A+ R A-

Javna rasprava - Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Gradačac za period 2008 – 2028. godine

Obavještava se građanstvo da Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove, nakon  isteka  roka po Javnom pozivu,    o r g a n i z u j e

J A V N U   R A S P R A V U

na temu:  Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog

                  plana općine Gradačac za period 2008 – 2028. godine

Pozivaju se svi subjekti  javne rasprave navedeni u Zaključku Gradskog vijeća Grada Gradačac br.  01-04-100/24 od 21.03.2024. godine,  da uzmu aktivno učešće na Javnoj raspravi koja će se održati dana 25.04.2024. godine  (četvrtak)  u 16,15  sati  u Gradskom kinu Gradačac.

DOWNLOAD:

Nacrt Odluke