A+ R A-

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU Na temu: Elaborat sanitarne zaštite izvorišta Domažić, Vučkovci – grad Gradačac

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove

Gradačac,06.07.2020. godine

 

SAOPĆENJE   ZA   JAVNOST

Obavještava  se građanstvo da Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove upućuje :

POZIV  ZA  JAVNU RASPRAVU

Na temu: Elaborat sanitarne zaštite izvorišta Domažić, Vučkovci – grad Gradačac

       Pozivaju se gradski predstavnici,predstavnici grada Srebrenik, predstavnici Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva TK,predstavnici mjesne zajednice Vučkovci i mjesne zajednice Hrgovi kao i vlasnici okolnih parcela broj: kč.br.1010 Lučica -  posjednik Ilić (Marko)Matej; dio kč.br.1246 – Gajić-Hrgovi, posjednik Peričić(Mate) Jakov; dio kč.br.1012/2 – Osređ, posjednik - Peričić (Mijo) Jela rođ.Duvnjak; kč.br1011- Domažić, posjednik D.S.JAVNO DOBRO VODE; dio kč.br.1012/1 Osređ, posjednik Lovrić(Jakova) Marko; kč.br.1007 Domažić - posjednik Grad Gradaćac; dio kč.1006 - TUK, posjednik-Grad Gradačac; dio kč.br.1005/1- TUK, posjednik Grad Gradačac; kč.br.1005/2,TUK-posjednik – Grad Gradačac i k.č.br.1004- Domažić, posjednik D.S.M.Z.VUČKOVCIsve k.o. Hrgovi Donji - (Granica I zaštite zone)  da uzmu aktivno učešće po pitanju  Elaborata na javnoj raspravi koja će se održati u hotelu „Orion“na Ormanici dana 06.08.2020.god.u 16:30 h.

 Molimo sve učesnike javne rasprave da se pridržavaju svih epidemioloških mjera koje tada budu na snazi!

 Javni uvid u Elaborat  može se obaviti  na web stranici Grada Gradačac

DOWNLOAD:

Elaborat sanitarne zaštite izvorišta Domažić