A+ R A-

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos u Gradu Gradačac

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-30-1468-1/23

Gradačac, 12.05.2023.godine

 

Na osnovu odredbi člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22) i Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos, broj: 02-30-1468/23 od 11.05.2023.godine, Gradonačelnik Grada Gradačac o b j a v lj u j e

 

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos

u Gradu Gradačac

 

A) NAZIV RADNIH MJESTA I OPIS POSLOVA ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA:

01. Viši referent pisarniceu Odsjeku za opću upravu i građanska stanja Gradske službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac.

 

02. Viši referent za prijem zahtjeva u Odsjeku za opću upravu i građanska stanja Gradske službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac.

 

03.Viši referent katastra, pisarnice i prijem u Odsjeku za geodetske poslove Gradske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove na neodređeno vrijeme - jedan (1) izvršilac.

 

Opis poslova radnih mjesta i status

 

Pozicija 01: Viši referent pisarnice

 

Opis poslova:

1)     vrši prijem, otvaranje i pregledanje  pošte (akata, podnesaka, žalbi, dopisa);

2)     na osnovu ovlaštenja Gradonačelnika vrši signiranje  pošte odnosno raspoređivanje akata, odnosno predmeta na organizacione jedinice, odnosno na radna tijela ili radna mjesta ako su ista van organizacionih jedinica;

3)     vrši razvrstavanje predmeta upravnog postupka i ostalih akata;

4)     vrši zavođenje  signirane pošte u knjige evidencije i elektronske evidencije,

5)     vrši stavljanje  otiska prijemnog štambilja i ostalih oznaka na aktima, ulaganje akata u omot i upisivanje predmeta, odnosno naziva akta, popunjavanje otiska prijemnog štambilja i upisivanje svih priloga koji se nalaze u omotu i vrši združivanje akata koji se odnose na isti predmet;

6)     vrši upis predmeta i akata u interne dostavne knjige i dostavljanje u rad organizacionim jedinicama;

7)     vodi mjesečne i godišnje izvještaju o svom radu, a prema utvrđenom planu rada koji odredi Pomoćnik Gradonačelnika i  Šef Odsjeka;

8)     po potrebi obavlja i druge poslove u okviru pisarnice koji se odnose na prijem zahtjeva, ovjeru potpisa i prepisa, otpreme  pošte i razvođenja predmeta;

9)     vrši i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika Gradonačelnika;

10) za izvršavanje poslova i radnih zadataka neposredno odgovara Šefu Odsjeka.

 

Pozicija 02: Viši referent za prijem zahtjeva

 

Opis poslova:

1)     zaprima podneske od strane fizičkih i pravnih lica  o čemu izdaje poptvrde;

2)     daje upute i pruža stručnu pomoć strankama u vezi sa podnošenjem podnesaka;

3)     vrši prijem i obradu ili evidentiranje prispjelih akata, evidentira kroz knjigu sve pošiljke, koje se ne protokolišu;

4)     unosi podatke o zaprimljenim zahtjevima u elektronsku evidenciju predmeta i obezbjeđuje njihovu dnevnu ažurnost;

5)     odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova;

6)     vrši naplatu administrativne takse,

7)     vrši radnje na pripremi izvještaja o broju podnesenih i riješenih predmeta koji su u postupku kod gradskih  službi;

8)     vodi mjesečne i godišnje izvještaju o svom radu, a prema utvrđenom planu rada koji odredi Pomoćnik Gradonačelnika i  Šef Odsjeka;

9)     po potrebi obavlja i druge poslove u okviru pisarnice koji se odnose na ovjeru potpisa i prepisa, otpreme  pošte i razvođenja predmeta;

10) vrši i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika Gradonačelnika;

11) za izvršavanje poslova i radnih zadataka neposredno odgovara Šefu Odsjeka.

