A+ R A-

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradske izborne komisije Gradačac

GRADSKO VIJEĆE

Na osnovu člana 2.12 stav (5) i člana 2.14. stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), člana 7.  Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 1/22 – prečišćen tekst i 13/22), člana 1. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Gradske izborne komisije Gradačac, Gradsko vijeće Gradačac,  o b j a v lj u j e

 

JAVNI  OGLAS

za imenovanje članova Gradske izborne komisije Gradačac

 

I

(1)   Objavljuje se Javni oglas za imenovanje četiri (4) člana Gradske izborne komisije Gradačac.

(2)   Mandat članova Gradske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH, na odluku o imenovanju člana izborne komisije donesenu od strane Gradskog vijeća Gradačac.

II

Kandidat za člana Gradske izborne komisije mora ispunjavati sledeće opće uslove propisane članom 2.2. Izbornog zakona BiH:

a)     Član Gradske izborne komisije je osoba sa pravom glasa;

b)     Član Gradske izborne komisije je osoba  sa odgovarajućom  stručnom spremom i iskustvom na provedbi izbora.

III

(1) Pored općih uslova propisanim članom 2.2. Izbornog Zakona BiH, član Gradske izborne komisije mora ispunjavati i posebne uslove:

a) da imaju prebivalište na području grada Gradačac;

b) da imaju završen  fakultet VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ECTS;

      c)  da posjeduju iskustvo u provođenju izbora.

(2) Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

- članstvo u izbornoj komisiji;

- članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

(3) Izuzetno od od odredbi stava (1) tačka a) ovog člana, u općinama koje imaju do 700 upisanih birača, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge susjedne općine, ukoliko u općini za koju se imenuje izborna komisija, nema prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom, a radi primjene člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH, vodeći računa o posljednjem popisu stanovnišva.

(4) Izuzetno od odredbi stava (1) tačka b) ovog člana, član Izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ukoliko se radi o općini koja ima manje od 2.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili se radi o ponovnom izboru (reimenovanju) člana izborne komisije, odnosno ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH.

(5) Odredba stava (4) ovog člana se ne primjenjuje u slučaju imenovanja člana izborne komisije u skladu sa stavom (3) ovog člana.

IV

Član izborne komisije MOŽE BITI predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i skupštine grada, odnosno gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

V

(1) Za člana izborne komisije NE MOŽE biti imenovano lice koje obavlja izvršnu funkciju, kako je to utvrđeno članom 1.8. stav (6) Izbornog zakona BiH, niti lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i/ili posljednjim lokalnim izborima.

(2) Za člana Gradske izborne komisije u skladu sa članom 2.3. Izbornog zakona BiH: NE MOŽE biti imenovana osoba:

a) koja se ne može kandidovati  u smislu odredbi člana 1.6.; 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH;

b) koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

c) koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. ovog Zakona.

d) koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti:

e) kojoj je izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je  lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

(3) Centralna izborna komisija BiH odlučit će da li težina povrede i lična odgovornost u smislu stava (2) tačke e) ovog člana čine lice nepodobnim da bude član izborne komisije.

 (4) Član Gradske izborne komisije po članu 2.12. tačka 7. Izbornog zakona BiH:  NE  MOŽE biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta, koji učestvuje na izborima, ili osoba  koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže”.

VI

(1) Sastav izborne komisije  je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, vodi računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou.

(2) U sastavu izborne komisije nastojat će se osigurati zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini.

VII

Prijava na ovaj Javni oglas sadrži sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavni obrazac sa kontakt podacima podnosioca prijave, listu dostavljenih dokumenata i svojeručan potpis podnosioca prijave;
  2. kraća biografija podnosioca prijave;
  3. Dokaz o stručnoj spremi kandidata (ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi, nostrifikovanu-priznatu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, uključujući i diplome stečene nakon 06.04.1992. godine, a u skladu sa propisima nadležnog organa koji vrši nostrifikaciju-priznavanje inostranih diploma);
  4. Dokaz o izbornom iskustvu podnosioca prijave. Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se članstvo u izbornoj komisiji i članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim izbornim zakonom u BiH. Dokaz mora sadržavati:  podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost; 
  5. Dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH;
  6. Obrazac PBA-3 o prebivalištu podnosioca prijave ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa;
  7. Izjava o nacionalnom izjašnjenju podnosioca prijave sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH svojeručno potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa;
  8. Izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. Izbornog zakona, svojeručno potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa;
  9. Popunjen upitnik Centralne izborne komisije;
  10. Izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 5. stava (1) i  (4) ovog Javnog oglasa, odnosno da osoba koja je kandidat za člana Gradske izborne komisije ne obavlja izvršnu funkciju, kako je to utvrđeno članom 1.8. stav (6) Izbornog zakona BiH, nije lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i/ili posljednjim lokalnim izborima i nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravnosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže, svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu.

 

NAPOMENA: Prijavni obrazac pod tačkom 1., Obrazac izjave pod tačom 8., i Upitnik Centralne izborne komisije pod tačkom 9.,  može se preuzeti na web stranici Grada Gradačac ili u Stručnoj službi za poslove Gradskog vijeća.

VIII

Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

            Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbore i imenovanja - Konkursna komisija će izvršiti pregled i klasifikaciju prijava kandidata na one koje ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uslove.

            Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Konkursna komisija će prema utvrđenim kriterijima, obaviti intervju, nakon čega će izvrši  bodovanje i sačiniti rang listu sa redosljedom kandidata prema uspjehu (ukupnom broju bodova). Lista pitanja za intervju bez odgovora na pitanja, objavljena je na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

Nadležni organ – Gradsko vijeće Gradačac će, cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti imenovanje članova izborne komisije. Ukoliko Gradsko vijeće Gradačac odstupi od predložene rang liste dužno je u svojoj odluci obrazložiti razloge odstupanja. Odluku o imenovanju Gradsko vijeće Gradačac dostaviti će na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

XI

Prijavu na ovaj Javni oglas dostaviti preporučenom poštom ili na protokol Stručne službe za poslove Gradskog vijeća Gradačac, u zatvorenoj koverti sa naznakom: “JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADAČAC – NE OTVARAJ”  na slijedeću adresu:

KOMISIJA ZA IZBORE I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADAČAC

Ul. H.K. Gradaščevića  74

76 250 GRADAČAC

DOWNLOAD

Tekst oglasa, prijavni obrazac, upitnik i izjava