A+ R A-

Materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća Gradačac, za dan 24.12.2019. godine (četvrtak) u sali za sjednice „Gradačačkog sajma“ u Gradačcu, sa početkom rada u 9:00 sati

Na osnovu člana 45. Prečišćenog tekstaPoslovnikaOpćinskogvijećaGradačac («SlužbeniglasnikOpćineGradačac“, broj: 3/14), a u vezi sa članom 15. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac („Službeni glasnik Grada Gradačac“, broj 1/19) i Zaključka Kolegija Gradskog vijeća od 12.11.2019. godine

S A Z I V A M

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gradačac, za dan 24.12.2019. godine (utorak), u sali za sjednice„Gradačačkog sajma“ u Gradačcu,  sa početkom rada u 9:00 sati

Kolegij Gradskog vijeća za sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I    R E D:

 1. Prijedlog budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu.
 2. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu.
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu.
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac za kreditno zaduženje.
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac.
 6. Nacrt Statuta Grada Gradačac.
 7. Prijedlog odluke o imenovanju povjereništava u mjesnim zajednicama.
 8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi.
 9. Nacrt odluke o komunalnim taksama.
 10. Prijedlog rješenja o davanju sa saglasnosti na cijene vodnih usluga za 2020. godinu.
 11. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na ugovor o zakupu poslovne prostorije.
 12. Programi rada javnih ustanova za 2020. godinu:

a) Centar za socijalni rad Gradačac;

b) Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović“ Gradačac;

c) Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

 1. Programi rada javnih preduzeća za 2020. godinu:

a)      Komunalac d.d. Gradačac;

b)      Javno stambeno preduzeće Gradačac.

 1. Informacija  o implementaciji  programa UNDP-a u BiH za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje u BiH na području grada Gradačac.
 2. Pitanja, prijedlozi i inicijative.