A+ R A-

PRIVREMENE RANG LISTE kandidata za dodjelu stipendija za akademsku 2023/24. godinu

Na  osnovu   člana   14.   Odluke   o  općim   uslovima,   postupku   i   kriterijima   za   ostvarivanje   prava  na   stipendiju  Grada   Gradačac ("Službeni glasnik Grada Gradačac", broj: 11/21,),  Odluke o broju stipendija, novčanom iznosu i broju rata za školsku-akademsku   2021/22. godinu, ("Sl. glasnik Grada Gradačac", broj:13/21) i Pravilnika o bodovanju kandidata u postupku ostvarivanja prava na stipendiju Grada Gradačac, broj: 02-34-25/22.  od  10.1.2022. godine, Komisija za provođenje postupka dodjele stipendije Grada Gradačac, objavljuje:

PRIVREMENE RANG LISTE
kandidata za dodjelu  stipendija za akademsku 2023/24. godinu

 

KATEGORIJA I  -  UČENICI GENERACIJE
KATEGORIJA II studenti sa ostv. prosjekom  9 i više u prethodnoj akademskoj godini
KATEGORIJA III - studenti  I godine studiranja/brucoši
KATEGORIJA  IV - studenti od  II do VI godine dodiplomskog studija i I ciklusa bolonjskog sistema studiranja
KATEGORIJA V - studenti iz porodica korisnika boračko-invalidske zaštite
KATEGORIJA VI učenici srednjih škola i studenti iz socijalno ugroženih porodica

Pouka o pravnom lijeku: Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja Privremene ragn liste. Prigovor se podnosi Komisiji za Statut i opća akta putem Gradske službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.

Rok za podnošenje prigovora je: 24. januar 2024. godine.

DOWNLOAD

Liste po kategorijama