 

Pozicija 03:Viši referent katastra, pisarnice i prijem

 

Opis poslova:

1)     poslovi pisarnice katastra;

2)     vrši provođenje promjena u katastarskom operatu cijelih parcela;

3)     vrši prijem podnesaka pisarnice: akata, žalbi, dopisa, paketa, telegrama i drugo;

4)     vrši prijem stranaka (šalter sala);

5)     prijem prijava (cijelih parcela) za provođenje promjena u katastarskom operatu;

6)     provodi promjene u katastarskom operatu;

7)     vrši arhiviranje, čuvanje i izdavanje na pregled dokumentacije premjera;

8)     radi statističke izvještaje iz katastarskog operata;

9)     radi historijate parcela ili posjeda za potrebe službe, sudova ili stranaka;

10)  vrši obračun i naknade za geodetske usluge katastra;

11)  vrši i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i Pomoćnika Gradonačelnika.

 

 

B) POSEBNI  USLOVI  ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNIH MJESTA:

- Pored općih uslova za obavljanje poslova propisanim odredbom člana 76. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina;

da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto; da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji; da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)            kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 

- Posebni uslovi za obavljanje poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac i to:

 

Pozicija 01:

 

- SSS /IV stepen društvene ili tehničke struke ili viši nivo stručne spreme društvene ili tehničke

  struke,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje deset (10)  mjeseci radnog staža  u struci nakon sticanja srednje stručne spreme ili

  najmanje  deset (10) mjeseci  radnog staža u struci nakon sticanja višeg nivoa stručne spreme.                                         

 

Pozicija 02:

 

- SSS /IV stepen društvene ili tehničke struke ili viši nivo stručne spreme društvene ili tehničke

  struke,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje deset (10)  mjeseci radnog staža  u struci nakon sticanja srednje stručne spreme ili 

  najmanje  deset (10) mjeseci  radnog staža u struci nakon sticanja višeg nivoa stručne spreme.                                          

 

Pozicija 03:

 

- SSS/ IV stepen gimnazije, geodetske ili druge tehničke struke ili viši nivo stručne spreme

  navedenih struka,

- položen stručni ispit za namještenike za rad u organima državne službe,

- najmanje deset (10) mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja srednje stručne spreme ili     

  najmanje deset (10) mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja višeg nivoa stručne spreme.                       

 

 

C) SPISAK DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA OGLAS

 

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (orginal ili ovjerena fotokopija):

 

1. prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona) potpisana od kandidata;    

2. uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);              

3. potvrda CIPS-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci);

4. izvod iz Matične knjige rođenih;

5. svjedočanstvo (diploma) o završenoj traženoj stručnoj spremi;

6. ovjerena i potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

7. ovjerena i potpisana izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i

Hercegovine;        

8. dokaz (uvjerenje ili potvrda) o radnom stažu u struci nakon završene stručne spreme                   (kao dokaz o radnom stažu prihvataju se uvjerenje ili potvrda izdate od poslodavca ili uvjerenje o osiguranju izdato od Porezne uprave FBiH ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko invalidsko osiguranje sa potvrdom koja razrješava šifre zanimanja iz uvjerenja);              

9. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike  za rad u organima državne službe;

10.ovjerena i potpisana izjava o saglasnosti nosioca podataka (izjava podrazumijeva svaku konkretnu i svjesnu naznaku želje nosioca podataka datu slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa odredbom člana 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

 

Napomene:

 

1) Izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

2) Izabrani kandidati koji nemaju položen stručni ispit za namještenika za rad u organima državne službe dužni su ga položiti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

 

3) Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog oglasa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu, sve u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi Grada Gradačac.

 

4) Postupak izbora kandidata provodi Komisija za provođenje javnog oglasa koja će razmotriti pristigle prijave, utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Izbor kandidata izvršit će Rukovodilac organa državne službe sa Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa o čemu donosi rješenje.

 

D) ROK TRAJANJA OGLASA

 

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Grada Gradačac i dnevnom listu “Oslobođenje”, računajući od dana objave oglasa u dnevnom listu.

 

E) ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA OGLAS

 

Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima o ispunjavanju uslova treba dostaviti u zatvorenoj koverti neposrednim putem ili  putem pošte preporučeno na adresu Grad Gradačac- Gradonačelnik Grada Gradačac, ulica Husein kapetana Gradaščevića, broj 4, 76 250 Gradačac sa naznakom:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS U GRADU GRADAČAC (označiti radno mjesto) - NE OTVARATI“.

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.            

         

 

                                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                                 mr.sci. Edis Dervišagić