/akademsku 2019/20. godinu.
 11. Prijedlog odluke o postupku izbora za organe mjesnih zajednica i načinu verifikacije provedenih izbora.
 12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora  u mjesnim zajednicama.
 13. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju  prava služnosti (Bristrić Šefik).
 14. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljenju prava služnosti (Bristrić Edina).
 15. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na postignuti sporazum o naknadi i ustanovljavanju prava služnosti (kanalizacija u izgradnji, Mujić Galib).
 16. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti za izmiještanje trafo stanice.
 17. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora za izdavanje u zakup poslovnog prostora (stadion banja “Ilidža”).
 18. Prijedlog rješenja o izboru i nominovanju četiri člana za NO JP “Komunalac” d.d. Gradačac, ispred državnog kapitala.
 19. Prijedlog rješenja o razrješenju članova NO JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac.
 20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova NO JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac do završetka procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 21. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova NO JP “Parkinzi” d.o.o. Gradačac, sa javnim oglasom.
 22. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednice UO JU Centar za socijalni rad Gradačac.
 23. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika UO JU Centar za socijalni rad Gradačac do završetka procedure po javnom oglasu a najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 24. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika UO JU Centar za socijalni rad Gradačac, sa javnim oglasom.
 25. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana UO JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac, do 90 dana od dana imenovanja.
 26. Prijedlog rješenja o imenovanju člana UO JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac, ispred Ministarstva zdravstva, najduže do 90 dana od dana imenovanja.
 27. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za priznanja i nazive.
 28. Prijedlog rješenja o zamjeni predsjednika Komisije za Statut i opća akta.
 29. Prijedlog programa i plana zimskog održavanja za sezonu 2019-20. godina.
 30. Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa o javnim parkiralištima.
 31. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera.
 32. Izvještaj o radu JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac za pedagošku 2018/19. godinu.
 33. Prijedlog programa rada JU Dječije obdanište “Kolibri” Gradačac za pedagošku 2019/20. godinu.
 34. Informacija o broju zaposlenih u javnim ustanovama i javnim preduzećima po jedinstvenim kriterijima o zapošljavanju definisanih Pravilnikom Gradskog vijeća (po Zaključku Gradskog vijeća od 04.07.2019. godine).
 35. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Gradačac za period od 01.01.-30.06.2019. godine.
 36. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

PREDSJEDAVAJUĆI

GRADSKOG VIJEĆA

 Kujraković Husein, prof., s.r.